Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

7. Спсок рекомиендованої літератури

Основна література

 1. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. – М.: Бератор-Пресс, 2002. – 192 с. 

 2. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

 3. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів, Каменяр, 2000. – 305 с.

 4. Бобоев М.П., Мамбеталиев Н.Т., Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: содружество независимых государств: Учебное пособие / Москва: Гелиос АРВ, 2002.– 624с.– ст.565-624.

 5. Буряковский В.В., Кармазин В.А., Каламбет С.В. Водолазская О.А. Налоги: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1998.

 6. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник. – К.: НІОС. – 2004. – 448с.

 7. Дернберг Р.Л. Міжнародне оподаткування: Пер. З англ. – М.:ЮНИТИ, Б., COLPI, 1997.

 8. Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. та ін. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред. Н.І. Редіної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 544 с.

 9. Дулік Т.О. Основи оподаткування: Навчально-наочний посібник для студентів денної форми навчання, за спеціальністю 7.050100 "Оподаткування". – Дніпропетровськ: ДДФА, 2006.– 94с.

 10. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник / Під заг. ред. В.Б. Захожая та Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

 11. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 362 с.

 12. Міжнародне оподаткування / За редакцією Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с. 

 13. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник). – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995. – 240 с.

 14. Налоги в развитых странах / Русакова Н.Г., Кашин В.А., Кравченко И.А. и др. / Под ред. И.Г. Русаковой. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 288с.

 15. Налоги: Учебное пособие / Под ред. Черника Д.Г. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 16. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

 17. Нікбахт Е., Гропелі А. Фінанси: Пер. З англ. – к.: Вік, Глобус, 1992.

 18. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник / За загальною редакцією С.М. Онисько/ Міністерство освіти і науки України. – 3-тє вид. випр. і доповн. – Львів: "Магнолія Плюс", 2006.– 336с.

 19. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін; / За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464с.

 20. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 1996.

 21. Соколовська А.М. Податкова система держави: Теорія і практика становлення: Монографія. – Київ: Знання-Прес, 2004.– 454с.

 22. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

 23. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1993.

 24. Суторміна В.М. Финансы капиталистических государств. – К.: Вища школа, 1976.

 25. Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник / Під загальною ред. Н.М.Ткаченко. – К.: Алерта, 2004. – с. 554.

 26. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – Учебное пособие. – М.: Дашков и КО, 2002. – 174 с. 

 27. Финансы капитализма / Под ред. Б.Г. Болдырева. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 277с.

 28. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги. – К.: Вища школа, 1987. – 128с.

 29. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М.: Финансы ЮНИТИ, 1997. – 383с.

 30. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – К.: Інститут економіки НАНУ, 2000. – 218с.

 31. Хасси У.М., Любик Д.С. Мировое налогообложение. Основы Мирового налогового кодекса / Пер. с англ. – Кембридж: Гарвардский университет, 1992. – 280 с.

Додаткова література

 1. Бесєдін В.Ф. Податкові заходи нейтралізації негативних наслідків фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. - № 4. – С. 180 – 187.

 2. Гордеева О.В. Особые экономические зоны: налоговый аспект // Финансы. - 2009. - 7. – С.32-35.

 3. Гусак О.Ю. Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу // Формування ринкових відносин в Україні. -2008. - 12.– С.26-31.

 4. Гусев В. Организационно-экономические механизмы налогообложения в нефтяных компаниях России и зарубежных стран: сравнительный анализ и проблемы практического применения//Российский экономический журнал. - 2005.-5-6.– с.10-22.

 5. Денисова Е. От финансовой стабилизации к экономическому росту: опыт латиноамериканских стран // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. - №3. – С.78-88.

 6. Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньо-економічної діяльності в Україні // Вісник податкової служби України. – 2008. - №12. – С. 22 – 25.

 7. Журавлева О.О., Л.Ю. Исмаилова О проблемах налогового стимулирования. Зарубежный опыт // Финансы. - 2009. - №7.– С. 27-31.

 8. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн – учасниць ЄС // Фінанси України. – 2009. - №2. С. 31 - 43.

 9. Кузнєцов К. Обмін податковою інформацією в системі міжнародних угод // Вісник податкової служби України. 2005. – №45. - С. 57 – 59.

 10. Кузнєцов К. Міжнародні податкові договори та тіньова економіка // Вісник податкової служби України. 2005. – №37. - С. 55 – 58.

 11. Рождественська Л.Г. Зміни пріоритетів в оподаткуванні: міжнародні зіставлення // Статистика України. – 2009. - №2. – С. 43 – 47.

 12. Савинский С.П. Новая налоговая система КНР // Финансы. – 1996. - №5. – С. 25-27.

 13. Сисоєва Л.Ю. Наближення української системи оподаткування ПДВ до європейських стандартів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - № 7 – 8. – С. 25 – 30.

 14. Соколовська А. Деякі методологічні проблеми становлення податкових систем постсоціалістичних країн // Наукові праці НДФІ.-2000.-10-11.– С.132-142.

 15. Черник Д. Налоги в странах с развитой рыночной экономикой // Российский экономический журнал. – 1992. - №7. – С. 103-110.

 16. Чугунов И. Налоговые системы: Европа // Бизнес – информ. – 1996. - №8 – С.36-39.

 17. Чугунов И. Налоговые системы: США // Бизнес – информ. – 1996. - №9. – С.21-24.

 18. Шепенко Р. Системы управления налогами в КНР и на Тайване // Мировая экономика и международные отношения. -2006.-10.– С. 84-88.

Адреси в сітці Інтернет:

 1. Велика Британія: www.uktax.demon.co.uk; www.ifs.org.uk 

 2. www.hmse.gov.uk; www.inlandrevenue.gov.uk

 3. Італія: www.finanze.interbusiness.it; www.finanze.it

 4. Канада: www.tax.ca

 5. Німеччина: www.mondaq.com; www.bff-online.de/uanl.htm www.duefinance.de 

 6. Об’єднані сторінки європейських країн: http://europa.eu.int/eur-lex/

 7. Росія: www/minfin/ru ; www/nalog/ru 

 8. США: http://law.house.gov/usc.htm ; www.ustreas.gov; 

 9. www.irs.ustreas.gov/prod/tax_regs/index.html www.tax.org; www.house.gov./jct/ 

 10. Франція: www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/

 11. Японія: www.jw.stanford.edu/gov/csbinet/mof/mof.home.html

Навчально-методичний посібник

Міжнародне оподаткування

Дулік Тетяна Олександрівна

Д79

Міжнародне оподаткування: навчально – методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 “Оподаткування”. - Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія: 2010. – 57 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни “Міжнародне оподаткування” і містить такі матеріали: програму навчальної дисципліни; розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до семінарських занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів; список рекомендованої літератури.

Мета видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни “Міжнародне оподаткування”.

ББК 65.261.411-2

УДК 336.2.027

Підписано до друку __________________ Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 4,9 Тираж Замовлення № __________

__________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

____________________________________________________________

0