Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Управління податковими ризиками Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
848.38 Кб
Скачать

5.1. Теми тез доповіді або реферату (індз)

 1. Теоретичні та правові засади визначення податкових ризиків: їх недоліки та напрями удосконалення.

 2. Методологія управління з податковими ризиками.

 3. Концептуальні засади управління податковими ризиками.

 4. Напрями вдосконалення методологічних основ визначення податкового ризику.

 5. Технологія управління податковим ризиком.

 6. Запобіжні заходи податкових органів в сфері виявлення та усунення податкових ризиків: їх недоліки та напрями удосконалення.

 7. Аналіз суб’єктивних та об’єктивних факторів, що впливають на діяльність клієнта і наявність податкових ризиків, властивих клієнту.

 8. Правові та методологічні засади порядку і послідовності дій податкових органів при прийманні та комп’ютерній обробці звітних документів платників податків.

 9. Аналіз джерел інформації для проведення документальних перевірок.

 10. Аналіз методики виявлення факторів, що засвідчують можливість виникнення податкового ризику та податкових ризиків на різних етапах проведення документальної перевірки платника податків.

 11. Характеристика чинників, які сприяють податковим правопорушенням: моральні, політичні, економічні тощо.

 12. Особливості внутрішнього контролю підприємства за дотриманням податкового законодавства.

 13. Оптимізація діяльності фінансової служби підприємства з метою недопущення помилок в податковому обліку і при складанні податкової звітності.

 14. Кількісні та якісні підходи управління податковими ризиками.

 15. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.

 16. Особливості організації внутрішнього аудиту на підприємстві і використання послуг незалежних аудиторських фірм.

 17. Особливості застосування методів податкового планування з метою нейтралізації податкових ризиків та мінімізації оподаткування.

 18. Ухилення від сплати податків у незаконній формі та напрями його запобігання.

 19. Основні способи незаконного ухилення від сплати прямих податків.

 20. Основні способи ухилення від сплати непрямих податків.

 21. Теоретичні та методологічні аспекти порядку створення, супроводження та затвердження податкових ризиків.

 22. Напрями використання в органах державної податкової служби автоматизованої системи управління податковими ризиками.

 23. Методологічні аспекти узагальнення інформації щодо дії податкових ризиків.

 24. Аналіз методики формування алгоритму податкових ризиків.

 25. Розподіл платників за групами ризиків податкового супроводження, їх характеристика.

 26. Принципи організації супроводження платників ПДВ за категоріями уваги.

 27. Засоби створення партнерських відносин між платниками і податковими органами.

 28. Сучасні засоби заохочення добровільної сплати податків.

6. Підсумковий контроль

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни „Управління податковими ризиками” здійснюється за 100-бальною шкалою за результатами:

- виконання завдань самостійної роботи – 30 балів;

- робота студентів на практичних заняттях – 25 балів;

- виконання завдань індивідуальної роботи (підготовка ситуаційних завдань) – 10 балів;

- виконання ІНДЗ (підготовка тез доповіді і реферату) – 15 балів;

- виконання завдань модульного контролю – 20 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1. Методологія управління податковими ризиками

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади управління

податковими ризиками

1.

Теоретичні та методологічні основи визначення податкового ризику

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Економічний зміст поняття ризику. Поняття податкового ризику.

2. Мета діяльності і функції податкових органів в сфері виявлення та усунення податкових ризиків.

3. Суб’єктивні і об’єктивні фактори, що впливають на діяльність клієнта і наявність податкових ризиків, властивих клієнту.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційного завдання за темою.

1

Всього за індивідуальну роботу

1

Всього за тему

6

2.

Технологія управління податковим ризиком

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Формування переліку ризиків, які повинні використовуватись при проведенні перевірок.

2. Порядок і послідовність дій податкових органів при прийманні та комп’ютерній обробці звітних документів платників податків.

3. Методика виявлення факторів, що засвідчують можливість виникнення податкового ризику та податкових ризиків на різних етапах проведення документальної перевірки платника податків.

Всього за самостійну роботу

5

Практичне заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

1

1.1. Виявлення податкових ризиків в ході доперевірочної роботи.

