Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pereddiplomna_Spetsialisty.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
210.43 Кб
Скачать

1. Загальні положення

Програма переддипломної практики розроблена на підставі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти № 93 від 08.04.93 р., «Положення про організацію і проведення практики студентів», затвердженого наказом ДонУЕП № 133 від 13.07.07р., та відповідно до навчальних планів підготовки спеціалістів денної форми навчання.

Загальна тривалість переддипломної практики складає три тижні у 2 семестрі та дорівнює 162 годинам (4,5 кредитам ECTS).

Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці з галузі їх майбутньої професії, формування у них (на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань) умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; накопичення та аналіз фактичного матеріалу для написання дипломної роботи.

Згідно з метою практики перед студентами стоять наступні завдання:

– опрацювати сучасні методи, форми організації в галузі майбутньої професії студентів;

– розглянути особливості діяльності підприємства (організації, установи);

– опрацювати діяльність юридичного відділу, відділу кадрів, договірного відділу;

– проаналізувати правові результати діяльності підприємства (організації, установи) або інші напрямки юридичної діяльності;

– надати пропозиції щодо поліпшення загальної та правової діяльності підприємства (організації, установи);

– cформувати уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в виробничих умовах;

– виховати потребу самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності;

– детально ознайомитись із законодавчими та інструктивними матеріалами, які регламентують організацію роботи підприємства (організації, установи);

– ознайомитись з функціональними обов'язками працівників цих установ;

– звернення уваги на практичні аспекти можливої реалізації досліджуваних у дипломній роботі спеціаліста правових питань питань, виявлення недоліків та можливих шляхів їх усунення;

– зібрати, опрацювати, систематизувати та проаналізувати практичний матеріал, необхідний для написання дипломної роботи cспеціаліста.

Студент, який пройшов практику, повинен уміти:

  • закріпити на практиці знання отримані на теоретичних заняттях;

– підібрати достовірні документи, що є практичною підставою для виконання дипломної роботи, досягнення мети дипломної роботи, складання особистих висновків дослідження;

– систематизувати підібрані документи, що є практичною підставою для виконання дипломної роботи і складання особистих висновків;

– узагальнити достовірні документи, що є практичною підставою для виконання дипломної роботи і складання особистих висновків і результатів дослідження;

– використовувати існуючу інформаційну базу для підготовки дипломної роботи та використання в подальшій практичній діяльності;

– виконувати самостійно окремі види педагогічних завдань;

– визначати та аналізувати основні напрями наукових досліджень ІЕП НАН України або кафедр господарського права та процесу, адміністративного і кримінального права та процесу, цивільного права та процесу та кафедри державно-правових дисциплін Донецького університету економіки і права;

– підбирати у науковій бібліотеці інституту перелік літератури (періодичної, монографічної) за темою дипломної роботи;

– збирати, опрацьовувати, систематизувати та аналізувати практичний матеріал, необхідний для написання дипломної роботи спеціаліста.

Тривалість виробничої практики визначається навчальним планом.

Основне навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за її організацією і проходженням здійснює кафедра господарського права та процесу. Викладачі кафедри, що призначаються наказом ректора керівниками практики, консультують студентів з питань проходження практики.

На базі проходження практики студенту призначається керівник, який консультує студента і контролює його роботу.

До функцій керівника органу від бази практики, відповідального за проходження практики, належить:

  • організація практики студентів відповідно до затвердженої програми;

  • забезпечення студентів-практикантів робочими місцями та необхідними для практики матеріалами і документами;

  • призначення керівника практики та контроль за його роботою зі студентом;

  • затвердження календарного плану проходження практики студентом, контроль за його успішним виконанням;

  • ознайомлення студентів-практикантів з вимогами з питань дотримання службової дисципліни та виконання календарного плану практики;

  • надання характеристики кожному студенту-практиканту, яка повинна відображати ступінь виконання студентом програми практики і рівень оволодіння практичними навичками.

Керівники практики проводять консультативну роботу зі студентами, контролюють процес виконання програми практики та дотримання календарного плану, забезпечують кожному студенту-практиканту належні умови для індивідуальної роботи на місці проходження практики.

Керівники практики інформують працівників кафедри про випадки порушення студентами правил трудової дисципліни та плану проходження практики.

Студенти-практиканти зобов'язані дотримуватись діючих в установах правил внутрішнього розпорядку і правил охорони праці, нести відповідальність за їх порушення, за невиконання, покладених на них завдань і функції.

Робота практиканта з виконання програми практики контролюється керівниками від баз практики та викладачами кафедри господарського права та процесу університету. Практикант повинен дотримуватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

Студенти-практиканти зобов‘язанi:

• до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її оформлення;

• у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики i вказівками до її виконання;

• визначити i дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої етики;

• нести відповідальність за виконану роботу;

• своєчасно оформити звітну документацію, скласти залік з практики.

Керівник практики від кафедри зобов ‘язаний:

• забезпечити студентів програмами практики i провести з ними інструктаж про порядок її проходження;

• контролювати проходження практики студентами;

• інформувати кафедру про перебіг практики;

• перевіряти звіти студентів про виконання програми практики i рекомендувати їх до захисту.

Студент-практикант веде щоденник, у якому коротко описує зміст виконаної роботи за кожний день, вносячи відповідні записи. Крім цього, у щоденнику практики мають бути записи про участь практиканта у нарадах, семінарах, технічному навчанні та інших заходах, що проводяться на базах практики.

Виконання кожного розділу практики засвідчується підписом керівника від бази практики. По закінченні практики керівник від бази практики записує у щоденнику стислу характеристику, в якій дається оцінка знань та навичок, отриманих студентом під час проходження практики, сумлінності виконання ним програми практики.

Звільнення від практики за сімейними обставинами або іншими поважними причинами на один або кілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу керуючого базою практики і завідувача кафедри. Заява про відпустку додається до щоденника практики.

.