Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

5.1. Індивідуальні науково-дослідні завдання (індз)

(теми тез доповідей або рефератів)

1. Теорії оподаткування у світовій економічній науці та характер їхньої еволюції на сучасному етапі.

2. Роль міжнародного оподаткування у світовій економіці.

3. Міжнародне податкове право як інструмент регулювання міжнародних податкових відносин.

4. Конвенції щодо врегулювання міжнародних податкових правовідносин.

5. Глобалізація світогосподарських зв’язків, як об’єктивна умова гармонізації національних податкових систем.

6. Концепція безстороннього міжнародного оподаткування Р.Л. Дернберга.

7. Роль податків в процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП в окремих зарубіжних країнах світу.

8. Тенденції розвитку податкових систем у зарубіжних країнах світу.

9. Становлення і розвиток податкових систем у транзитивних (постсоціалістичних) країнах.

10. Напрями реформування податкової системи України.

11. Державне і міждержавне регулювання міждержавної торгівлі.

12. Податкова політика у зовнішній торгівлі країн з транзитивною економікою.

13. Рух капіталів, прямі і портфельні інвестиції.

14. Прямі зарубіжні інвестиції у світовій економіці.

15. Проблеми оподаткування і завдання залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою.

16. Роль реформування податкової системи України у залученні інвестицій.

17. Податковий режим у вільних (спеціальних) економічних зонах.

18. Умови виникнення міжнародного подвійного оподаткування. Розвиток міжнародного бізнесу, інтеграція капіталу та робочої сили.

19. Основні напрямки уникнення міжнародного подвійного оподаткування.

20. Податкова політика в офшорних центрах.

21. Офшорні центри і проблема подвійного оподаткування.

22. Заходи, прийняті різними державами з припинення спроб використання офшорних центрів для відхилення і втечі від податків.

23. Офшорні центри і відмивання „брудних” грошей.

24. Основні шляхи і методи протидії відмиванню „брудних” грошей.

25. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням „брудних” грошей.

26. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням „брудних” грошей в офшорних центрах.

6. Підсумковий контроль

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни «Міжнародне оподаткування» здійснюється за 100-бальною шкалою за результатами:

- виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 35 балів;

- робота студентів на семінарських заняттях – 20 балів;

- виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів) – 25 балів;

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання (підготовка тез доповіді) –20 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1. Теоретична концептуалізація і практика

міжнародного оподаткування

Змістовий модуль 1. Основи та тенденції функціонування

системи міжнародного оподаткування

1.

Теоретико–методологічні аспекти міжнародного оподаткування

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Теорії оподаткування у світовій економічній науці та характер їхньої еволюції на сучасному етапі.

2. Роль міжнародного оподаткування у світовій економіці.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

3

Всього за індивідуальну роботу

3

Всього за тему

8

2.

Загальні риси і специфіка оподаткування в різних країнах світу

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Гармонізація податкових систем в світовій економіці та її роль у здійсненні координації податкової політики окремих держав.

2. Концепція безстороннього міжнародного оподаткування Р.Л. Дернберга.

3. Податкова система Великобританії, її структура, класифікація податків та характеристика їх елементів.

4. Податкова система Франції. Види сучасних податків Франції, їх елементи, механізм утримання.

5. Податкова система Німеччини. Структура бюджету держави, джерела його утворення. Основні види податків діючої системи оподаткування.

6. Податкова система США. Види податків США.

7. Податки в тоталітарних системах. Принципи тоталітарної системи оподаткування в соціалістичних країнах. Теорія і практика оподаткування в СРСР.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

4

Всього за індивідуальну роботу

4

Всього за тему

9

Всього за змістовий модуль 1

17

Змістовий модуль 2. Особливості та перспективи розвитку

міжнародного оподаткування

3.

Податки в міжнародній торгівлі

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Політика фритредерства та протекціонізму.

2. Вибір стратегії державного регулювання зовнішньої торгівлі.

3. Митний тариф, його ставки для ввезених та вивезених товарів.

4. Міждержавне регулювання міжнародної торгівлі.

5. Податкова політика у зовнішній торгівлі країн з транзитивною економікою.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

3

Всього за індивідуальну роботу

3

Всього за тему

8

4.

Рух капіталів та оподаткування іноземних інвестицій

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Наявність системи міжнародних договорів, які передбачають податкові пільги і схоронність інвестицій.

2. Форми податкових стимулів для залучення інвестицій у високотехнологічні та інші галузі, окремі території.

3. Рівень оподаткування в країнах з трансформаційною економікою та його вплив на інвестиційну активність.

4. Податковий режим у вільних (спеціальних) економічних зонах.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

4

Всього за індивідуальну роботу

4

Семінарське заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

6

1.1 Рух капіталів, прямі і портфельні інвестиції. Прямі зарубіжні інвестиції у світовій економіці. Стимули залучення іноземного капіталу.

1.2. Промислово розвинуті країни, як імпортери та експортери іноземного капіталу. Фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій у промислово розвинуті країни.

1.3. Проблеми оподаткування і завдання залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою. Фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій в країни з трансформаційною економікою.

2. Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні проблемного завдання.

2

3. Результати тестування.

2

Всього за семінарське заняття

10

Всього за тему

19

5.

Міжнародне подвійне оподаткування та механізм його врегулювання

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Розвиток міжнародного бізнесу, інтеграція капіталу та робочої сили.

2. Види ухилення від податків. Фактори, що впливають на можливості ухилення від податків. Наслідки ухилення від сплати податків.

3. Напрямки боротьби з ухиленням від сплати податків.