1.2. Виявлення податкових ризиків при здійсненні невиїзних документальних перевірок.

1.3. Виявлення податкових ризиків при проведенні планових і позапланових документальних перевірок.

2. Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні ситуаційних завдань та задач.

3

3. Результати тестування.

1

Всього за практичне заняття

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційного завдання за темою.

2

Всього за індивідуальну роботу

2

Всього за тему

12

3.

Загальні принципи розподілу платників податків за категоріями уваги

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Аналіз інформації про платника податків, принципи її групування.

2. Формування груп ризиків податкового супроводження.

3. Характеристика платників ПДВ за категоріями уваги.

Всього за самостійну роботу

5

Практичне заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

1

3.1. Формування інтегрованого образу клієнта як елемент індивідуального податкового супроводження.

3.2. Групування ризиків податкового супроводження. Оцінка ризиків.

3.3. Критерії розподілу клієнтів на групи фіскальної важливості. Індивідуальна робота з клієнтами.

3.4. Критерії розподілу платників ПДВ за фіскальною важливістю і податковою поведінкою.

2. Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні ситуаційних завдань та задач.

3

3. Результати тестування.

1

Всього за практичне заняття

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційного завдання за темою

1

Всього за індивідуальну роботу

1

Всього за тему

11

Всього за змістовий модуль 1

29

Змістовий модуль 2. Кількісні та якісні підходи

управління податковими ризиками

4.

Внутрішні механізми нейтралізації податкового ризику

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Внутрішній контроль підприємства за дотриманням податкового законодавства.

2. Ненавмисні порушення податкового законодавства.

3. Ухилення від сплати податків у незаконній формі.

Всього за самостійну роботу

5

Практичне заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

1

1.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.

1.2. Застосування методів податкового планування з метою нейтралізації податкових ризиків та мінімізації оподаткування.

1.3. Здійснення платником операцій, які є підґрунтям для виникнення податкових ризиків.

1.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.

2. Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні ситуаційних завдань та задач.

3

3. Результати тестування.

1

Всього за практичне заняття

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційного завдання за темою.

2

Всього за індивідуальну роботу

2

Всього за тему

12

5.

Показники податкового ризику

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Розробка нових ризиків, опис ризиків. Створення проекту податкового ризику.

2. Показники галузевого ризику, регіонального ризику, ризику типу діяльності, внутрішній показник податкового ризику, що використовуються при розподілі платників ПДВ за категоріями уваги.

Всього за самостійну роботу

5

Практичне заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

1

5.1. Порядок створення, супроводження та затвердження податкових ризиків.

5.2. Показники, що використовуються при аналізі результатів дії ризиків, їх актуальності і обов’язковості.

5.3. Методика формування алгоритму податкових ризиків.

2. Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні ситуаційних завдань та задач.

3

3. Результати тестування.

1

Всього за практичне заняття

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційного завдання за темою.

2

Всього за індивідуальну роботу

2

Всього за тему

12

6.

Вибір оптимальної стратегії в умовах податкового ризику

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Розподіл платників за групами ризиків податкового супроводження, їх характеристика.

2. Складання планів роботи з клієнтами, які відносяться до різних груп ризику.

3. Принципи організації супроводження платників ПДВ за категоріями уваги.

Всього за самостійну роботу

5

Практичне заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

2

6.1. Основні заходи, що застосовуються з боку податкових органів до клієнтів з метою протидії податковим ризикам.

6.2. Методи контролю за платниками різних груп ризиків.

2. Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні ситуаційних завдань та задач.

3

3. Результати тестування.

1

Всього за практичне заняття

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційного завдання за темою

2

Всього за індивідуальну роботу

2

Всього за тему

12

Всього за змістовий модуль 2

36

Всього за модуль 1

65

Модульний контроль

20

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

Підготовка тез доповіді та реферату

15

ВСЬОГО БАЛІВ

100

Самостійна робота

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється диференційовано за кожною темою з врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

 • Конспектування окремих питань теми.

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі оцінюється в інтервалі: 0, 0,5; 1, 2, 3, 4, 5 балів за питання та в залежності від теми та повноти конспекту.

