Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Програма Вступ

Мета курсу – підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі дизайну зі спеціалізаціями (графічний дизайн, дизайн одягу, ландшафтний дизайн) для відповідних галузей сучасного виробництва, обізнаних з досягненнями світового мистецтва, спроможних створювати дизайн-проекти та реалізувати їх, опираючись на досягнення світової та вітчизняної культури.

Одним з найважливіших завдань курсу є ознайомлення студентів з принципами та методами комплексного мистецтвознавчого аналізу, з фаховою літературою. Програма передбачає також набуття навичок самостійної роботи як зі спеціальними виданнями так і репродукційним матеріалом з метою якісного оволодіння частиною тем теоретичного курсу. У цьому контексті вважаємо доцільним не розмежовувати у програмі аудиторні та самостійні лекційні теми, оскільки студент повинен опрацьовувати весь теоретичний курс як єдине ціле.

Студенти повинні знати та вміти:

Змістовий модуль I. «Мистецтво стародавнього світу»:

 • систему видів і жанрів мистецтва, функції образотворчого мистецтва у первісному суспільстві;

 • послідовність еволюції мистецтва Стародавнього сходу: Месопотамії, Стародавнього Єгипту, Персії тощо;

 • етапи розвитку античного мистецтва: Егейського світу, Стародавньої Греції та давнього Риму;

 • особливості античної ордерної системи;

 • уміти проводити архітектурно-мистецтвознавчий аналіз споруд Стародавнього світу.

Змістовий модуль II «Мистецтво середньовіччя»:

 • знати загальну характеристику середньовічного етапу розвитку мистецтва у порівнянні з попередньою стадією, вплив світових релігій (християнство, іслам, буддизм) на духовне життя і формування культури відповідних регіонів тієї доби;

 • орієнтуватись в особливостях візантійської художньої системи: тип православного хрестовокупольного храму, візантійську мозаїку та іконопис як візуально-образне втіленя християнського свтоуявлення;

 • знати мистецтво доби переселення народів;

 • знати національні відмінності романського та готичного мистецтва Західної Європи;

Змістовий модуль III «Мистецтво Європи ХІІІ – ХV ст.»:

 • знати визначення Ренесансу, його провідні ознаки;

 • періодизацію італійського ренесансу, його основні досягнення в галузі образотворчості, художні центри;

 • бути обізнаними в особливостях розвитку архітектури, скульптури та живопису в часи Проторенесансу та творчості провідних майстрів епохи;

 • бути обізнаними зі здобутками науково-художнйого освоєння світу митцями Кватроченто.

Змістовий модуль ІV «Зарубіжне мистецтво ХVІ ст..»

 • характеризувати творчість митців Високого та Пізнього відродження (чінквеченто);

 • орієнтуватись у відмінностях Північного відродження порівняно з італійським;

 • знати творчість провідних митців Нідерландів, Німеччини, Франції та Іспанії ренесансної доби;

 • уміти на основі мистецтвознавчого аналізу проводити атрибуцію творів та оцінювати їх.

 • ознайомитись із загальними рисами мистецтва середньовічного Сходу: арабів, Індії, Китаю та Японії.

Змістовий модуль V «Зарубіжне мистецтво ХVІІ – ХVІІІ століть».

 • визначення художніх стилів ( бароко, класицизм та позастильова лінія ХVIIстоліття; рококо, класицизм, сентименталізм та реалістична лінія ХVIIІ cт.) їх особливості та регіони переважного розповсюдження;

 • характеристику провідних європейських художніх шкіл доби;

 • творчість провідних архітекторів і скульпторів бароко та класицизму;

 • провідні тенденції розвитку живопису Італії, Фландрії, Голландії, Франції, Англії та Іспанії у визначені часи;

 • проводити порівняльний аналіз стильових особливостей художніх творів;

Змістовий модуль VІ. «Західноєвропейське мистецтво ХІХ ст.»

 • знати загальні тенденції розвитку художньої культури зазначеної доби;

 • послідовну еволюцію стилів і напрямків ХІХ століття;

 • творчість представників академізму, романтизму, критичного реалізму, прерафаелітів, імпресіоністів, постімпресіоністів у різних видах мистецтв та школах ХІХ cт..

