Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pablik_ril.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
551.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингового менеджменту

Савельєва К.В.

Паблік рилейшнз

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів

спеціальності «Менеджмент організацій»

Донецьк 2009

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингового менеджменту

Савельєва К.В.

Паблік рилейшнз

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів

спеціальності «Менеджмент організацій»

Затверджено

на засіданні кафедри

маркетингового менеджменту

протокол № 17 від 01.04.09

Схвалено

методичною радою ДонНУЕТ

протокол № __ від __.__.09

Донецьк 2009

ББК 65.291.34 я 73

С 12

УДК 659.4 (076.3)

Рецензенти:

к.е.н., доцент Д.О.Бабкін

к.е.н., доцент А.М.Германчук

Савельєва, К. В.

С 12 Паблік рилейшнз [Текст] : метод. рек. щодо самост. роботи з дисципліни для студ. спец. «Менедж. орг.» / М-во освіти і науки України, Донец. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. ; Савельєва К. В.– Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 46 с.

Методичні рекомендації підготовлено з метою забезпечення самостійного вивчення дисципліни „Паблік рилейшнз” студентами ІЕУ спеціальності «Менеджмент організацій» денної і заочної форм навчання.

Методичні рекомендації відображають мету, задачі та структуру дисципліни, містять стислий зміст тем курсу, практичних занять та самостійної роботи студентів, запитання для самоперевірки, тести з тем дисципліни, а також список джерел, які рекомендовано використовувати при вивченні дисципліни “Паблік рилейшнз”.

Методичні рекомендації будуть сприяти організації самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» при вивченні дисципліни “Паблік рилейшнз”.

ББК 65.291.34 я 73

 Савельєва К.В., 2009

 Донецький національний

університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

ЗМІСТ

Вступ…..……………………………………...………………………

5

  1. Самостійна робота у навчанні паблік рилейшнз студентів спеціальності «Менеджмент організацій»………......……….......

6

  1. Стислий зміст та основні поняття тем курсу ……..……….……

12

Змістовий модуль 1 Основи паблік рилейшнз

Тема 1. Значення та історія розвитку науки „паблік рилейшнз”

Тема 2. Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз (PR)

Змістовий модуль 2 Паблік рилейшнз як складова комунікаційної діяльності

Тема 3. Громадськість і громадська думка у PR-діяльності.

Тема 4. Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємств.

Змістовий модуль 3 Паблік рилейшнз: комплексний і стратегічний підходи

Тема 5. Комплексний підхід до паблік рилейшнз-діяльності.

Тема 6. Стратегічна спрямованість паблік рилейшнз в умовах маркетингової орієнтації підприємств

  1. Запитання для самоперевірки .........……………………………..

25

  1. Індивідуальні навчально-дослідні завдання …………..………..

38

Список літератури, що рекомендується для вивчення дисципліни “Паблік рилейшнз”…..…………..…………………………………..

108

Вступ

Сучасні умови розвитку ринкової економіки обумовлюють визначальне значення маркетингового середовища, характеризуються жорсткою конкуренцією в комунікативному просторі, постійною боротьбою великої кількості виробничо-торговельних або торговельних підприємств за свідомість цільової і потенційно-цільової громадськості, високою інтерактивністю суспільства, швидким старінням інформації, підвищенням вимог до соціально-етичної орієнтації діяльності. Все це, безперечно, обумовлює підвищення значущості маркетингової комунікаційної діяльності підприємств та паблік рилейшнз, як складової цієї діяльності.Введення дисципліни „Паблік рилейшнз” у навчальний план багатоступеневої підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент організацій» обумовлено підвищенням значення фундаментальної підготовки спеціалістів даного профілю.

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати у студентів уміння та навички щодо здійснення загальної професійної і фахової підготовки за напрямками діяльності: інформаційно-творчої, соціально-психологічної, інформаційно-комунікаційної, інформаційно-управлінської, аналітичної, культурної, інформаційно-соціологічної, науково-дослідної, забеспечити засвоєння студентами теорії та практики паблік рилейшнз.

