Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький державний педагогічний університет

Художньо-графічне відділення факультету мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

проректор з навчальної роботи

_________ «____» _________ 2007 р.

Програма навчальної дисципліни

«Історія мистецтва»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Кривий Ріг 2007

УДК

ББК

«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА» Програма навчальної дисципліни. - Криворізький державний педагогічний університет, 2007 р., ________ с.

Розробники: Удріс І.М., кандидат мистецтвознавства, доцент, зав. кафедрою образотворчого мистецтва КДПУ, Чирва О.Ч., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва КДПУ.

Рецензенти: кафедра графіки КДПУ, Щербина В.Г. – к.п.н., доцент, завідувач кафедри.

Кафедра теорії та історії мистецтва ХДАДМ, Рибалко С.Б. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри.

Затверджено вченою радою факультету мистецтв.

Протокол №____ від ___________ 2007 р.

Загальний опис навчальної дисципліни «історія мистецтва»

Курс: підготовка (бакалаврів, спеціалістів, магістрів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисциплини

Кількість кредитів:

національних – 4

відповідних ЕСТS – 6

Модулів –

+ (навчальний проект; ІНДЗ, реферат, курсова робота,…).

Змістовних модулів:

.

Загальна кількість годин: 288/8.

Тижневих год:

І семестр – 2;

ІІ семестр – 3;

ІІІ семестр – 2;

IV семестр – 4.

Шифр та назва напряму:

0202 мистецтво

Шифр та назва спеціальності:

020206

дизайн

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1- 2

Семестр: 1- 4

Лекції (теоретична підготовка): 150

Семінари: 20

Лабораторні: 20

Самостійна робота: 98

Вид підсумкового контрою:

ІІ семестр – екзамен;

IV семестр – екзамен.

Пояснювальна записка

Курс “Історія мистецтва” є важливою складовою фахової підготовки художників-конструкторів (дизайнерів) різних спеціалізацій.. Основним змістом курсу є розкриття найважливіших явищ у світовому мистецтві, висвітлення основних етапів його еволюції, аналіз провідних напрямків та стилів, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва. Проте, студенти повинні не лише засвоїти інформацію відносно тих чи інших етапів світової мистецької еволюції. а і уміти пояснити ці явища, дати їм об’єктивну оцінку. Вивчення світового мистецтва, засвоєння студентами основних матеріалів історії зарубіжної архітектури, живопису, графіки, скульптури та прикладного мистецтва трактується як підгрунтя, на якому базується поглиблене знайомство майбутніх дизайнерів з українським мистецтвом як ланкою світового художнього процесу. Водночас, студенти повинні усвідомити і виявляти самостійність та національну своєрідність давнього і сучасного образотворчого мистецтва України.

Всього: 288 годин – 8 європейських кредитів.

Крім зазначених видів занять передбачається 12 годин консультацій на 4 семестри з питань самостійного опрацювання тем теоретичного курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.