Змістовий модуль VІІ. «Світове мистецтво кінця ХІХ – ХХ ст..»

 • течії в модернізмі ( кубізм, експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм) та реалістичний напрямок в мистецтві ХХ століття;

 • характеристику національних художніх шкіл і творчість провідних майстрів;

 • уміти проводити комплексний художній аналіз і давати фахову характеристику мистецьким творам доби.

Змістовий модуль VIІІ. «Давньоруське мистецтво».

 • особливості візуальної мови давньоруського сакрального мистецтва;

 • надавати комплексну мистецтвознавчу оцінку давньоруського мистецтва часів Київської Русі та доби централізації;

 • визначати характерні риси розвитку ведучих художніх шкіл зазначеного періоду;

 • виділяти і характеризувати етапи розвитку давньоруського образотворчого мистецтва.

Змістовий модуль ІХ. «Мистецтво Росії ХVІІІ – ХХ століть».

 • визначати національні і загальноєвропейські риси у російській художній культурі Нового часу;

 • визначати особливості жанрової структури образотворчого мистецтва XVIII – XIX cт.;

 • головні принципи, періодизацію особливості і національну специфіку розвитку стилів: бароко, класицизм, реалізм, модерн в Росії;

 • характеризувати головні художні об’єднання , групи, школи кінця XIX – початку XX cт.;

 • давати комплексну мистецтвознавчу оцінку розвитку художньої культури Росії XVIII – початку XX cт. у контексті загальноєвропейської.

Змістовий модуль Х. «Давньоукраїнське мистецтво»:

- знати осередки первісного мистецтва на території України та пам’ятки;

мати уявлення про античну мистецьку спадщину Північного Чорномор’я та художню культуру скіфів і сарматів;

ознайомитись із витоками формування національного мистецтва в образотворчій спадщині слов’ян;

- знати засади формування мистецтва Київської Русі в Х – першій половині ХІ століття та розвиток різних видів образотворчості в домонгольську добу;

- уміти проводити мистецтвознавчий опис архітектурних пам’яток;

- визначати характерні ознаки розвитку сакральної та цивільної архітектури ХІV – ХVІ століть;

- знати пам’ятки вітчизняного іконопису та сакрального живопису;

- проводити порівняльний мистецтвознавчий аналіз творів українського іконопису різного часу між собою та з іконами інших художніх шкіл;

- співвідносити розвиток українського мистецтва кожної конкретної доби з відповідними європейськими історико-художніми стилями;

- орієнтуватись в етапах еволюції української архітектури, скульптури, сакрального та світського живопису, графіки в ХVІІ – ХVІІІ століттях;

- орієнтуватись в особливостях включення давньоукраїнського мистецтва козацької доби в європейський художній процес.

Змістовий модуль ХІ. «Українське мистецтво нового та новітнього часів».

- знати особливості розвитку архітектури і скульптури в Україні в добу класицизму і романтизму в контексті загальноєвропейських тенденцій;

- ознайомитись з провідними митцями-скульпторами зазначеної доби;

- знати творчість представників українського малярства кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття;

- бути добре обізнаними з малярсько-графічним доробком Т.Г.Шевченка

та його значенням для подальшого розвитку вітчизняного мистецтва;

- уміти проводити комплексний аналіз мистецького твору;

- орієнтуватись в особливостях розвитку архітектури другої половини ХІХ – початку ХХ століття;

- знати основні ознаки стилю модерн в українському мистецтві, його національно-романтичне спрямування;

- знати провідні напрямки розвитку української скульптури, живопису та графіки другої половини ХІХ – початку ХХ століття;

- орієнтуватись в спільних рисах та відмінностях образотворчого мистецтва локальних шкіл Лівобережжя та Правобережжя;

- знати модернізм початку ХХ століття в українському мистецтві, його провідних представників;

- визначати особливості розвитку українського мистецтва в 1920-х років;

- ознайомитись із засадами формування вітчизняної вищої мистецької освіти у вищеозначену добу;

- орієнтуватись в етапах розвитку вітчизняної образотворчості середини і другої половини ХХ століття;

- уміти проводити порівняльний стилістичний аналіз живописних, графічних творів різних регіонів країни ХХ століття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.