Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pablik_ril.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
551.42 Кб
Скачать

Паблік рилейшнз Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»

(українською мовою)

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план 2009 р. поз. __

Підписано до друку

Форма 60 84/16. Папір офсетний. Гарнітура „Таймс”.

Друк-ризографія. Ум.друк.арк. Обл.-вид.арк. Тираж __ прим. Зам. №

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла Туган-Барановського

83050, М. Донецьк, вул.Щорса, 31

Редакційно-видавничий відділ

83023, М. Донецьк, вул. Харитонова, 10

тел.: (062) 97-60-50 e-mail: druk@dsuet.donetsk.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.

46

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]