Відсутність конспекту з окремого питання теми знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час практичного заняття здійснюється диференційовано за кожною темою із врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

 • Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах, при обговоренні проблемних питань (максимальна оцінка – 1 бал).

 • Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні задач та ситуаційних завдань (максимальна оцінка – 3 бали).

 • Результати тестування (максимальна оцінка – 1 бал).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом у відповідях і виступах становить: 0; 0,5; 1 бал.

Критерії оцінювання:

 • Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

 • Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

 • Уміння поєднувати теорію з практикою.

 • Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня аналізу задач та ситуаційних завдань становить: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 бали.

Критерії оцінювання:

 • Вірність відповіді – 1 бал.

 • Точність відповіді – 1 бал.

 • Повнота відповіді – 0,5 балів.

 • Ступінь обґрунтованості відповіді – 0,5 балів.

 • Відсутність аналізу – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Для оцінювання рівня знань студентів за результатами тестування за темами навчальної дисципліни використовуються такі критерії: - 0,1 бала за кожну правильну відповідь.

Якщо студент за результатами практичного заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми практичного заняття.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується шляхом підготовки п’яти ситуаційних завдань з будь-яких тем дисципліни.

Індивідуальна робота оцінюється в інтервалі від 0 до 10 балів та у залежності від обсягу та змісту виконаної роботи. Максимальна кількість балів за підготовку ситуаційних завдань – 10 балів.

Критерії оцінювання ситуаційного завдання:

 • Уміння поєднувати теорію з практикою.

 • Наявність аналітичної інформації.

 • Логіка, структура, стиль викладу матеріалу.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) виконується шляхом підготовки тез доповіді або реферату в межах рекомендованої в посібнику тематики. Максимальна кількість балів за підготовку тез доповіді або реферату – 15 балів.

Критерії оцінювання тез доповіді або реферату:

 • Наявність бібліографічного огляду наукової літератури.

 • Наявність аналітичної інформації з питань, які опрацьовуються.

 • Наявність узагальнень та висновків щодо опрацьованого матеріалу.

 • Наочна форма подання матеріалу (презентація) (таблиці, опорні схеми, діаграми).

 • Наявність тез доповіді на конференції.

 • Виступ на студентській науково-практичній конференції.

Модульний контроль

Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час практичного заняття після вивчення усіх тем дисципліни.

Оцінювання знань студентів при виконанні завдань модульного контролю здійснюється диференційовано з урахуванням обсягу та змісту викладеного матеріалу.

Об’єктом контролю роботи студентів на модульному контролі є:

 • Рівень знань, виявлений студентом у письмових відповідях на одне теоретичне питання (максимальна оцінка – 5 балів):

- точність відповіді – 2 бали;

- повнота відповіді – 2 бали;

- ступінь обґрунтованості відповіді – 1 бал.

 • Рівень знань, виявлений студентом при вирішенні комплексної задачі (максимальна оцінка – 10 балів):

 • вірність відповіді – 5 бал.

 • повнота відповіді – 5 балів.

 • відсутність аналізу – 0 балів.

 • Результати тестування (максимальна оцінка – 5 балів, тобто 1 бал за кожну правильну відповідь).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Якщо студент за результатами модульного контролю не отримав жодного балу або був відсутнім під час проведення модульного контролю, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) виконати завдання модульного контролю.

Максимальна кількість балів за виконання завдань модульного контролю – 20 балів.

У підсумковій оцінці студенту має бути враховано весь спектр його знань з даної дисципліни. Остаточна оцінка рівня знань та вмінь, яку студент отримав під час ПМК, вписується у відомість обліку успішності та залікову книжку.

Оцінювання знань та компетенцій студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

Якщо студент має загальну підсумкову оцінку з дисципліни «FX» за шкалою ECTS, то він допускається до складання академічної заборгованості і повинен її ліквідувати (за денною формою навчання) протягом перших двох тижнів наступного семестру.

У разі повторного отримання оцінки «FX» або «F» за шкалою ECTS студент не допускається до вивчення нових дисциплін без укладання з академією договору на повторне вивчення курсу та може продовжити навчання у наступних семестрах, якщо він має не більше двох заборгованостей.