Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІУЛ 4 курс повна 40-50рр.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
237.57 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра української та світової літератур

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи

________________________________

“______”_______________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(40-50-х років ХХ століття)

Напряму підготовки 6.020303 Філологія (Українська мова і література)

Спеціалізація «Українознавство», «Редагування освітніх видань», «Шкільне бібліотекознавство», додаткова спеціальність «Англійська мова».

Факультет української філології

Кривий Ріг - 2014 рік

Робоча програма з курсу «Історія української літератури (40-50-х років ХХ століття)» для студентів для студентів спеціальності 6.010.100 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. „___” ________, 2014 року - с.

РОЗРОБНИК: Н.В.ЯРЕМЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Ж.В.КОЛОЇЗ, доктор філол.наук, професор

І.А.КРАВЦОВА, канд.пед.наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української та світової літератур КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Протокол від. “____”________________2014 року № ___

Завідувач кафедри української та світової літератур

______________________ (______________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_________________________________ 2014р.

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу _____________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________2014 року № ___

“_____”________________20__ року Голова ___________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «КПУ», 2014 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1,4.

Галузь знань

Напрям підготовки

6.020303Філологія (Українська мова і література

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.010.100 Українська мова та література

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: звіт у вигляді реферату.

Семестр

Загальна кількість годин – 102

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2/4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

4 год.

Практичні, семінарські

36 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

48 год.

98 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: залік/ екзамен

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]