Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PANASYUK_K_A_organizatsiya_roboti_ofisu_ta_di.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах на русском языке (по одному экземпляру для каждой из Сторон). Каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи Сторон

ТУРАГЕНТ

ЗАКАЗЧИК

Со стороны ТУРАГЕНТА

________________________________

Со стороны ЗАКАЗЧИКА

______________________________________________

Со стороны ТУРОПЕРАТОРА

Директор ________________________ Ицковский Я.Б.

Со стороны ТУРАГЕНТА

______________________________________________

Список використаних джерел

 1. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: учебник . - К.:Знання, 2005 . - 459с.

 2. ДСТУ 1.5:2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів . - К., 2003 . - 56с.

 3. Мамрак А. В. Українське документування: мова та стиль . - К.:Центр навч. л-ри, 2004 . - 364с.

 4. Асеев Г. Г. Электронный документооборот: учеб. для студ. вузов . - К.:Кондор, 2007. - 500с.

 5. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. - К.:Вид-во "Довіра", 2007 . - 687с.

 6. Зразки типових документів: [зб. зразків заяв, скарг, клопотань відповідно діючого законодавства України] . - Х.:ПП "Ігвіні", 2007 . - 292с.

 7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб. . - К.:Знання, 2007 . - 398с.

 8. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.:Центр учбової літератури, 2008 . - 112с.

 9. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.:Ліра-К, 2008 . - 395 с.

 10. Кадровая документация . - Х.:Фактор, 2008 . - 480 с.

 11. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение . - Х.:"Фактор", 2008 . - 432с.

 12. Типові та примірні документи у сфері господарювання. Договори, угоди, контракти, статути, положення . - К.:Атіка, 2009 . - 760 с.

 13. Іскра О. О. Ділова та митна документація: метод. рек. для вивч. дисц. "Діловодство та митна документація" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 6.050301 "Товарознав. та екпертиза в митній справі" . - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2009 . - 57 с.

 14. Гущина И. А. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. . - М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2009 . - 240 с.

 15. Кушнерук С. П. Современный документный текст: создание и исследование : науч.-метод. пособие . - М.:Либерея-Бибинформ, 2009. - 192 с.

 16. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. –К. – Знання, 2008. – 661 с.

Іі. Додаткова література

 1. Гончарова Н.І. Документаційний менеджмент: особливості і ознаки // Менеджер . - 2005 . - № 2 . - С.18-21Бєлов С. Юстас - Алексу: [Електронний документообіг і електронний цифровий підпис] // Контракти . - 2006 . - № 6 . - С.38-40

 2. Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право //Бібліотечна планета . - 2005 . - №4 . - С. 19-21

 3. Валентинова Т. Документооборот на предприятии: начало начал //Всё о бухгалтерском учёте . - 2006 . - № 24 . - С.6-9

 4. Ольжич Ю. Галопом по Европам: Документальное оформление и учет расходов на заграничные командировки // Все для бухгалтера в торговле. - 2006. - № 16. - С.8-10

 5. Таможенное оформление товаров: [Заполнение таможенных деклараций. Уплата таможенных платежей. Прохождение различных видов контроля: Нормативные документы] // Всё о бухгалтерском учёте . - 2006 . - № 48 . - С.5-64

 6. Самарченко Е. "Выставочно-ярмарочные" документы: "до", "во время" и "после": Документальное обеспечение //Бухгалтерия: право, налоги, консультации . - 2006. - № 38. - С.39-42

 7. Крижанівський, О. Положення про конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) - базовий документ економічної безпеки фірми //Інтелектуальна власність. - 2006. - № 3. - С.33-35

 8. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: технологічність управління та опрацювання даних //Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 9. - С.26-30

 9. Чартер (фрахтование), агентирование: [Нормативные документы] //Сборник систематизированного законодательства . - 2006 . - № 10 . - С.40-59

 10. Туристическая деятельность: [Нормативные документы] //Сборник систематизированного законодательства . - 2006 . - № 10 . - С.114-152

 11. Рудюк В. Формати даних та їхня роль у вирішенні проблем електронного документообігу //Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 8. - С.36-38

 12. Асєєв Г.Г. Концептуальні підходи до інформаційного проектування систем електронного документообігу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія . - 2006 . - № 3 . - С.43-49

 13. Рудюк В.В. Критерії класифікування електронних ділових документів: сучасні тенденції та перспективні схеми //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія . - 2006 . - № 3 . - С.54-60

 14. Мозгова Н.І. Синтаксичні принципи правопису та його реалізація під час оформлення професійних документів //Вісник ДонДУЕТ . - 2006 . - № 2 . - С.246-254

 15. Первичные документы: легко и правильно //Всё о бухгалтерском учёте . - 2007 . - № 54 . - с. 2-80

 16. Електронний документообіг: Нормативна база // Нормативна база. - 2007. - № 29. - С. 5-66

 17. Войлошникова В. Е. Формування навичок роботи з документами як основа ділової комунікації //Вісник ДонДУЕТ . - 2007 . - № 2(34) . - С. 170-175

 18. Войтюшенко Н. М. Нормативно-правова основа електронного документообігу: стан і проблеми //Торгівля і ринок України. - Вип. 21. У 3.т. - Вип. 21, т. 3. - 2006 . - С.26-33

 19. Іваніна О.О. Методика формування робочих документів аудитора під час аудиту туристичного підприємства //Торгівля і ринок України. - Вип. 21. У 3.т. - Вип. 21, т. 3. - 2006 . - С.228-236

 20. Швецова-Водка Г.М. Методи документознавства //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія . - 2007 . - № 1

 21. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: ринок систем і вимоги до них //Вісник Книжкової палати . - 2007 . - № 3

 22. Фоменко І. Роль комп'ютерної етики в сучасних інформаційно-документних комунікаціях //Вісник Книжкової палати . - 2007 . - № 4

 23. Бездрабко В. Перший термінологічний семінар із документознавства та суміжних галузей знань //Вісник Книжкової палати . - 2007 . - № 6

 24. Філіпова Л. Інформаційні системи в комп'ютерно-документній сфері: загальні методологічні підходи до наукових досліджень //Вісник Книжкової палати . - 2007 . - № 10

 25. Вакуленко М. Національна стандартизація: використання віддієслівних іменників у нормативних документах //Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть . - 2010 . - № 1 . - С.28-32

 26. Автоматизация документооборота //Управление качеством. - 2010 . - № 4 . - С.37

 27. Сырчина М. Офис, в котором и стены помогают: [Дизайн офисных помещений] //Компаньон . - 2004 . - № 33 . - С.54-56

 28. Барыкин К. Офис: Деловой стиль //Коммерческий вестник . - 1993 . - N18 . - С.18-19

 29. Фэн-шуй для офиса //Персонал . - 2001 . - № 11 . - С.91-93

 30. Громова Т. Творческий подход к современному офису //Деловая столица. - 2005 . - № 14 . - С.43,46

 31. Семенова А. Офис на выезде: [Стенд фирмы на выставке: организация работы стенда, оборудование и пр.] //Кожа и обувь . - 2004 . - № 4 . - С.34-37

 32. Романюк Е. Офис под пальмой: Украинские операторы научились выполнять любые желания своих клиентов //Экономические известия . - 2006 . - № 51 . - С.18-19

 33. Аглицкий И. Виртуальный офис: технологии будущего: [Использование виртуальных офисов в торговле] //Новости торговли. Торговое оборудование . - 2005 . - № 2 . - С.16, 18, 20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.