Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать

Ключові запитання для обговорення

1. Які проблеми, на Вашу думку, стоять перед ПІІ „Лукойл-Україна” на сучасному етапі?

2. Визначте конкурентні переваги ПІІ „Лукойл-Україна”?

3. Визначте напрями диверсифікації бізнесу ПІІ „Лукойл-Україна”.

4. Які напрями реструктуризації бізнесу компанії ПІІ „Лукойл-Україна” Вм можете запропонувати?

5. З якими ризиками може зіткнутися компанія на цьому ринку?

6. Яку роль відіграє ОПЕК у формуванні світових цін на нафту? Якою є ціна на нафту на світовому ринку на сьогодні?

Практичні завдання до ситуаційної вправи

1. Використовуючи наведені у додатках дані, визначте частку ринку ПІІ „Лукойл-Україна” за такими критеріями: кількість АЗС, постачання нафти в Україну, виробництво бензину та мазуту. Порівняйте дані з показниками інших операторів нафтового ринку.

2. Використовуючи наведені у додатках дані, побудуйте карту стратегічних груп у нафтовому сегменті в Україні.

3. На основі інформації вправи виконайте SWOT-аналіз. За результатами проведеного аналізу заповнити таблицю 3.4.

4. Складіть матрицю для оцінки можливостей та матрицю для оцінки загроз. За результатами проведеного аналізу заповнити таблицю 3.5. та таблицю 3.6.

5. Побудуйте „дерево цілей” для ПІІ „Лукойл-Україна” на стратегічну перспективу – 5 років.

6. На основі виконаних завдань, які допоможуть у прийнятті рішень, сформулюйте стратегію діяльності ПІІ „Лукойл-Україна”.

Методика виконання завдань

Побудова карти стратегічних груп. Алгоритм складання карти стратегічних груп і ухвалення рішення про приналежність фірми до конкурентної групи можна подати в такий спосіб.

 • Встановити спектр характеристик, що відрізняють фірми однієї галузі. Типовими характеристиками є рівень ціни, якості (високий, середній, низький); географічний масштаб діяльності (місцевій, регіональний, національний, глобальний); асортиментний набір продукції (широкий, вузький); використання каналів розподілу; набір пропонованих послуг.

 • Нанести фірми на карту з двома змінними, використовуючи пари цих різних характеристик.

 • Об’єднати фірми, що потрапили приблизно в один стратегічний простір, в одну стратегічну групу.

 • У системі координат намалювати кола навколо кожної стратегічної групи, що мають бути за діаметром пропорційні частці цієї групи в загальному обсязі продажів/виробництва галузі.

Таблиця 3.4

Матриця swot

Внутрішні сильні сторони

Зовнішні можливості

1.

2.

...

1.

2.

...

Внутрішні слабкі сторони

Зовнішні загрози

1.

2.

...

1.

2.

...

Таблиця 3.5

Матриця можливостей

Імовірність використання можливості

Вплив

Сильний (С)

Помірний (П)

Малий (М)

Висока (В)

Поле ВС

Поле ВП

Поле ВМ

Середня (С)

Поле СС

Поле СП

Поле СМ

Низька (Н)

Поле НС

Поле НП

Поле НМ

Таблиця 3.6

Матриця загроз

Імовірність реалізації загрози

Можливі наслідки

Руйнування (Р)

Критичний стан (К)

Важкий стан (В)

Легкі удари” (Л)

Висока (В)

Поле ВР

Поле ВК

Поле ВВ

Поле ВЛ

Середня (С)

Поле СР

Поле СК

Поле СВ

Поле СЛ

Низька (Н)

Поле НР

Поле НК

Поле НВ

Поле НЛ

Рекомендована література

/7/, /8/, /10/, /14/, /16/, /22/

Семінарське заняття № 3

Тема 5. Методи аналізу та прогнозування розвитку

середовища організації

План заняття

 1. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу.

 2. Складання та сутність PEST-аналізу. Матриця SPACE.

 3. Прогнозування в системі стратегічного управління.

Навчальні цілі

 1. Поглиблення, узагальнення та систематизація знань про основні методи аналізу та прогнозування розвитку середовища організації.

 2. Формування уміння використовувати методи аналізу розвитку середовища організації.

 3. Формування вміння складати SWOT-аналіз, PEST-аналіз та будувати матрицю SPACE.

 4. Формування вміння використовувати методи прогнозування підприємства.

Проблемні питання для обговорення

 1. Чи впливають результати SWOT-аналізу на зміст процесу стратегічного управління?

 2. Які ви знаєте методи прогнозування, що застосовуються при встановленні майбутніх необхідних параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства?

 3. Які прогнози, на ваш погляд, найнеобхідніші для українського промислового підприємства?

Ситуація для аналізу

«Створення власної торговельної мережі - шлях до успіху фірми?»

Фірма «ПолФорум» усього за рік стала повноправним учасником ринку морозива в Полтаві, налагодивши виробництво «з нуля» і завоювавши певне коло споживачів. Фірма стала другим після ВАТ «Полтавахолод» виробником мо­розива в місті. Поряд з іншими однією з головних економіч­них проблем є невисокий рівень рентабельності виробниц­тва: прибуток виробника значно нижчий, ніж прибуток торгівлі. Проте, на думку директора, кожен повинен займа­тися своєю справою: виробник - виробляти, торговець -продавати. Із цією думкою не погоджується молодий спеціа­ліст - заступник директора фірми «ПолФорум», який про­понує розгорнути власну роздрібну торговельну мережу. Водночас інший заступник вважає за доцільне створення мережі дилерів, яка б сприяла розвитку власне оптової тор­гівлі фірми. Чи буде торговельна діяльність виробничого підприємства додатково приносити прибуток, чи буде відво­лікати обігові кошти підприємства - це ті стратегічні питан­ня, що потребують вирішення вищим керівництвом фірми. Формування власної торговельної мережі потребує додат­кових грошових коштів, структурних змін на підприємстві, нової кадрової політики. Із метою підвищення ефективності діяльності фірми заступник директора створив ініціативну групу з розробки пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства. Вам, як учасникам ініціативної групи, необхідно розглянути ситуацію, що існує у фірмі, і внести свої пропо­зиції щодо формування власної торговельної мережі.

Завдання:

1. Здійснити аналіз поточного стану підприємства, для чого слід визначити місію підприємства, його стратегію, основні цілі, ринкову нішу і тип організації; провести SWOT – аналіз підприємства, якій бажано подати у вигляді табл. 3.7.

Таблиця 3.7