Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота подана згідно із структурою залікового кредиту, а перелік індивідуальних завдань за модулями (змістовими модулями) з кожної теми.

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Міжнародне оподаткування» повинна проводитися у двох напрямах:

  • підготовки п’яти ситуаційних завдань з будь-яких тем дисципліни;

  • виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Кожен студент отримує індивідуальні завдання, ІНДЗ індивідуальної роботи на початку вивчення дисципліни. Індивідуальні завдання (підготовка п’яти ситуаційних завдань з модуля 1) є обов’язковими для виконання всіма студентами групи. Вибір тем доповіді або рефератів ІНДЗ індивідуальної роботи залишається за студентом.

Для якісної підготовки п’яти ситуаційних завдань з будь-яких тем дисципліни необхідно попередньо вивчити теоретичний матеріал теми та виконати завдання самостійної роботи, а також опрацювати чинну законодавчу базу, опублікований матеріал у таких періодичних виданнях як «Вісник податкової служби України», «Бугалтерія» тощо. Вибір тем з яких будуть підготовлені ситуаційні завдання здійснюється студентами самостійно.

Ситуаційні завдання за темами дисципліни виконуються у письмовій формі та подаються на перевірку викладачеві в установлений термін при підведенні підсумків поточного модульного контролю.

Максимальна кількість балів за підготовку ситуаційних завдань становить 25 балів.

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) здійснюється студентами за власним бажанням, які вже мають певний досвід наукової діяльності з проблематики дисципліни, що вивчається. Отже, ІНДЗ – є засобом самостійного теоретико – експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики.

Основним видом ІНДЗ є підготовка та публікація тез доповіді та реферату, мета яких полягає у поданні інформації про проведену наукову роботу, одержані результати та визначенні напрямку для подальшої розробки теми, актуальних проблем, що потребують свого розв’язання.

Для якісної підготовки тез доповіді та реферату з актуальних питань тем дисципліни, студентам слід керуватися конспектом лекцій, методичними рекомендаціями до самостійної роботи та рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні публікацій у періодичних виданнях.

Тези доповіді та реферати виконуються з тієї ж запропонованої проблематики дисципліни, що вивчається та обраної магістром самостійно.

Тези доповіді – стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників конференції, семінарів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження. Їх зміст у більш повному обсязі повідомляється автором – доповідачем в усній формі. Тези складаються з послідовного викладу окремих тверджень, що не підкріплюються фактичним матеріалом та висвітленням перебігу дослідження. Їх обсяг не перевищує 3-х сторінок формату А4, що зумовлює вимоги до написання, зокрема чіткість формулювань принципових позицій автора, які він планує обґрунтувати у публічному виступі з доповіддю або повідомленням.

Тези публікуються у збірниках, присвячених темі конференції, і мають завданням подати коротку і якомога вичерпну інформацію про актуальні питання.

Реферати виконуються у письмовій формі та являють собою стислий виклад суті певного питання або наукової проблеми, що відповідає змісту теми, яка вивчається та включає огляд відповідних джерел.

Структурними компонентами побудови реферату є:

  • вступ, у якому визначено актуальність обраної теми, проблематики й постановка завдань;

  • основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, розкривається провідна ідея, її теоретичне та практичне обґрунтування та авторська інтерпретація проблеми;

  • висновки та рекомендації щодо подальшого вирішення проблеми;

  • список використаної літератури, що допомогла зорієнтуватися у виборі теми та обрати шлях наукового пошуку.

При опрацюванні використаної літератури необхідно вміти аналізувати джерела й робити правильні висновки на основі теоретичних положень.

Обсяг виконаної роботи має становити 8-10 сторінок формату А4.

Максимальна кількість балів за підготовку ІНДЗ становить – 20 балів.

Завдання для індивідуальної роботи (ситуаційні завдання, тези доповіді та реферати) повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій. За недотримання вимог щодо оформлення завдань індивідуальної роботи знімається до 3 балів. За недостатність розкриття питань теми тез доповіді та реферату, відсутність огляду наукових видань з певного питання, відсутність аналізу динаміки цифрових даних того чи іншого показника, відсутність своєї точки зору з того чи іншого питання, низький рівень підготовки завдань індивідуальної роботи знімається від 3 балів і більше.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового модульного контролю.