Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

національний університет «одеськА юридичнА академіЯ»

МиколаївськИЙ комплекс

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

___________________________

«____»____________ 2012 року

Робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ

напрям підготовки 0304 «Право»

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація прокуратури та слідства; цивільної та господарської юстиції

інститут, факультет, відділення ВСП МК НУ «ОЮА»

2012 – 2013 рік

Робоча програма з «Трудового права» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401 – Правознавство, 2012 року – 83 с.

________________________________________________________

Розробник: Обручков Роман Іванович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін МК НУ «ОЮА»

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від «____»________________2012 року № ___

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Миколаївського комплексу

Національного університету

«Одеська юридична академія» Оборотов І.Г.

«_____»___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу

за напрямом підготовки (спеціальністю)__________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від «____»________________20___ року № ___

«_____»________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Обручков Р.І., 2012 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Екзамен

Залік

Денна форма навчання

3

5

24

24

48

52

100

+

Вечірня форма навчання

3

6

24

12

36

64

100

+

Заочна форма навчання

4

7

10

4

14

+

86

100

+

Заочна форма № 2

4

8

10

2

12

+ 1/2

88

100

+

Всього

3-4

5-8

68

42

110

+

+

290

400

+

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Трудове право, як одна з провідних галузей, відмінюється високим динамізмом. Рухомість норм трудового законодавства забезпечується змінами у системі політичних і, насамперед, економічних відносин в країні, використання досвіду міжнародно-правового регулювання трудових правовідносин, процесом внесення змін до діючої Конституції України.

У сучасних умовах в світі працюють п’ять провідних ринків, одним з яких є Ринок Праці. Значно зростає роль трудового права, посилюється його багатогранні зв’язки з іншими правовідносинами, такими як: майнові, адміністративні, управлінські, організаційні, соціальні, пенсійні та інші.

У міжнародних відносинах приорітетнішими стають договірні зв’язки як на загальнодержавному, так і на локальному рівні, що потребує постійного удосконалення норм вітчизняного трудового права, яке згідно із ст. 9 Конституції України та ст. 81КЗпП України повинні відповідати нормам міжнародного трудового права.

Трудове право, як наука, як провідна галузь права та як навчальна дисципліна передбачає відповідну низку завдань з вивчення багатої теоретичної та наукової бази; з дослідження предмету, методу, принципів, системи та джерел трудових правовідносин. Основним завданням є вивчення та правильне використання правового механізму дослідження та пізнання спеціальних інститутів трудового права: трудовий договір, працевлаштування та зайнятість громадян, робочий час та час відпочинку, оплата праці.

Особливе місце займають такі інститути, як охорона праці, охорона праці молоді та жінок, підготовка та перепідготовка працівників, нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, трудові спори, міжнародно-правове регулювання трудових відносин.

Вивчення трудового права не може бути обмеженим тільки отриманням науково-теоретичних знань. Ця галузь права всіма своїми спеціальними інститутами виходить на реальну практику. Поєднання теорії та практики – сутність викладання трудового права.

Такий підхід зобов’язує проводити семінарські заняття тільки в активних формах, які сприяють прийняттю студентами на себе значної долі відповідальності за результативність проведення занять та отримання знань.

Поєднання теорії та практики пов’язано також з вирішенням завдань-казусів з окремих інститутів трудового права. Трудове право дає основи теоретичних знань на відповідній, реально діючій законодавчій базі, дає відповідні практичні навики, що дозволяє постійно вивчати не тільки психологію працівника, але і власника або уповноваженого ним органу, тобто роботодавця, а в цілому також ще й організаційно-управлінські відносини.

Виходячи з цього, бажано, студентів господарської спеціалізації направляти на навчальну практику на посади помічників юрисконсультів на підприємства.

Вимоги до знань та умінь:

Студенти повинні знати:

правові механізми та норми виникнення, регулювання та забезпечення трудових та тісно зв’язаних з ним правовідносин;

суб’єкти трудових відносин та їх правовий статус;

сторони трудових відносин та їх правовий статус;

механізм виникнення, зміни та припинення трудових відносин;

засоби регулювання та захисту при порушені діючого трудового законодавства, а також умови колективного договору, трудового договору, контракту;

порядок та правову технологію розгляду трудових спорів, включаючи норми міжнародного правового регулювання.

Студенти повинні вміти:

пояснити та застосувати у конкретній ситуації діюче законодавство про працю;

давати правильну юридичну кваліфікацію конкретним трудовим відносинам;

застосовувати діюче трудове законодавство з багатогранної системи у трудових відносинах;

розробляти та виконувати проекти колективних договорів, трудових договорів, контрактів та інших локальних соціально-правових документів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]