Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pereddiplomna_Spetsialisty.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
210.43 Кб
Скачать

22

Донецький університет економіки та права

ПОГОДЖЕНО

Перший проректор з навчальної роботи

к.е.н., доцент

____________ Т.С. Жорняк

_______________________р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

д.е.н., професор

____________ Я.Г. Берсуцький

_______________________р.

Робоча програма переддипломної практики Напрям підготовки 0601 «Право»

Спеціальність 7.060101 «Правознавство»

РоЗРОБЛЕНО РОЗГЛЯНУТО

Коростей В.І., к.ю.н., доц. Протокол засідання

Асєєва Н.В., ст. викл. кафедри господарського

права та процесу

№___від_________

Заст. завідувач кафедри

к.ю.н., доцент

В.І. Коростей

ВІЗА

Директор Центру організації цільової

підготовки та юридичної консультації

з працевлаштування студентів

________________Л.Б. Зінін

________________________р.

Донецьк 2009

ЗМІСТ

1. Загальні положення.................................................................................................4

2. Календарний план переддипломної практики......................................................7

3. Практичні завдання та рекомендації щодо їх виконання....................................8

3.1 Програма практики на підприємствах.......................................................8

3.2. Рекомендації щодо виконання практичних завдань……………….....12

4. Форми і методи контролю....................................................................................12

4.1. Вимоги до структури звіту з практики...................................................12

4.2. Захист звіту з практики............................................................................16

4.3. Критерії оцінювання практики................................................................17

5. Література...............................................................................................................18

Додатки.......................................................................................................................20

ВСТУП

Студенти, які навчаються за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліст за фахом "Правознавство", проходять переддипломну практику з метою збирання інформації та підготовки до написання дипломної роботи. Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки студентів і проводиться на базах (державні установи, організації, підприємства різноманітної форми власності, суди загальної та спеціальної юрисдикції, запропоновані кафедрою (надалі – підприємства, установи, організації), що за своїми функціями відповідають спеціальності та спеціалізації фахівців, яких випускає кафедри господарського права та процесу.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці з галузі їх майбутньої професії, формування у них (на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань) умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проходження та одержання необхідного обсягу практичних знань й умінь. Щодо діяльності юриста у різних галузях господарства, під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, накопичується та аналізується фактичний матеріал для написання дипломної роботи.

Програму переддипломної практики до її проходження та методику складено відповідно до "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" від 14.02.96 р. № 31-5/97 та “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 08.04.96 р., рекомендованих Міністерством освіти України, навчального плану, кваліфікаційної характеристики та освітньо-фахової програми підготовки фахівців, “Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів ДІЕГП” від 21.01.97 р., а також освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з права за спеціальністю 7.060101  Правознавство.

Методичні положення складено відповідно до наскрізної програми практики з правознавства ДонУЕП.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.