Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мельянцова / аудит / Аудит Пшенична.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.93 Mб
Скачать

4.4. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють

У процесі виробництва на всіх стадіях і циклах ділової активності працівники підприємства (навмисне чи не навмисне) можуть вдава­тися до перекручень і фальсифікації.

У результаті таких дій підприємства можуть зазнати великих ма­теріальних і моральних втрат, і одним із основних завдань аудиту є виявлення помилок і фактів шахрайства, а також вжиття необхідних заходів щодо попередження можливих втрат підприємства. Плануючи та здійснюючи аудит, а також оцінюючи та подаючи ви­сновки щодо його результатів, аудитор повинен розглядати ризик суттєвих викривлень у фінансових звітах унаслідок шахрайства або помилок (рис. 1.22).

Термін "помилка" означає ненавмисне викривлення інформації у фінансових звітах, включаючи пропуск загальної суми або розкрит­тя, наприклад, такої інформації:

  • помилка під час збирання або оброблення інформації, яка є осно­вою для фінансових звітів;

  • неправильне облікове оцінювання з недогляду або помилкове тлумачення фактів;

  • помилка у використанні принципів бухгалтерського обліку сто­совно вимірювання, визнання, класифікації, надання або розкрит­тя інформації.

86

Рис. 1.22. Ознаки шахрайства за міжнародними стандартами аудиту [6].

Термін "шахрайство" означає навмисні дії однієї або кількох осіб з управлінського персоналу, працівників або третіх сторін, які використо­вують обман, щоб отримати нечесні або незаконні переваги.

87

Аудитор розглядає випадки шахрайства, що належать до двох типів навмисних викривлень: викривлення, які є результатом непра­вдивої фінансової звітності, та викривлення, які є результатом не­законного привласнення активів.

Незаконне привласнення активів включає крадіжку активів підприєм­ства. Є багато способів незаконного привласнення активів, зокрема, роз­трати, крадіжки майна чи нематеріальних

активів, сплата підприємством коштів за неотримані товари і послуги. Воно часто супроводжується фальшивими чи оманливими обліковими записами або документами дня приховування факту нестачі активів.

Основна відповідальність із запобігання та виявлення випадків шахрайства і помилок покладається на управлінський персонал під­приємства. Управлінський персонал підприємства повинен створи­ти умови для контролю, підгримувати відповідну політику і проце­дури, допомогати всіма можливими способами забезпечувати нале­жне й ефективне ведення бізнесу суб'єктом господарювання.

Ця відповідальність охоплює впровадження і забезпечення по­стійного функціонування систем обліку та внутрішнього контролю, створених для виявлення шахрайства й помилок.

Аудит, здійснений згідно з міжнародними стандартами, покликаний надати обгрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти в цілому вільні від суттєвих викривлень, спричинених шахрайством або помил­кою.

Факт здійснення аудиту може діяти як запобіжний засіб, але аудитор не несе (і не може нести) відповідальність за запобігання шахрайству або помилкам.

У ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ Д

Відповідальність за фінансову звітність підприємства, вклю­чно з відповідальністю за запобігання та виявлення фактів шах­райства та помилок, покладається на керівництво підприємст­ва, котре постійно підтримує відповідність і ефективність си­стеми обліку і внутрішнього контролю.

Аудитор відповідає за аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства і не може відповідати за виявлення аб­солютно всіх фактів шахрайства і помилок, котрі можуть іс­тотно вплинути на достовірність фінансової звітності підпри-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.