Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Питання до самоконтролю

1.У чому полягає сутність стратегічної інформації? Назвіть джерела та методи отримання стратегічної інформації.

2.Охарактеризуйте специфічні риси інформаційної системи стратегічного управління.

3.Визначте сутність та етапи стратегічного контролю.

4. У чому полягає відмінність між організаційним і стратегічним контролем?

5.Яке місце займає контролінг у системі стратегічного управління?

Рекомендована література

/1/, /8/, /9/, /15/, /17/, /21/

3.ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз та формування стратегії

Семінарське заняття № 1

Тема 3. Середовище господарської організації

План заняття

 1. Зовнішнє середовище організації.

 2. Безпосереднє середовище організації.

 3. Внутрішнє середовище організації.

Навчальні цілі

  1. Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про основні характеристики середовища господарської організації.

  2. Формування здатності аналізувати вплив факторів зовнішнього середовища.

  3. Формування уміння використовувати методи до аналізу зовнішнього, безпосереднього та внутрішнього середовищ організації.

  4. Формування вміння виділяти найбільш значущі фактори для характеристики середовища організації.

  5. Формування здатності розробляти рекомендації для підприємства щодо впливу на сильні та слабкі сторони його діяльності, використання можливостей та усунення загроз.

Проблемні питання для обговорення

1. Схарактеризуйте відомі вам моделі зовнішнього, безпосереднього та внутрішнього середовищ, що застосовуються у стратегічному управлінні. У чому відмінність між зовнішнім і безпосередним середовищами?

2. Як впливає нестабільність середовища на вибір і поєднання різних підсистем управління в умовах конкретного підприємства?

3. Охарактеризуйте механізм впливу факторів макро- і мікросередовища на діяльність організації?

4. Яка політика є найбільш прийнятою у побудові стосунків між найважливішими конкурентами, постачальниками та споживачами?

5. Ідеї зв’язку між окремими організаційними групами та сегментами зовнішнього середовища в працях представників концепції „соціотехнічних систем” (Е. Мілера, А. Райса, Ф. Емері, Е. Торсруд).

Ситуація для аналізу «Створення власної торговельної мережі - шлях до успіху фірми?»

Фірма «ПолФорум» усього за рік стала повноправним учасником ринку морозива в Полтаві, налагодивши виробництво «з нуля» і завоювавши певне коло споживачів. Фірма стала другим після ВАТ «Полтавахолод» виробником мо­розива в місті. Поряд з іншими однією з головних економіч­них проблем є невисокий рівень рентабельності виробниц­тва: прибуток виробника значно нижчий, ніж прибуток торгівлі. Проте, на думку директора, кожен повинен займа­тися своєю справою: виробник - виробляти, торговець -продавати. Із цією думкою не погоджується молодий спеціа­ліст - заступник директора фірми «ПолФорум», який про­понує розгорнути власну роздрібну торговельну мережу. Водночас інший заступник вважає за доцільне створення мережі дилерів, яка б сприяла розвитку власне оптової тор­гівлі фірми. Чи буде торговельна діяльність виробничого підприємства додатково приносити прибуток, чи буде відво­лікати обігові кошти підприємства - це ті стратегічні питан­ня, що потребують вирішення вищим керівництвом фірми. Формування власної торговельної мережі потребує додат­кових грошових коштів, структурних змін на підприємстві, нової кадрової політики. Із метою підвищення ефективності діяльності фірми заступник директора створив ініціативну групу з розробки пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства. Вам, як учасникам ініціативної групи, необхідно розглянути ситуацію, що існує у фірмі, і внести свої пропо­зиції щодо формування власної торговельної мережі.