Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

5. Теми семінарських занять

5.1. Для студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість

годин

ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

1. Поняття та предмет трудового права.

2. Метод трудового права та його правові особливості.

3. Місце та значення трудового права у системі національного законодавства.

4. Принципи та функції трудового права.

5. Система трудового законодавства та система трудового права.

НОРМАТИВНЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

1. Правові особливості розробки та використання законодавства про працю.

2. Класифікація джерел трудового права та її системний характер:

 • за органами правотворчості (вищі, центральні, місцеві та локальні);

 • за формою (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інструкції, положення, правила, рішення та інші);

 • за сферою дії (державно-нормативні, галузеві-відомчі, локальні);

 • за ступенем узагальненості (кодифіковані, комплексні, конституційні та інші);

 • за юридичною силою (закони та підзаконні акти).

3. Місце та роль Конституції України у регулюванні трудових правовідносин.

4. Місце та роль міжнародних правових актів у регулюванні трудових правовідносин.

5. Особливості договірного засобу регулювання трудових правовідносин.

2

СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Поняття та зміст суб’єкту трудового права.

2. Взаємодія сторін трудового правовідношення та суб’єктів трудового права.

3. Загальні види суб’єктів трудового права:

 • державні органи управління як суб’єкти трудового права;

 • підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права;

 • громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права;

 • органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права;

 • юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права;

 • профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права;

 • роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.

СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Поняття трудового правовідношення, його сторони та зміст.

2. Правові підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

3. Права та обов’язки сторін трудових правовідносин.

4. Правовідношення, які тісно пов’язані з трудовими:

 • право відношення з працевлаштування та забезпечення зайнятості;

 • право відношення з організаційно-управлінської діяльності;

 • право відношення з охорони праці;

 • право відношення з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

 • право відношення з розгляду та вирішенню трудових спорів (конфліктів) та інші.

2

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА КОЛЕКТИВНІ УГОДИ

1. Поняття, сторони та зміст колективного договору.

2. Форма, строк та сфери дії колективного договору.

3. Порядок укладення колективного договору.

4. Поняття та рівні колективної угоди.

5. Відповідальність сторін за порушення чи невиконання умов колективного договору, угоди.

2

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

1. Поняття зайнятості та працевлаштування громадян та їх загальні форми.

2. Правові підстави та порядок вивільнення працівників.

3. Поняття безробітного та його правовий статус.

4. Гарантії та компенсації забезпечення конституційного права на працю.

5. Загальні види та порядок виплати компенсацій при втраті роботи.

2

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

1. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

2. Загальні види ті форми трудового договору (контракту).

3. Правова характеристика окремих видів трудових договорів.

4. Контракт – особлива форма трудового договору.

5. Порядок укладання трудового договору (контракту).

6. Порядок оформлення та ведення трудової книжки.

7. Випробувальний строк.

8. Порядок зміни умов трудового договору:

9. Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування.

10. Правові підстави для припинення трудового договору (контракту).

11. Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами.

12. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника.

13. Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

14. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету.

15. Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога.

16. Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи.

17. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників.

18. Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.

2

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

1. Поняття та загальні види робочого часу:

а) нормальна тривалість робочого часу;

б) скорочений робочий час;

в) неповний робочий час та його види;

г) надурочний робочий час – його особливості;

д) нічний робочий час.

2. Відхилення від норм робочого часу, особливості їх правового регулювання.

3. Види режимів робочого часу. Облік та контроль використання робочого часу.

4. Поняття та загальні види часу відпочинку:

 • перерви протягом робочого дня;

 • міжзмінні перерви;

 • щотижневі перерви;

 • святкові та неробочі дні;

5. Поняття, види та порядок надання працівнику відпусток.

2

НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

1. Нормування праці, поняття та види норм.

2. Поняття та структура заробітної плати.

3. Державно-правове та договірне регулювання оплати праці.

4. Тарифна система: поняття та структурні елементи.

5. Загальні форми та системи оплати праці.

