Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Стратегічне управління Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
542.21 Кб
Скачать
  1. Програма навчальної дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Стратегічне управління” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050803 «Оподаткування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності, концептуальні основи і принципи побудови систем стратегічного управління організаціями.

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Стратегічне управління» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Організаційна культура».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз та формування стратегії

Змістовий модуль 2. Підсистеми забезпечення стратегічного управління

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Стратегічне управління” є засвоєння сутності й особливостей стратегічного управління на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління» є: вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій підприємства, стратегічного управління ним, методів аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища, принципів формування цілей організації, моделей і методів розроблення системи стратегій з урахуванням обраної політики ведення бізнесу; набуття навичок стратегічного мислення, аналізу систем стратегічного управління організаціями.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:

Інструментальні компетенції

  • Здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), здатність ефективно організувати свій робочий час.

Міжособистісні компетенції

  • Здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, здатність до постійного удосконалення емоційних здібностей як інструменту розвитку у майбутніх менеджерів навичок стратегічного управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції

  • Здатність застосовувати знання з теорії стратегічного управління у професійній діяльності в сучасних організаціях як відкритих соціально-економічних системах.

Спеціальні компетенції

  • Аналізувати конкурентоспроможність організації.

  • Володіти методами аналізу та прогнозування розвитку середовища організації.

  • Розробляти місію та цілі організації.

  • Володіти методологією формування стратегічного набору організації.

  • Володіти прийомами та методами стратегічного планування організації.

  • Організувати систему забезпечення стратегічного управління організацією.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз та

формування стратегії

Тема 1. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього організації

Бюджетування і фінансовий контроль. Бюджетування і поточне планування. Зміст бюджетування, сфери застосування, позитивні якості й обмеження цього методу. Види бюджетів. Управління на базі фінансового і адміністративного контролю.

Довгострокове планування. Причини виникнення довгострокового планування. Прогнозування як основа довгострокового планування. Підходи до планування: підприємницький, адаптивний, плановий.

Стратегічне планування. Умови переходу від довгострокового до стратегічного планування. Загальні риси і відмінності довгострокового і стратегічного планування. Фундаментальні елементи стратегічного планування: місія бізнесу; вивчення зовнішнього середовища та критичний аналіз внутрішніх умов функціонування; формулювання стратегій та розробка програм їх виконання.

Стратегічне управління. Концепція стратегічного управління: сутність елементи, механізм здійснення. Необхідність переходу підприємств до стратегічного управління. Типи існуючих підходів до стратегічного управління. Школи у стратегічному управлінні.