Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

6. Підсумковий контроль Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Податкове рахівництво»

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспит)) за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам здійснюється в такому порядку:

Модуль І

Модуль ІІ (ІНДЗ)

Іспит

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

15

40

100

16

12

17

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

1

8

7

7

5

5

6

6

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 60-бальною шкалою за результатами:

- виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 10 балів;

- виконання індивідуальних завдань з самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу – 10 балів;

- робота студентів на практичних заняттях – 25 балів;

- індивідуальне науково-дослідне завдання – 15 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1. Методологія податкового рахівництва

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади податкового рахівництва та податковий облік непрямих податків

1.

Сутність та реалізація податкового рахівництва на підприємстві

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Особливості організації податкового обліку на підприємствах різних галузей народного господарства.

1

Всього за тему

1

2.

Податковий облік з податку на додану вартість

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Документи, що є підставою для виникнення податкового кредиту

1

2. Порядок складання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

2

Всього за практичне заняття

3

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

2

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

2

Всього за тему

8

3.

Податковий облік акцизного збору

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Особливості застосування ставок акцизного збору

2. Взаємозв’язок податкового і фінансового обліку та звітності з акцизного збору

1

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

1

Всього за практичне заняття

2

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

2

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

2

Всього за тему

7

Всього за змістовий модуль 1

16

Змістовий модуль 2. Податковий облік прямих податків

4.

Податковий облік з податку на прибуток

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Взаємозв’язок податкового і бухгалтерського обліку валових доходів та валових витрат

2. Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток. Порядок складання та подання уточнюючої декларації

0,5

0,5

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

2

Всього за практичне заняття

3

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

2

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

2

Всього за тему

7

5.

Податковий облік податку з доходів фізичних осіб

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Особливості заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ)

0,5

2. Порядок застосування податкового кредиту: виникнення, облік у платника, участь податкових агентів

0,5

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

1

Всього за практичне заняття

2

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

1

Всього за тему

5

Всього за змістовий модуль 2

12

Змістовий модуль 3. Податковий облік інших податків

6.

Податковий облік з податку на землю

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Особливості нарахування та сплати земельного податку у разі надання земельної ділянки в оренду

0,5

2. Особливості нарахування та сплати земельного податку сільськогосподарськими підприємствами

0,5

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

1

Всього за практичне заняття

2

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

1

Всього за тему

5

7.

Податковий облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Елементи податку з власників транспортних засобів

2. Порядок складання та подання уточнюючого розрахунку податку

0,5

0,5

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

2

Всього за практичне заняття

3

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

1

Всього за тему

6

8.

Податковий облік у суб’єктів малого бізнесу, що застосовують спрощену систему оподаткування

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:

1. Особливості визначення валової виручки для оподаткування єдиним податком

2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва

0,5

0,5

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

1

Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань

2

Всього за практичне заняття

3

Індивідуальна робота

Розв’язання ситуаційних завдань

1

Поточне тестування

Результати тестування

1

Всього за індивідуальне завдання

1

Всього за тему

6

Всього за змістовий модуль 3

17

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

1

Оцінка аналізованих процесів або явищ

5

Обґрунтування висновків та пропозицій

3

Підготовка наукової доповіді або тез доповіді

2

Виступ на студентській науковій конференції

4

Всього за модуль 2

15

Іспит

Відповіді на теоретичне питання

10

Аналіз ситуаційних завдань

20

Результати тестування

10

Всього

40

ВСЬОГО БАЛІВ

100