Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Transport 2.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
171.52 Кб
Скачать

37

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….... 3

Розділ 1. Основні засади транспортного права

1.1 Історія розвитку транспорту …………………………………………6

1.2 Становлення та розвиток транспортного законодавства …………....10

1.3 Сучасний стан правового забезпечення діяльності транспорту ..……12

Розділ 2. Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

2.1 Загальні засади правового регулювання діяльності

транспортного комплексу України ……………………………………….15

2.2 Особливості правового регулювання окремих видів транспорту...19

2.2.1 Особливості правового регулювання діяльності автомобільного транспорту….……… ……………………………...19

2.2.2 Особливості правового регулювання діяльності залізничного транспорту …………………………………………………………….20

2.2.3 Особливості правового регулювання діяльності водного

транспорту………………………………………………………….…21

2.2.4 Особливості правового регулювання діяльності авіаційного транспорту ………………………………………….. …………….…23

2.2.5 Особливості правового регулювання діяльності трубопровідного транспорту …..……………………………………24

2.3 Договірні правовідносини на транспорті ……………………………. 25

Розділ 3. Транспортні господарські договори

3.1 Договір про перевезення пасажирів, багажу та пошти ……………30

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………....34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……….36

ВСТУП

Актуальність теми. В економічному житті країни транспорт посідає особливе місце. По-перше, він забезпечує зв’язок між різними галузями економіки. По-друге, здійснюється рух продукції зі сфери виробництва до сфери обігу, а тим самим транспортна діяльність виступає продовженням процесу виробництва в межах обігу і для цього процесу. Саме тому проблеми вдосконалення правового регулювання транспортної діяльності в рамках транспортного законодавства є актуальними на сучасному етапі розвитку держави.

Дослідженню правовідносин у транспортній сфері присвячене достатньо обмежене коло науково-теоретичних розробок, особливо останніми роками. У сучасній правовій науці існує проблема щодо визначення транспортного права: це – правовий інститут чи галузь права, який характер цього правового утворення – чи є воно комплексним. Як правило, у підручниках з транспортного права докладного висвітлення набували питання правового регулювання діяльності окремих видів транспорту або транспортної діяльності: морське право, внутрішнє водне (річкове) право, залізничне право (В.Єрмолаєв, Ю.Маковський, А.Новосельцев, О.Сіваков); договори перевезення вантажів і пасажирів (В.Єгізаров), транспортне експедирування (К.Плужніков) та інші. Свого часу науковці намагалися обґрунтувати висновок про повітряне право та морське право (А.Жудро) як самостійні галузі права. Найбільша кількість наукових досліджень останнім часом була присвячена проблемі забезпечення безпеки дорожнього руху (В.Грошевий, О.Домашенко, В.Єгупенко, О.Міленін, В.Новиков, О.Салманова, Я.Хом’як та інші).

Визначають, що транспортне право є комплексною галуззю права (В.Гіжевський, Е.Демський, В.Єгізаров, В.Єрмолаєв, А.Мілашевич, Ю.Маковський, А.Новосельцев, О.Сіваков, І.Спірін). Крім того, транспортне право пропонується розглядати і як галузь законодавства, і як галузь юридичної науки, і як навчальну дисципліну (Е.Демський, В.Гіжевський, С.Демський, А.Мілашевич).

При аналізі сутності правового регулювання транспортної системи дослідження базувалось на теоретичних розробках й положеннях вчених з теорії управління, адміністративного права - В.Авер’янова, О.Бандурки, Ю.Битяка, С.Ківалова, Л.Коваля, Ю.Козлова, А.Комзюка, В.Коноплянко, Д.Лук’янця, Н.Нижник, Ю.Старилова.

Нормативною основою курсової є національне законодавство, норми якого регулюють діяльність транспорту, нормативно-правові акти міжнародного законодавства.

Однак відсутність на правовому рівні розробки певних теоретичних положень у сфері діяльності транспорту, наявність суперечливих питань, відсутність комплексного дослідження правових проблем правового регулювання транспортної системи свідчать на користь актуальності та своєчасності теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері діяльності транспорту, регулювання транспортної системи.

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні засади правового регулювання транспортної діяльності, правові проблеми діяльності уповноважених щодо регулювання транспортної системи органів.

Мета і завдання курсової роботи. Мета курсової роботи полягає у тому, щоб на основі врахування досягнень юридичної та економічної наук, узагальнення результатів діяльності транспортної системи та її окремих елементів, аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, розкрити питання правового регулювання транспортної діяльності. Відповідно до поставленої мети курсової роботи зроблено спробу вирішити наступні завдання:

- дослідити історичні етапи розвитку транспорту;

- визначити місце транспортного права у системі наук та його зв’язок з юридичними та іншими науками;

- дати загальну характеристику законодавства про транспорт;

- визначити загальні засади правового регулювання діяльності транспортного комплексу України;

- проаналізувати особливості правового регулювання окремих видів транспорту;

- розглянути господарські транспортні договори на прикладі договору про перевезення пасажира, багажу та пошти, договорі про буксирування та договору чартеру (фрахтування).

Методи дослідження обрані з врахуванням поставленої в роботі мети та сформульованих задач, його об’єкта та предмета. Методологічною основою курсової роботи є сукупність методів і прийомів наукового пізнання - спеціально-юридичний (формально-догматичний), логічний, історико-правовий, порівняльно-правовий та системно-структурного аналізу, статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей, тенденцій розвитку правовідносин у транспортній сфері та напрямків вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності транспортної системи.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані у науково-дослідній сфері — як підґрунтя для подальшої розробки й вдосконалення правового регулювання транспортного права, у навчальному процесі при підготовці фахівців транспортної галузі.

Структура курсової роботи обрана відповідно до мети, завдань, предмету й логіки дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, які містять в собі сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи становить 37 сторінок, загальна кількість використаних джерел - 30.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]