Досягненню мети буде сприяти вирішення таких завдань:

-усвідомлення майбутніми економістами місця та ролі паблік рилейшнз в практиці діяльності підприємств;

-ознайомлення студентів з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними і прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних фахівців з паблік рилейшнз, а також методами їх, використання в діяльності вітчизняних підприємств;

-забезпечення засвоєння студентами основних теоретичних питань паблік рилейшнз;

-підвищення рівня компетентності майбутніх економістів за допомогою набуття ними спеціальної підготовки в галузі паблік рилейшнз як одного з основних стратегічних маркетингових напрямків діяльності підприємства;

-"озброєння" ефективними інструментами PR-діяльності;

-формування необхідних знань та вмінь підготовки інформаційних матеріалів;

-ознайомлення з процесом розробки стратегічних наборів паблік рилейшнз;

-засвоєння сучасних особливостей в діяльності паблік рилейшнз;

-створення умов для активної пізнавальної та науково-дослідницької роботи студентів з паблік рилейшнз.

В процесі навчання студентів необхідно поряд з лекціями, семінарськими і практичними заняттями приділяти увагу організації і керівництву самостійної роботи зі спеціальної, методичної, довідкової, нормативної літератури, виконанням індивідуальних поза аудиторних завдань з конкретних проблем теорії і практики менеджменту. Тому важливим є методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “Паблік рилейшнз”. Підготовлені методичні рекомендації будуть сприяти підвищення рівня організації самостійної роботи студентів Інституту економіки і управління спеціальності «Менеджмент організацій», засвоєнню ключових положень теорії і методики менеджменту, виробленню вмінь і навичок вирішення тестів, ситуацій, самоконтролю знань.

1. Самостійна робота у навчанні паблік рилейшнз студентів спеціальності «менеджмент організацій»

Підвищення значущості самостійної роботи обумовлено сучасними вимогами ринку, тенденціями розвитку вітчизняної освіти. Тому при підготовці майбутніх фахівців, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки Україні (№ 48 від 23.01.2004 р.) та у відповідності до Програми заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України необхідно більшу увагу приділяти самостійній роботі студентів.

У системі вищої освіти на зміну пояснень та ілюстративного методу навчання приходять активні методи, одним з яких є самостійна робота студентів. Специфікою такого навчання є спонукання студентів до самостійного зацікавленого оволодіння знаннями, уміннями і навичками, до активної практичної роботи при вивченні матеріалу.

Таким чином, самостійна робота є ефективною формою контролю і самоконтролю студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) - основа їх майбутньої практичної діяльності, фундамент ухвалення самостійних рішень, оволодіння інноваціями та інше. Таким чином, взаємозв'язок процесів навчання і самонавчання сприяє рішенню головної задачі - підготовки висококваліфікованих фахівців з товарознавства, комерційної діяльності.

Метою самостійної роботи є забезпечення поглибленого засвоєння теоретичних питань з конкретних тем дисципліни «Паблік рилейшнз», сприяння закріпленню теоретичних знань, набуттю вмінь та навичок використання теорії і методичного управлінського інструментарію при рішенні ситуацій.

Виконання самостійної роботи студентами денної і заочної форм навчання повинне озброїти їх методикою самоосвіти, умінням творчо мислити, орієнтуватися у величезних потоках інформації, вивчати, аналізувати та узагальнювати всю різноманітність фактів, явищ паблік рилейшнз.

Ефективність виконання самостійної роботи студентами залежить від загальноосвітньої підготовки, умінь працювати з літературою, від допомоги викладача в організації вивчення дисципліни.

Для того, щоб докладно розкрити питання студенти повинні вивчити джерела інформації, що рекомендуються, і сконцентрувати увагу на тих темах і питаннях, які слід засвоїти.

Самостійна робота засновується на теоретичних знаннях з відповідних тем дисципліни «Паблік рилейшнз», логічному мисленні, практичному досвіді студента.

