Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pens_zabezp_F.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
274.94 Кб
Скачать

Форма Н-3.04

Затверджена

Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29.03.2012 р. № 384

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ________Л.О.Омелянович

“_____”____________ 2012 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «пенсійне забезпечення в україні»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Спеціалізація «Фінанси Пенсійного фонду України»

Інститут обліку і фінансів

Курс 3

Навчальний рік 2012-2013

ДонНует Донецьк

2012

Робоча програма «Пенсійне забезпечення в Україні» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси Пенсійного фонду України»

"_30_"_____08_____ 2012 року - 10 с.

Розробник: старший викладач Руденок О.Ю.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів

Протокол від "_30_"_____08_____ 2012 року № _1_

Завідувач кафедри

_______________ Л.О. Омелянович

ПОГОДЖЕНО:

Директор інституту обліку і фінансів

_______________ І.В. Сіменко

«___»_________________2012 р.

"_____" 2012 року

Схвалено Навчально-методичною Радою університету

Протокол від "___"_______ 2012 року № ___

"___"___________ 2012 року

Голова

_________________

Л.О.Омелянович

  __________, 2012 рік

__________, 2012 рік 


 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

За вибором

Модулів - 1

Змістових модулів - 3

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Рік підготовки:

Індивідуальне науково-дослідне завдання визначення розміру пенсії за різними видами

3-й

-

Семестр

5-й

-

Лекції

34 год.

-

Загальна кількість годин – 144

Практичні, семінарські

17 год.

-

Лабораторні

-

-

Тижневих годин для денної форми навчання: 3

аудиторних – 51

самостійної роботи студента – 93

Самостійна робота

76 год.

-

Спеціалізація: «Фінанси Пенсійного фонду України»

Індивідуальні завдання:

17 год.

-

Вид контролю: ПМК (диф. залік)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 51 / 93

     для заочної форми навчання –