Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Palaguta_K.O._Inform-ka_ta_kom-na_tehnika.Metod...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
642.56 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М.Туган-Барановського

кафедра комп’ютерних технологій

Інформатика та комп’ютерна техніка

Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів

спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”,

7.050105 “Банківська справа”, 7.050104 “Фінанси”

денної та заочної форм навчання

Змістовий модуль 1

Затверджено

на засіданні кафедри

комп’ютерних технологій

Протокол №12 від 20 грудня 2005 р.

Схвалено навчально-методичною

радою університету.

Протокол №_ від «__»________2005 р.

Донецьк 2005

ББК 32.973

П 16

УДК 004.45

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Кононенко А.Ф.

канд. екон. наук, доц. Маковейчук К.О.

Палагута К.О.

П 16 Інформатика та комп’ютерна техніка. Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”, 7.050105 “Банківська справа”, 7.050104 “Фінанси” денної та заочної форм навчання. Змістовий модуль 1. Укладачі: Палагута К.О., Чучалова Л.П. : Донецьк, 2005. - 28 с.

Дано методику вивчення першого змістового модуля “Основні пристрої ПК. Операційна система” дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Наведено приклади виконання практичних завдань за темами змістового модуля, завдання для самостійної роботи студентів, приклади тестів за темами модуля, критерії оцінки знань студентів.

ББК 32.973

 Донецький державний університет

економіки і торгівлі

ім. М.Туган-Барановського, 2005

 Палагута К.О., Чучалова Л.П.

Вступ

Дисципліна “Інформатика та комп’ютерна техніка” є однією з фундаментальних дисциплін, яка орієнтує студентів на використання комп’ютерної техніки у майбутній професіональній діяльності. Вивчення курсу здійснюється за кредитно-модульною системою. Вивчення дисципліни в цілому передбачає засвоєння 7 змістових модулів.

За кожним змістовим модулем студенти виконують лабораторні роботи по темах, що входять до модуля. Результати виконання лабораторних робіт оформлюються у звіті. Теоретичні знання за кожною окремою темою оцінюються за допомогою тестів. Наприкінці вивчення тем змістового модуля здійснюється контроль знань студентів по модулю в цілому шляхом тестування.

1 Тематичний план змістового модуля 1 “Основні пристрої пк. Операційна система”

№ п/п

Назва теми

Кількість годин за видами занять

Разом

аудиторні заняття

Позааудиторні заняття (СРС)

лекції

лабораторні

1

2

3

4

5

6

Основні пристрої ПК

8

2

4

2

Операційна система Windows 98 – характеристика, елементи графічного інтерфейсу.

10

4

2

4

Стандартні програми. Обмін даними.

8

2

4

2

Windows 98 – управління об‘єктами (файлами, папками, ярликами).

12

4

4

4

2 Система оцінки знань студентів за темами змістового модуля 1

№ п/п

Назва теми

Максимальна кількість балів

практичне завдання

теоретичні знання

разом

Основні пристрої ПК

2

3

5

Операційна система Windows 98 – характеристика, елементи графічного інтерфейсу.

1

2

3

Стандартні програми. Обмін даними.

2

3

5

Windows 98 – управління об‘єктами (файлами, папками, ярликами).

2

3

5

Контрольний захід за змістовним модулем

12

Разом за змістовним модулем 1

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.