6. Поняття та призначення преміальної системи оплати праці.

7. Поняття та правові підстави гарантій.

8. Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат:

 • для працівників, які займають виборні посади;

 • для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу;

 • для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

 • для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці;

 • для працівників, які були направленні на медичне обстеження.

9. Поняття та правові підстави для компенсацій.

10. Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат:

 • при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

 • при переїзді працівника з його власної ініціативи;

 • при направленні працівника у службове відрядження;

 • при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі.

11. Обмеження утримань з заробітної плати.

2

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1. Поняття та основні умови настання матеріальної відповідальності.

2. Загальні види матеріальної відповідальності працівників та особливості їх правового регулювання:

 • обмежена матеріальна відповідальність;

 • повна матеріальна відповідальність;

 • підвищена матеріальна відповідальність;

 • колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

3. Порядок визначення та відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником підприємству.

4. Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу за шкоду, завдану майну та здоров’ю працівника.

5. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства про працю.

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття та методи встановлення трудової дисципліни.

2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового рас порядку.

3. Основні види порушень трудової дисципліни та засоби впливу на порушників.

4. Засоби суспільного впливу на порушників трудової дисципліни.

5. Засоби заохочення за сумлінне відношення працівників до трудових обов’язків.

6. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.

2

ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Поняття та зміст охорони праці.

2. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

3. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань.

4. Правове регулювання охорони праці жінок.

5. Правові гарантії з реалізації жінками конституційного права на нешкідливу та безпечну працю:

а) при прийомі на роботу вагітних жінок, жінок, які мають малолітніх дітей, дітей-інвалідів;

б) при переведеннях та звільненні вище вказаних категорій жінок;

в) при наданні щорічних основних, додаткових та соціальних відпусток.

6. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці жінок.

7. Правове регулювання охорони праці молоді:

а) при прийнятті на роботу:

б) при переведенні та звільненні з роботи:

в) при наданні встановлених законодавством відпусток.

8. Правові гарантії з реалізації молодими працівниками, включаючи неповнолітніх, конституційного права на безпечну та нешкідливу працю.

9. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці молоді, включаючи неповнолітніх.

ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) ПРАЦІВНИКІВ

1. Поняття підготовки та перепідготовки працівників. Умови поєднання праці з навчанням.

2. Основні види та форми підготовки та перепідготовки працівників.

3. Організація та правове регулювання виробничого навчання.

4. Правове регулювання та основні пільги для тих, хто навчається у середніх та професійно-технічних закладах освіти.

5. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах на вечірній та заочній формах навчання.

2

ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

1. Поняття та причини виникнення трудових спорів.

2. Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання.

3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС).

4. Порядок та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції.

5. Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.

2

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Поняття та основні види трудового колективу.

2. Права та обов’язки трудового колективу, як суб’єкту трудового права.

3. Загальні повноваження та форми діяльності трудового колективу.

4. Взаємодія трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

1. Виникнення та призначення профспілок у трудових правовідношеннях.

2. Конституційне право працівників на об’єднання у професійні спілки або інші органи, які їх замінюють.

3. Поняття та правовий статус профспілок у виробничо-трудовій діяльності.

4. Права та обов’язки профспілок у сфері трудових відносин.

5. Здійснення профспілками загального контролю за дотриманням законодавства про працю.

2

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

1. Поняття та зміст державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

2. Система органів державного нагляду.

3. Порядок здійснення державного нагляду.

4. Поняття та зміст контролю за додержанням законодавства про працю.

5. Система органів державного контролю та порядок його здійснення.

6. Система та порядок здійснення суспільного контролю за додержанням законодавства про працю.

МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

1. Поняття та основні завдання міжнародного трудового права.

2. Загальні принципи та джерела міжнародного трудового права.

3. Суб’єкти міжнародного трудового права та сфери їх діяльності.

4. Міжнародна організація праці, її структура та особливості правової діяльності.

5. Регулювання прав громадян України за кордоном та прав іноземних громадян в Україні.

2

Разом

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]