Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pereddiplomna_Spetsialisty.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
210.43 Кб
Скачать

4.2. Захист звіту з практики

Звіт переддипломної практики рецензує викладач кафедри – керівник практики від кафедри. Якщо рецензія схвалена, то звіт допускається до захисту. Коли звіт написаний з порушенням цих вимог, його повертають для доопрацювання. До другого варіанту звіту студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Під час захисту звіту з переддипломної практики встановлюється відповідність рівня підготовки студента встановленим вимогам. При цьому студент повинен:

  • навести основні напрямки та принципи здійснення діяльності підприємства, організації або установи;

  • охарактеризувати особливості діяльності підприємства, організації або установи;

  • розкрити аналітичну частину свого звіту та зробити висновки;

  • надати напрямки удосконалення загальної діяльності підприємства (організації, установи) та окремо правової діяльності підприємства (організації, установи) за результатами власного аналізу;

  • представити нормативно-правові документи, якими керується дане підприємство.

Звіт зараховується за підсумками його захисту на засіданні спеціальної комісії у складі завідувача кафедри та керівника від кафедри.

4.3. Критерії оцінювання практики

Підсумки практики підводяться у процесі захисту студентом звіту перед комісією. Оцінювання звіту здійснюється за шкалою ВНЗ, національною шкалою, та шкалоюECTS згідно з вказаними критеріями.

Розподіл балів за виконання звіту:

Вид роботи

Вступ

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Висновки

Оформлення та захист звіту

Підсумок

Індивідуальна

(звіт з переддипломної практики)

5

20

20

20

20

5

10

100

Критерії оцінки звіту:

Максимальну кількість балів – 5 б – за написання вступу – студент отримує, якщо вступ має такі елементи:

актуальність існування підприємства, організації або установи;

мету, задачі, об’єкт, предмет, методи дослідження, використані на практиці та у звіті;

стисла характеристика звіту.

Максимальну кількість балів – 80 б – за написання трьох розділів роботи – студент отримує, якщо основна частина роботи має такі елементи:

розкриття документів, що є практичною особою для виконання дипломної роботи і складання особистих висновків і результатів дослідження;

проведення аналізу достовірних документи, що є практичною особою для виконання дипломної роботи і складання особистих висновків і результатів дослідження;

розробка практичних пропозицій щодо усунення недоліків, які зумовлюють виникнення негативних правових показників діяльності підприємства (третій розділ).

Максимальну кількість балів – 5 б – за написання висновків – студент отримує, якщо висновки за роботою відображають результати виробничої практики у цілому та фінансового положення підприємства.

Максимальну кількість балів – 10 б – за оформлення та захист звіту – студент отримує, якщо робота відповідає вимогам щодо оформлення науково-дослідних робіт студентів.

Для захисту студенту необхідно підготувати доповідь обсягом на 5-6 хвилин, у якій має бути викладено основні результати виробничої практики за кожним розділом звіту і загальні висновки щодо досягнення встановленої на початку практики мети.

За шкалою університету звіт оцінюється також диференційованою оцінкою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), яка характеризує успішність студента.

Оцінка "відмінно"(90-100 балів) "А" (звіт оформлено у повній відповідності до вимог, визначених програмою. Характеристика студента позитивна. Під час захисту студент продемонстрував вільне володіння інформацією.

Оцінка "добре" (75-89 балів) - "В", "С" (ставиться у тому разі, коли у звіті не розглянуті окремі питання, допущенні незначні помилки при письмовому викладанні матеріалу, які мають несуттєвий характер і дають змогу в цілому визнати належний рівень знань студента на підставі його доповіді під час захисту роботи або, коли допущені незначні помилки у відповідях на запитання під час захисту звіту.

Оцінка "задовільно" (60-74 бали) - "Е", "Д" ( (ставиться у випадку, коли в роботі не розглянуті окремі питання, визначені програмою, допущені суттєві помилки при письмовому викладанні матеріалу, які, однак дають змогу в цілому визначити достатній рівень знань студента на підставі його доповіді під час захисту звіту або, коли студентом допущені суттєві помилки у відповідях на запитання під час захисту звіту.

Оцінка "незадовільно" (0-59 балів) - "FX", "F" ( (виставляється тоді, коли допущені грубі помилки в роботі та у відповідях на запитання під час захисту.

Оцінка захисту звіту заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється в заліковій книжці.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно у вільний від навчання час (у період канікулярної відпустки),при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який в останнє отримає незадовільну оцінку – відраховується з університету.