Для успішної самостійної роботи студентів необхідно контролювати виконання навчального плану щодо вивчення дисципліни „Паблік рилейшнз”. З дисципліни „Паблік рилейшнз” складено робочу програм, в якій вказано розподіл тем, плани лекцій, форми та види робіт на семінарських та практичних заняттях, самостійна робота з навчальними посібниками, науково-методичними рекомендаціями, тестами, ситуаціями, виконання контрольної роботи (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 – Зміст, лекцій та семінарських, практичних занять з дисципліни „Паблік рилейшнз”

№ п/п

Тема курсу

План лекцій

План практичних занять

1

2

3

4

Змістовий модуль І. Функціональний аспект паблік рилейшнз

1.

Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз

1.1. Еволюція розвитку „паблік рилейшнз”

1.2. Значення, проблематика і сутність паблік рилейшнз на сучасному етапі

1.3. Принципи паблік рилейшнз

1.4. Правила і функції паблік рилейшнз

Визначення основних і допоміжних PR-інструментів у рамках контрольно-аналітичної, прогнозно-регулюючої, організаційно-технологічної, комунікативно-інформаційної, консультаційно-методичної функцій паблік рилейшнз.

2.

Громадсь-кість і громадська думка у PR-діяльності

2.1. Громадськість як об’єкт комунікативного впливу

2.2. Групи і рівні громадськості

2.3. Громадська думка і процес її формування

Виявити основні групи гро-мадськості для підприємства.

Сегментація категорій громадськості і визначення її рівнів.

Визначення механізму взаємодії цільової і потенційно-цільової громадськості з підприємством.

Визначити оптимальні методи і напрямки дослідження груп громадськості.

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

Змістовий модуль ІІ. Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємств

3.

PR-інструмен-тарій: сутність і класифіка-ція

3.1. PR-інструменти опосередкованого масового інформування

3.2. Спеціальні PR-заходи

3.3. Інструменти PR-підтримки

3.4. Внутрішньо-спрямовані інструменти паблік рилейшнз

1. Розробка програми паблік рилейшнз для підприємства, бренду, товару.

2. Розробка паблік рилейшнз-плану.

3. Складання прес-релізу або ньюз-релізу.

4. Розробка запрошення на прийом, конференцію, брифінг, презентацію, день „відкритих дверей”.

5. Визначення основних заходів, необхідних при підготовці виставок.

4.

Розробка PR-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємства

4.1. Імідж підприємства: сутність, структуризація та його ознаки

4.2. Двобічні сходинки формування іміджу підприємства

4.3. Методологія моделювання іміджу підприємства

4.4. Розробка PR-стратегії для підприємства в залежності від позиції іміджу

1. Моделювання іміджу підприємства.

2. Формування оптимальної стратегії в залежності від позиції іміджу підприємства.

Змістовий модуль ІІІ. Управління паблік рилейшнз

5.

Процес управління паблік рилейшнз

5.1 Планування паблік рилейшнз-діяльності

5.2 Організація заходів паблік р

5.3 Контролінг паблік рилейшнз-діяльності

Експрес-опитування за темою.

Рішення практичних ситуацій.

Обговорення проблемних питань щодо вибору ефективних засобів впливу суб’єкту на об’єкт управління в умовах маркетингової орієнтації.

Огляд нової літератури щодо проблем методології управління.

Тематичне тестування.

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

6.

Система управління паблік рилейшнз

6.1 Інформаційна система паблік рилейшнз

6.2 Система маркетингового управління паблік рилейшнз

6.3 Система підтримки паблік рилейшнз

Експрес-опитування за темою.

Рішення практичних ситуацій.

Огляд нової літератури щодо проблем методології управління паблік рилейшнз.

Тематичне тестування.

7.

Антикризо-ві паблік рилейшнз

7.1 Сутність та зміст антикризових паблік рилейшнз.

7. Технологія процесу управління паблік рилейшнз.

Обговорення питань ефективної організації процесу управління.

Обговорення підготовлених за темою рефератів.

Рішення практичних ситуацій.

Тематичне тестування за темою.

Самостійна робота виконується студентами спеціальності «Менеджмент організацій» за 7 темами дисципліни „Паблік рилейшнз”.

Зміст самостійної роботи з дисципліни „Паблік рилейшнз”:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]