Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

4. Методичні рекомендації до семінарських занять

Згідно з навчальним планом формою організації навчального процесу при вивченні дисципліни «Міжнародне оподаткування» є семінарські заняття. Семінарські заняття забезпечують закріплення та систематизацію програмного матеріалу, в тому числі теоретичних знань магістрів та набуття ними необхідних практичних навичок аналізувати ефективність існуючої системи міжнародного оподаткування та зміни в ній.

Система контролю рівня засвоєння програмного матеріалу під час проведення семінарських занять складається з двох етапів:

1. Перевірка рівня теоретичної підготовки магістрів.

2. Перевірка практичної підготовки магістрів.

Перший етап передбачає контроль самостійного вивчення магістрами програмного матеріалу. Він здійснюється шляхом усного опитування та у письмовій формі і включає теоретичні та проблемні питання.

На другому етапі студенти виконують тестові завдання.

Отже, при контролі активності та систематичності роботи на семінарських заняттях оцінці підлягають:

- рівень знань, виявлений магістром у відповідях і виступах при обговоренні теоретичних та проблемних питань, вирішенні тестових завдань;

- активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття та проблемних питань;

- реферативні виступи та доповнення з тем дисципліни.

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань семінарських занять – 20 балів (по 10 балів за теми №4 та 7). За активність під час проведення семінарського заняття магістр може отримати додатково 1 бал. За пасивність магістрів під час проведення семінарського заняття знімається 1 бал.

Семінарське заняття № 1

Тема 4. Рух капіталів та оподаткування іноземних інвестицій

Мета заняття:

поглибити, систематизувати і закріпити знання студентів щодо:

 • проблем оподаткування і завдань залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою;

 • факторів, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій в країни з трансформаційною економікою.

План семінарського заняття

1. Рух капіталів, прямі і портфельні інвестиції. Прямі зарубіжні інвестиції у світовій економіці. Стимули залучення іноземного капіталу.

2. Промислово розвинуті країни, як імпортери та експортери іноземного капіталу. Фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій у промислово розвинуті країни.

3. Проблеми оподаткування і завдання залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою. Фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій в країни з трансформаційною економікою.

Методичні рекомендації

Підготовку до семінарського заняття необхідно почати з вивчення лекційного матеріалу, а також матеріалу, наведеного у рекомендованих літературних джерелах.

При розгляді першого питання слід з’ясувати форми руху капіталів, ознаки прямих і портфельних інвестицій, визначити роль і місце прямих зарубіжних інвестицій у світовій економіці, стимули залучення іноземного капіталу. Для цього рекомендуємо звернутися до видань, які наведено у бібліографічному списку даного посібника.

У другому питанні необхідно розглянути фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій у промислово розвинуті країни. При цьому слід звернути увагу на тенденції розвитку промислово розвинутих країн, як імпортерів та експортерів іноземного капіталу.

У третьому питанні необхідно розглянути проблеми оподаткування і завдання залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою. Особливу увагу слід звернути на фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій в країни з трансформаційною економікою.

Проблемні питання для обговорення

 1. Визначте форми руху капіталу.

 2. Що являють собою прямі і портфельні інвестиції?

 3. Визначте роль і місце прямих зарубіжних інвестиції у світовій економіці.

 4. Назвіть стимули залучення іноземного капіталу у промислово розвинуті країни.

 5. Назвіть фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій у промислово розвинуті країни.

 6. Назвіть форми податкових стимулів для залучення інвестицій у високотехнологічні галузі.

 7. Визначте рівень оподаткування прибутку корпорацій у промислово розвинутих країнах.

 8. У чому проявляється лібералізація податкової політики у промислово розвинутих країнах?

 9. Визначте роль індивідуального прибуткового податку та інших відрахувань на соціальні цілі в ефективності інвестицій у промислово розвинутих країнах.

 10. Назвіть фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій в країни з трансформаційною економікою.

 11. Визначте рівень оподаткування в країнах з трансформаційною економікою та його вплив на інвестиційну активність.

 12. Визначте роль реформування податкової системи України у залученні інвестицій.

 13. Визначте концесії, пільги і стимули для іноземного капіталу в економіку України.

 14. Визначте наявні податкові стимули для залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Вхідні тестові завдання

Варіант 1.

 1. Діяльність держави у сфері встановлення та вилучення податків – це:

а) податкова політика держави;

б) економічна політика держави;

в) податкова система держави.

 1. Правовий акт вищого органу державної влади, який зобов’язує юридичних осіб та громадян сплачувати в бюджет платежі у вигляді податків у встановленому розмірі та в точно фіксовані строки - це:

а) податкова інструкція;

б) податковий закон;

в) податкове право.

 1. Податок, ставка якого підвищується з підвищенням розмірів заробітної плати або доходу, називають:

а) регресивний податок;

б) прогресивно-регресивний податок;

в) прогресивний податок.

 1. Часткове або повне звільнення певного кола платників (юридичних та фізичних осіб) від сплати податків носить назву:

а) податкові пільги;

б) ухилення від оподаткування;

в) податковий кредит.

 1. Податкова система держави – це:

а) сукупність податків, що встановлені законодавчою владою та стягуються виконавчими органами. А також, методи і принципи побудови податків;

б) діяльність держави у сфері встановлення і вилучення податків;

в) сукупність норм, що визначають види податків та порядок їх вилучення у державі.

 1. В залежності від об’єкту оподаткування податки класифікуються на:

а) загальні та цільові;

б) прямі та непрямі;

в) місцеві та державні.

 1. Підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп забезпечується такою функцією податків:

а) фіскальною;

б) регулюючою;

в) соціальною.

