Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Міжнародне оподаткування

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2010

Міністерство фінансів україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

фінансовий факультет

кафедра Податків

Міжнародне оподаткування

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.261.411-2

УДК 336.2.027

Д79

Дулік Т.О.

Міжнародне оподаткування: навчально – методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”. - Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія: 2010. – 57 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни “Міжнародне оподаткування” і містить такі матеріали: програму навчальної дисципліни; розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до семінарських занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів; список рекомендованої літератури.

Мета видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни “Міжнародне оподаткування”.

Автор-укладач:

Т.О. Дулік

– к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.А. Табінський

- к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.Ф. Новікова

– к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Академії митної служби України

Відповідальний за випуск:

Т.О. Дулік

завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою фінансового факультету

Протокол № ___ від _________р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри податків

Протокол № 1 від 30.08.2010р.

З м і с т

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

2.

Розподіл балів, які присвоюються студентам

12

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

13

4.

Методичні рекомендації до семінарських занять

28

5.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

41

6.

Підсумковий контроль

44

7.

Список рекомендованої літератури

52

ПЕРЕДМОВА

Пізнання майбутніми фахівцями в сфері оподаткування надбань зарубіжної науки про податки та досвіду їх застосування у національних економіках розвинених країн істотно сприятиме підвищенню рівня їх кваліфікації, їхньому вмінню здійснювати порівняльний аналіз між податковою системою окремих економічно розвинених країн та системою оподаткування в Україні, робити узагальнення щодо удосконалення міжнародного оподаткування та системи оподаткування України, застосовуючи позитивний досвід інших країн. Саме на вирішення цих завдань і спрямована розробка навчально-методичного посібника з дисципліни “Міжнародне оподаткування”. Отже, метою видання навчально-методичного посібника є надання знань з теорії, методології та практики оподаткування зарубіжних країн світу в умовах інтенсивного розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції.

Навчально-методичний посібник розроблено за кредитно-модульною системою організації навчання, відповідно до навчального плану підготовки магістрів з напряму 0501 – „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 - “Оподаткування”, відповідає змісту програми навчальної дисципліни “Міжнародне оподаткування” та розкривається в темах: теоретико – методологічні аспекти міжнародного оподаткування; загальні риси і специфіка оподаткування в різних країнах світу; податки в міжнародній торгівлі; рух капіталів та оподаткування іноземних інвестицій; міжнародне подвійне оподаткування та механізм його врегулювання; офшорні центри у системі міжнародного оподаткування; міжнародне співробітництво в боротьбі з тінізацією економіки.

Отже, у навчально – методичному посібнику відображено основи міжнародного оподаткування та визначено його роль у світовій економіці; закономірності та специфіку оподаткування в розвинутих країнах; визначено шляхи гармонізації національних систем оподаткування в контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин; з’ясовано сучасні проблеми міжнародного оподаткування та напрями їх вирішення.

Структурними складовими навчально-методичного посібника є: програма навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань та індивідуальних науково-дослідних завдань, підсумковий контроль знань та вмінь студентів. Така структура навчально-методичного посібника обумовлена формами організації навчального процесу, обов’язковими елементами якого є, окрім лекційних та семінарських занять, самостійна та індивідуальна робота студентів з додатковими літературними джерелами. З цією метою у посібнику наводиться список рекомендованої літератури, питання та тести для самоконтролю знань та вмінь студентів.