Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ - 2013

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Дніпропетровськ - 2013

ББК 65.291-21

К 63

Стратегічне управління: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. - 60 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю та іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

Автор-укладач:

К.В. Комарова -

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д. Падерін -

доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Н.В. Ковальчук -

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна -

завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 11 від 10.06.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………..

4

1.Програма навчальної дисципліни………………………………………..

6

2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи…………

12

3. Плани та методичні рекомендації до семінарських занять…………..

39

4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

53

5. Контрольні заходи………………………………………………………..

54

6.Література………………………………………………………………….

56

Передмова

Стратегічне управління на підприємствах дає можливість вирішувати комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією підприємств на: випуск нової продукції; впровадження та використання новітніх технологій; формування виробничого потенціалу; перебудову виробничої структури; розвиток маркетингу; удосконалення організаційних структур управління; своєчасну та якісну підготовку та перекваліфікацію персоналу та ін., тобто на те, що має сприяти розвитку підприємства. Ефективне використання сучасних інструментів та методів стратегічного управління на підприємстві є основою для забезпечення його конкурентоспроможного існування в довгостроковій перспективі.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Стратегічне управління» підготовлений з метою надання допомоги студентам в організації самостійної роботи в процесі вивчення теоретичного матеріалу та формування і розвитку компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності.

Структурними складовими посібника є:

  1. Програма навчальної дисципліни.

  2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи. В цьому блоці в розрізі кожної теми наводяться план вивчення теми, навчальні цілі, методичні рекомендації до вивчення теми (вони спрямовують процес навчання та чітко визначають, про що саме студенти повинні дізнатися, вивчаючи тему), питання до самоконтролю (вони концентрують увагу студентів на найсуттєвіших питаннях, вказують на найважливіші аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал), тести, завдання до самостійного опрацювання окремих питань теми.

  3. Плани та методичні рекомендації до семінарських занять. В цьому блоці надаються плани семінарських занять, питання для обговорення та ситуації до аналізу.

  4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. В цьому блоці надаються перелік індивідуальних завдань, методичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань.

  5. Контрольні заходи. В цьому блоці надається порядок оцінювання знань, вмінь та навичок студентів на основі результатів поточного контролю за темами та видами роботи (самостійна робота, семінарські заняття, індивідуальні завдання) та підсумкового контролю (іспит).

  6. Література. В цьому блоці надається список основної та додаткової літератури для вивчення проблемних питань курсу.

Матеріали посібника систематизовано у два розділи (змістових модулів).

У першому розділі «Стратегічний аналіз та формування стратегії» розкрито основні положення стратегічного управління, актуальні питання стратегічного аналізу, теоретичні концепції та практичні підходи щодо формулювання стратегії, принципи розробки стратегічних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегії.

У другому розділі «Підсистеми забезпечення стратегічного управління» розкрити актуальні питання щодо формування ефективної системи стратегічного управління. У структурно-логічній послідовності в розрізі окремих тем наведені підходи щодо організаційного забезпечення стратегічного управління, соціально-психологічного забезпечення процесів стратегічного управління, формування стратегічної поведінки персоналу, інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління.

Базою для розробки посібника є навчальна програма курсу «Стратегічне управління», що охоплює всі аспекти діяльності організації, які функціонують у складному, динамічному, невизначеному середовищі. Це зумовлено тим, що подальший розвиток самостійності підприємств, формування ринкових відносин потребують нових підходів до управління підприємствами. Значне місце при цьому займає стратегічне управління.

Цей посібник не є альтернативою підручникам і навчальним посібникам з стратегічного управління для отримання фундаментальних знань. Його призначення – допомогти студентам правильно організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни.

Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів.