Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Податкове рахівництво Ден. Маг. 2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Література

[21, 22, 23, 24, 51, 52]

4. Методичні рекомендації до практичних занять

Згідно з навчальним планом формою організації навчального процесу при вивченні дисципліни «Податкове рахівництво» є практичні заняття. Практичні заняття забезпечують закріплення та систематизацію програмного матеріалу, в тому числі теоретичних знань студентів та набуття ними необхідних практичних навичок.

Система контролю рівня засвоєння програмного матеріалу під час проведення практичних занять складається з двох етапів:

1. Перевірка рівня теоретичної підготовки студентів.

2. Перевірка практичної підготовки студентів.

Перший етап передбачає контроль самостійного вивчення студентами програмного матеріалу. Він здійснюється в письмовій формі і включає теоретичні питання, тестові завдання, задачі. Варіанти завдань складаються таким чином, що вони охоплюють увесь програмний матеріал модуля або змістового модуля дисципліни. Правильність виконання завдань оцінюється за 25-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, які студент може отримати на практичному занятті складає від 3 до 4 балів. При визначенні оцінки рекомендується користуватися такими критеріями.

Оцінка «0,5 бала»

 • Студент не дав ніякої відповіді на питання або тестове завдання.

 • Студент не дав правильну арифметичну відповідь на задачу.

 • Студент дав правильні відповіді менше ніж на 25% пунктів тестового завдання.

Оцінка «1-2 бали»

 • Відповідь неповна і на рівні репродуктивного мислення. Допущені окремі незначні помилки.

 • Студент знає тільки основну частину програмного матеріалу, у нього виникають труднощі при аналізі фінансових операцій.

 • Студент дав правильну арифметичну відповідь на задачу.

 • Виконання тестів на рівні 50–60%.

Оцінка «2 -3 бали»

 • Досить повна відповідь на всі питання, яка будується на рівні самостійного мислення.

 • Тверде засвоєння програмного матеріалу, володіння термінологією, елементами економічного аналізу фінансових операцій.

 • Вміння вирішувати практичні й ситуаційні завдання.

 • Студент дав правильну арифметичну відповідь на задачу.

 • Допущення окремих несуттєвих помилок у відповіді, які не приводять до викривлення сутності.

 • Виконання тестів на рівні 65–80%.

Оцінка «4 бали»

 • Питання розкрито досить глибоко й повно, відповідь на рівні самостійних роздумів з елементами творчого мислення.

 • Програмний матеріал засвоєний повністю, студент вільно оперує поняттями, вміє аналізувати фінансові операції і прогнозувати наслідки прийнятих рішень.

 • Студент дав правильну арифметичну відповідь на задачу.

 • Виконання тестів на рівні 85–100%.

Практичне заняття № 1

Тема 2. Податковий облік з податку на додану вартість

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

 1. визначення об'єкту оподаткування податком на додану вартість;

 2. визначення податкового кредиту з податку на додану вартість;

 3. визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

 4. складання податкових накладних;

 5. складання декларації з податку на прибуток;

 6. обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту у разі імпорту товарів та послуг.

План

1. Порядок визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

2. Порядок визначення податкового кредиту з податку на додану вартість.

3. Складання та облік податкових накладних.

4. Відображення у податковому та бухгалтерському обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту.

5. Співставлення результатів податкового та бухгалтерського обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту.

6. Порядок складання податкової декларації з податку на додану вартість на основі даних податкового обліку.