4. Основні напрямки усунення міжнародного подвійного оподаткування.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

4

Всього за індивідуальну роботу

4

Всього за тему

9

6

Офшорні центри у системі міжнародного оподаткування

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри.

2. Офшорні центри: до мінімізації податкових витрат. Втеча від податків і ухиляння від них. Запобігання втечі і ухиляння від податків.

3. Способи використання офшорних центрів.

4. Договори про запобігання подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків. „Шоппінг” податкових угод.

5. Основні методи, які обмежують операції через офшорні центри.

6. Заходи, прийняті різними державами з припинення спроб використання офшорних центрів для відхилення і втечі від податків.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

4

Всього за індивідуальну роботу

4

Всього за тему

9

7

Міжнародне співробітництво в боротьбі з тінізацією економіки

Самостійна робота

Вивчення та опрацювання відповідної літератури з питань теми та їх конспектування:

5

1. Офшорні центри і відмивання „брудних” грошей.

2. Розпізнавання операцій, пов’язаних з відмиванням „брудних” грошей.

3. Основні шляхи і методи протидії відмиванню „брудних” грошей.

4. Проблема кримінальної відповідальності за відмивання „брудних” грошей у законодавствах іноземних країн.

5. Функції і діяльність групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Роль Ради Європи в боротьбі з відмиванням грошей.

6. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням „брудних” грошей в офшорних центрах.

7. Відмивання „брудних” грошей у країнах Центральної і Східної Європи.

Всього за самостійну роботу

5

Індивідуальна робота

Підготовка ситуаційних завдань за темами дисципліни.

3

Всього за індивідуальну роботу

3

Семінарське заняття

1. Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах з теоретичних питань:

6

1.1. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням «брудних» грошей: становлення нормативно – правових основ.

1.2. Практичні заходи боротьби з інтернаціональною організованою злочинністю.

2. Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні проблемного завдання.

2

3. Результати тестування.

2

Всього за семінарське заняття

10

Всього за тему

18

Всього за змістовий модуль 2

63

Всього за модуль 1

80

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру, що виконується в межах запропонованої тематики з врахуванням напрямків студентської науково-дослідної роботи

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури.

2

Підготовка тез доповіді на конференцію або реферату.

10

Виступ на студентській науковій конференції.

8

Всього за модуль 2

20

ВСЬОГО БАЛІВ

100

Самостійна робота

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється диференційовано за кожною темою з врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

 • Конспектування окремих питань теми.

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі оцінюється в інтервалі: 1; 2; 3; 4; 5 балів за питання та в залежності від теми та повноти конспекту.

Відсутність конспекту з окремого питання теми знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Семінарські заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час семінарського заняття здійснюється диференційовано за кожною темою з врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом контролю роботи студентів на семінарському занятті є:

 • Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах (максимальна оцінка – 6 балів).

 • Рівень знань, виявлений студентом при виконанні та обговоренні проблемного питання (максимальна оцінка – 2 бали).

 • Результати тестування (максимальна оцінка – 2 бали).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом у відповідях і виступах становить від 0 до 6 балів.

Критерії оцінювання:

 • Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

 • Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

 • Уміння поєднувати теорію з практикою.

 • Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня аналізу проблемного питання становить: 0; 0,5; 1; 2 бали.

Критерії оцінювання:

 • Точність відповіді – 1 бал.

 • Повнота відповіді – 0,5 балів.

 • Ступінь обґрунтованості відповіді – 0,5 балів.

 • Відсутність аналізу – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Для оцінювання рівня знань студентів за результатами тестування за темами навчальної дисципліни використовуються такі критерії: - 0,2 бала за кожну правильну відповідь.

Якщо студент за результатами семінарського заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми семінарського заняття.

Індивідуальна робота та виконання ІНДЗ

Індивідуальна робота та ІНДЗ виконується шляхом підготовки п’яти ситуаційних завдань з будь-яких тем дисципліни та підготовки тез доповіді або реферату в межах рекомендованої в посібнику тематики.

Індивідуальна робота та ІНДЗ оцінюються в інтервалі від 0 до 45 балів та у залежності від обсягу та змісту виконаної роботи. Максимальна кількість балів за підготовку ситуаційних завдань – 25 балів. Максимальна кількість балів за підготовку тез доповіді або реферату – 20 балів.

Критерії оцінювання ситуаційного завдання:

 • Уміння поєднувати теорію з практикою.

 • Наявність аналітичної інформації.

 • Логіка, структура, стиль викладу матеріалу.

Критерії оцінювання тез доповіді або реферату:

 • Наявність бібліографічного огляду наукової літератури.

 • Наявність аналітичної інформації з питань, які опрацьовуються.

 • Наявність узагальнень та висновків щодо опрацьованого матеріалу.

 • Наочна форма подання матеріалу (презентація) (таблиці, опорні схеми, діаграми).

 • Наявність тез доповіді на конференції.

 • Виступ на студентській науково-практичній конференції.

У підсумковій оцінці студенту має бути враховано весь спектр його знань з даної дисципліни. Остаточна оцінка рівня знань та вмінь, яку студент отримав під час ПМК, вписується у відомість обліку успішності та залікову книжку.

Оцінювання знань та компетенцій студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

Якщо студент має загальну підсумкову оцінку з дисципліни «FX» за шкалою ECTS, то він допускається до складання академічної заборгованості і повинен її ліквідувати (за денною формою навчання) протягом перших двох тижнів наступного семестру.

У разі повторного отримання оцінки «FX» або «F» за шкалою ECTS студент не допускається до вивчення нових дисциплін без укладання з академією договору на повторне вивчення курсу та може продовжити навчання у наступних семестрах, якщо він має не більше двох заборгованостей.