 1. Найменша частина об’єкту оподаткування, повністю звільнена від податку, носить назву:

а) податкової пільги;

б) неоподатковуваного мінімуму;

в) податкового окладу.

9. Величина податку на одиницю оподаткування називається:

а) податкова ставка;

б) податковий оклад;

в) об’єкт податку.

10. В доходах федерального бюджету США переважають:

а) прямі податки;

б) непрямі податки;

в) співвідношення прямих та непрямих податків приблизно рівня.

Варіант 2.

1. Доходи місцевих бюджетів та бюджетів штатів в США формуються головним чином за рахунок:

а) непрямих податків;

б) прямих податків;

в) непрямих податків та майнового оподаткування.

2. В структурі доходів федерального бюджету США найбільшу питому вагу має:

а) податок на прибуток корпорацій;

б) прибутковий податок з фізичних осіб;

в) податок на додану вартість.

 1. Прибутковий податок з громадян в США стягується:

а) за єдиною ставкою;

б) за прогресивною шкалою;

в) за регресивною шкалою.

4. Часткою антимонопольного механізму регулювання економіки США являється:

а) податок на надприбуток;

б) податок на доходи корпорацій;

в) податок на доходи від продажу капітальних активів.

5. Питаннями вилучення та контролю за правильністю сплати податків у США займається:

а) Міністерство фінансів;

б) Служба внутрішніх доходів;

в) Федеральне бюро доходів.

6. Податкова система Канади складається:

а) з трьох рівнів;

б) з двох рівнів;

в) є багаторівневою.

7. Збором податків у Канаді займається:

а) Департамент податкової політики;

б) Міністерство національного доходу;

в) Міністерство фінансів.

8. Закон про податок на дохід в Канаді регулює стягнення:

а) податку на прибуток підприємств;

б) прибуткового податку;

в) прибуткового податку і податку на прибуток корпорацій.

9. Для стимулювання розвитку сільського господарства та риболовства в Канаді передбачено:

а) наявність спеціальних податкових пільг для підприємств цих галузей;

б) застосування системи зниження податкових ставок;

в) зниження норм амортизаційних відрахувань у даних галузях економіки.

10. Найбільший регулюючий вплив на економіку Канади чинить:

а) податок на надприбуток;

б) податок на прибуток компаній (корпорацій);

в) податок на приріст ринкової вартості активів.

Варіант 3.

 1. Наукова теорія оподаткування виникла в:

а) Німеччині;

б) Великобританії;

в) Франції.

 1. Сучасна податкова система Великобританії складається:

а) з трьох груп податків (прямі, непрямі, інші);

б) з п’яти груп податків (прямі, непрямі, місцеві, майнові, ресурсні);

в) з п’яти груп податків (прямі, непрямі, місцеві, податки на ділову активність, інші).

 1. Особливістю побудови прибуткового податку у Великобританії є:

а) диференціація податкових ставок за видами діяльності;

б) розподіл отриманого податку на частини (шедули), кожна з яких оподатковується особистим порядком

в) єдина ставка податку.

 1. Ставка податку на прибуток корпорації у Великобританії за останні роки:

а) має тенденцію до зниження;

б) не змінюється;

в) поступово підвищується.

 1. Податком на додану вартість у Великобританії не оподатковуються:

а) автомобілі вітчизняного виробництва;

б) продовольчі товари, ліки, дитячий одяг;

в) підакцизні товари з метою зниження їх ціни.

 1. Серед податків з юридичних осіб у Німеччині найбільшу питому вагу мають:

а) податок на додану вартість;

б) податок на прибуток корпорацій;

в) податок на надприбуток.

 1. Підприємства сільського і лісового господарства у Німеччині звільнені від сплати:

а) податку на прибуток;

б) податку на додану вартість;

в) поземельного податку.

 1. Від сплати поземельного податку в Німеччині звільнено:

а) підприємства лісового господарства;

б) земельні ділянки фізичних осіб;

в) державні підприємства та релігійні общини.

 1. Ставка податку на спадщину та дарування в Німеччині залежить від:

а) ступені спорідненості;

б) ступені спорідненості і вартості майна;

в) виду майна, отриманого в спадщину або дарунок.

 1. Сукупний дохід, отриманий громадянами від: найму, самостійної роботи, промислової діяльності, діяльності у сільському та лісовому господарстві і т. д., оподатковується у Німеччині:

а) прибутковим податком;

б) податком на власність;

в) податком на майно.

Ключові терміни і поняття: форми руху капіталів: прямі і портфельні інвестиції; прямі зарубіжні інвестиції; іноземний капітал; імпортери та експортери іноземного капіталу; міжнародні договори, які передбачають податкові пільги і схоронність інвестицій; форми податкових стимулів для залучення інвестицій у високотехнологічні та інші галузі економіки, окремі території; рівень оподаткування прибутку корпорацій; пільговий порядок амортизації; лібералізація податкової політики; країни з трансформаційною економікою; рівень оподаткування в країнах з трансформаційною економікою; система оподаткування іноземного капіталу; податковий режим у вільних (спеціальних) економічних зонах; концесії, пільги і стимули для іноземного капіталу.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Системи міжнародних договорів, які передбачають податкові пільги і схоронність інвестицій.

2. Форми податкових стимулів для залучення інвестицій у високотехнологічні галузі в країнах з ринковою економікою.

3. Пільгове оподаткування окремих територій в країнах з ринковою економікою.

4. Роль індивідуального прибуткового податку та інших відрахувань на соціальні цілі в ефективності інвестицій.

5. Роль реформування податкової системи України у залученні інвестицій.

Література

(1 - 4, 7 - 10, 12 - 14, 16, 21 - 26, 31)

Семінарське заняття № 2