Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Тема № 17 державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Поняття державного нагляду та його правові особливості. Система органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Попереджувальний та поточний державний нагляд. Порядок здійснення державного нагляду. Поняття та зміст державного контролю. Система органів державного контролю та сфера їх дії. Порядок здійснення державного контролю. Суспільний контроль за додержанням законодавства про працю та основні його форми. Місце та роль профспілок та інших органів, які їх замінюють, у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю. Правове регулювання відповідальності за порушення законодавства про працю, умов колективного договору, умов трудового договору (контракту).

Тема № 18 міжнародне регулювання праці

Поняття та загальні завдання міжнародного трудового права. Загальні принципи та джерела регулювання міжнародно-трудових відносин. Загальні параметри співвідношення конституційного права, трудового права України та міжнародного трудового права. Суб’єкти міжнародного права та їх сфери діяльності. Місце та роль міжнародної організації праці (М.О.П.) у регулюванні міжнародно-трудових відносин. Структура М.О.П. та особливості діяльності її елементів:

  • Генеральної конференції;

  • Адміністративної ради;

  • Міжнародного бюро труду.

Класифікація конвенцій та рекомендацій М.О.П. з трудових правовідносин та загальні її критерії:

  • форма виконання міжнародних норм про працю;

  • засіб звертання до регулювання трудових відносин;

  • контингент трудящих осіб, на яких вони розраховані;

  • об’єкт регулювання.

Значення міжнародно-правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах та на перспективу.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових тем

Кількість годин

денна форма

вечірня форма

заочна форма

заочна форма № 2

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с/з

с/р

л

с/з

с/р

л

с/з

с/р

л

с/з

с/р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.Трудове право як самостійна галузь права

4

1

1

2

4,5

1

0,5

3

4,5

0,5

4

4

4

2.Нормативне та договірне регулювання трудових правовідносин

4

1

1

2

4,5

1

0,5

3

5,5

0,5

5

5,5

0,5

5

3.Суб’єкти трудового права

5

1

1

3

4,5

1

0,5

3

5

5

5

5

4.Система правовідносин у галузі трудового права

5

1

1

3

4

1

3

4,5

0,5

4

4,5

0,5

4

5.Колективний договір та колективні угоди

6

1

2

3

4,5

1

0,5

3

6,5

1

0,5

5

6

1

5

6.Зайнятість населення та працевлаштування

6

1

2

3

5

1

4

5

5

5

5

7.Трудовий договір (контракт)

9

4

2

3

11

4

2

5

8

2

1

5

7,5

2

0,5

5

8.Робочий час та час відпочинку

7

2

2

3

7

2

1

4

6,5

1

0,5

5

6,25

1

0,25

5

9.Нормування та оплата праці. Гарантії та компенсації

7

2

2

3

7

2

1

4

6,5

1

0,5

5

6,25

1

0,25

5

10.Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

6

2

1

3

7

2

1

4

6,25

1

0,25

5

6,25

1

0,25

5

11.Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність

6

2

1

3

7

2

1

4

5,25

1

0,25

4

6,25

1

0,25

5

12.Охорона праці

5

1

1

3

5

1

1

3

6

1

5

6

1

5

13.Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівників

5

1

1

3

5

1

1

3

5

5

5

5

14.Трудові спори (конфлікти)

7

2

2

3

8

2

2

4

5,5

1

0,5

4

6,5

1

0,5

5

15.Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємств

4

1

3

4

4

5

5

5

5

16.Професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності колективу

4

1

3

4

4

5

5

5

5

17.Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

5

1

1

3

4

1

3

5

5

5

5

18.Міжнародне регулювання праці

5

1

1

3

4

1

3

5

5

5

5

Усього годин

100

24

24

52

100

24

12

64

100

10

4

86

100

10

2

88

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]