Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Palaguta_K.O._Inform-ka_ta_kom-na_tehnika.Metod...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
642.56 Кб
Скачать

Література

 1. Богумирский Б. Windows 98: Справ. – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 448 с.

 2. Глушаков С.В., Мельников И.В. Персональный компьютер: Учеб. курс/ Худож. оформ. А.С.Юхман. – Х.: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 499 с.

 3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посіб. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 318 с.

 4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. /За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

 5. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посіб./ Енгель П.С., Макарова М.В., Баришенська В.Г.– К.: НМЦ “Укоопосвіта”,2000.– 335 с.

 6. Кинкоф Ш. Microsoft Office/ Пер. с англ. В.Л.Григорьева. – М.: Компьютер; ЮНИТИ, 1996. – 351 с.

 7. Левин А. Самоучитель работы на персональном компьютере. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Нолидж, 2000. – 650 с.

 8. Ляхович В.Ф. Основы информатики: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 608 с.

 9. Основы экономической информатики: Учеб. пособие/ А.Н. Морозевич, Н.Н. Говядинова, Б.А. Железко и др.; Под общ. ред. А.Н. Морозевича. – Мн.: БГЭУ, 1998. – 438 с.

 10. Рогов И. Windows 98: шаг за шагом. М.: БИНОМ, 1998. – 160 с.

 11. Руденко В.Д., Марчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 1997. – 304 с.

 12. Симонович С. Windows 98: Учеб. курс для вузов. - – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 512 с.

 13. Фигурнов В.Е. IBM PC для пользователя. Изд. 7-е перераб. И допол. – М.: ИНФРА, 1997. – 432 с.

Зміст

стор.

Вступ

3

 1. Тематичний план змістового модуля 1 “Основні пристрої ПК. Операційна система”

3

 1. Система оцінки знань студентів за темами змістового модуля

3

 1. Основні пристрої ПК

4

 1. Операційна система Windows – характеристика, елементи графічного інтерфейсу

6

 1. Стандартні програми операційної системи Windows

11

 1. Управління об'єктами у середовищі Windows

18

Література

26

Палагута Катерина Олексіївна, канд. екон. наук, доцент

Чучалова Любов Петрівна, стар. викладач

Інформатика та комп’ютерна техніка

(українською мовою)

Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів

спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”,

7.050105 “Банківська справа”, 7.050104 “Фінанси”

денної та заочної форм навчання

Змістовий модуль 1

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план – 2005 р., позиція №233

Підписано до друку р. Фомат 60х84/16. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman. Друк – різографія. Умов. друк. арк. .

Обл.-вид.арк. . Тираж прим. Замов. № .

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Редакційно-видавничий відділ

83050, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10, тел. 97-60-45, 97-60-50

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і

Розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.

28