Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Управління Податковими ризиками

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2010

Міністерство фінансів україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

фінансовий факультет

кафедра Податків

Управління Податковими ризиками

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.261.411

УДК 351.713:336.22

Д79

Дулік Т.О., Терещенко Т.Є.

Управління податковими ризиками: навчально – методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”. - Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія: 2010. – 56 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни „Управління податковими ризиками” і містить такі матеріали: програму навчальної дисципліни; розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до практичних занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів; список рекомендованої літератури.

Мета видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни „Управління податковими ризиками”.

Автор-укладач:

Т.О. Дулік

– к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Т.Є.Терещенко

– к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Л.Ф. Новікова

- к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Академії митної служби України

Т.Н. Корнієнко

- к.е.н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.О. Дулік

завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою фінансового факультету

Протокол № ___ від ___________ р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри податків

Протокол № 1 від 27.08.2010 р.

З м і с т

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

2.

Розподіл балів, які присвоюються студентам

11

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

12

4.

Методичні рекомендації до практичних занять

22

5.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

43

6.

Підсумковий контроль

45

7.

Список рекомендованої літератури

53

ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах реформування податкової системи України триває пошук ефективних шляхів здійснення податкового контролю, важливою складовою якого є робота з податковими ризиками, розробка заходів щодо зменшення масштабів ухилень від сплати податків. Податкові органи повинні вчасно виявляти податкові ризики і ефективно протидіяти їм. Тому засвоєння теоретичних питань і практичних аспектів щодо визначення ризиків ухилення від оподаткування, методів управління ними з метою недопущення втрат надходжень платежів до бюджету є обов’язковою вимогою до підготовки магістрів з оподаткування з напряму 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”. Пізнання майбутніми фахівцями в сфері оподаткування прийомів та методів визначення податкового ризику та управління ним на макро- і мікрорівні, вивчення ними законодавчого та інструктивного матеріалу з питань оподаткування, системи інформаційного забезпечення податкових ризиків істотно сприятиме підвищенню рівня їх кваліфікації, їхньому вмінню застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни „Управління податковими ризиками”, яку включено до навчального плану підготовки „магістрів з оподаткування” з напряму 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”.

Метою видання навчально-методичного посібника є надання теоретичних знань студентам щодо визначення податкових ризиків та шляхів їх запобігання.

Структурними складовими навчально-методичного посібника є: програма навчальної дисципліни; розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до практичних занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів, список рекомендованої літератури. Така структура навчально-методичного посібника обумовлена формами організації навчального процесу, обов’язковими елементами якого є, окрім лекційних та практичних занять, самостійна та індивідуальна робота студентів з додатковими літературними джерелами. З цією метою у посібнику наводиться бібліографічний опис, питання та тести для самоконтролю знань.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління податковими ризиками» підготовлено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни

„Управління податковими ризиками”

Мета: надання теоретичних знань щодо визначення податкових ризиків та шляхів їх запобігання.

Після вивчення дисципліни «Управління податковими ризиками» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

 • здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати у команді та в міжнародному контексті;

 • здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань формування, визначення, оцінювання та запобігання податкових ризиків.

Спеціальні компетенції

 • здатність застосовувати прийоми та методи виявлення податкових ризиків на стадії доперевірочної роботи, при здійсненні камеральних і документальних перевірок;

 • здатність аналізувати інформацію про платника податків з метою визначення факторів, що впливають на його діяльність і наявність податкових ризиків, властивих йому;

 • здатність групувати ризики податкового супроводження, оцінювати їх, а також формувати групи ризиків податкового супроводження;

 • здатність розподіляти платників за групами фіскальної важливості;

 • здатність розподіляти платників за категоріями уваги;

 • здатність обчислювати показники податкових ризиків.

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вибіркова

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 3

Загальна кількість годин: 108 годин

Модулів:2

Види підсумкового контролю: ПМК

0501 Економіка і підприємництво

8.050114 Оподаткування

освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Викладається на 5 курсі

Семестр: 9

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: - 24 години

за видами занять:

- лекції (теоретична підготовка): - 14 годин

- практичні заняття: - 10 годин

Самостійна робота: - 74 години

Індивідуальна робота: - 10 годин

9 семестрІНДЗ

Форми контролю:

Семестр: 9

поточний контроль: - на практичних заняттях,

модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в модулі чи змістовий модуль

підсумковий контроль: ПМК