Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Trud.pravo.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

9.2. Тематика курсових робіт для перевірки знань студентів заочної форми навчання № 2 Методичні рекомендації

Курсова робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються курсові роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог: формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм, праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

Теоретичний та практичний рівень курсової роботи повинен свідчити про вміння студента самостійно вивчати, аналізувати та узагальнювати навчальний, статистичний, нормативний та практичний матеріал. Тобто, результатом виконання роботи є самостійна праця студента з глибокого вивчення та аналізу законодавства, методичних та літературних джерел за обраною темою курсової роботи, з теоретичного обґрунтування основних положень розглянутої теми та вміння вирішувати проблеми, які виникають у практиці.

Обсяг курсової роботи повинен бути 30-35 сторінок тексту (не враховуючи титульну сторінку, зміст, список використаної літератури та додатки). Список використаної літератури з посиланням повинен складатися мінімум з 15-20 першоджерел.

Розподіл курсових робіт проводиться під час установчих занять. Порядок розподілу тем курсових робіт полягає у індивідуальному виборі теми курсової роботи особисто студентом у складеній для цієї мети таблиці, що зберігається на кафедрі цивільно-правових дисциплін МНЦ ОНЮА. Вибір та закріплення студентом теми курсової роботи повинно бути підтверджено особистим підписом студента напроти обраної теми курсової роботи.

Перелік тем для написання курсових робіт

 1. Предмет трудового права та його специфіка.

 2. Особливості методу та функцій трудового права.

 3. Принципи трудового права та їх система.

 4. Поняття та система джерел трудового права.

 5. Особливості системи джерел трудового права.

 6. Локальні нормативно-правові акти, як джерела трудового права.

 7. Поняття та особливості суб’єктів трудового права.

 8. Правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права.

 9. Поняття роботодавця та його правовий статус.

 10. Правове регулювання діяльності профспілок к в Україні.

 11. Поняття та зміст соціального партнерства.

 12. Поняття та значення колективного договору.

 13. Колективні угоди в системі джерел трудового права.

 14. Поняття, зміст та суб’єкти зайнятості в Україні.

 15. Поняття та правовий статус безробітного.

 16. Поняття, умови та порядок виплати допомоги по безробіттю.

 17. Поняття, зміст та види трудового договору.

 18. Порядок прийому на роботу за законодавством України.

 19. Трудова книжка: поняття, призначення та порядок ведення згідно національного законодавства.

 20. Поняття, значення та порядок встановлення випробування при прийомі на роботу.

 21. Поняття та види переведень на іншу роботу.

 22. Порядок зміни умов трудового договору за законодавством України.

 23. Загальні підстави припинення трудового договору.

 24. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 25. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та особливості їх застосування.

 26. Поняття та види робочого часу.

 27. Поняття та види режимів робочого часу.

 28. Поняття та правове регулювання часу відпочинку.

 29. Правове регулювання відпусток за законодавством України.

 30. Поняття та гарантії оплати праці в Україні.

 31. Поняття та методи (рівні) регулювання оплати праці в Україні.

 32. Форми і системи оплати праці.

 33. Правове регулювання тарифної системи оплати праці.

 34. Поняття та структура заробітної плати за національним законодавством.

 35. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов.

 36. Відповідальність за невиконання норм законодавства про оплату праці.

 37. Гарантійні та компенсаційні виплати в системі оплати праці.

 38. Поняття та методи забезпечення трудової дисципліни.

 39. Поняття, види, підстави та порядок застосування заохочень в трудовому праві України.

 40. Поняття, підстави та умови застосування дисциплінарної відповідальності працівників.

 41. Поняття, види та порядок застосування стягнень за порушення трудової дисципліни.

 42. Поняття, зміст та гарантії в сфері охорони праці.

 43. Обов’язки роботодавця по забезпеченню безпечних та здорових умов праці.

 44. Державне управління та нагляд за охороною праці.

 45. Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

 46. Поняття та порядок застосування відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

 47. Поняття, підстави та умови настання матеріальної відповідальності за трудовим правом України.

 48. Поняття, види та особливості матеріальної відповідальності працівників.

 49. Порядок визначення розміру та відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

 50. Поняття та особливості матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду заподіяну працівнику.

 51. Особливості правового регулювання праці жінок за законодавством України.

 52. Особливості правового регулювання праці молоді за законодавством України.

 53. Поняття, види та причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

 54. Способи вирішення індивідуальних трудових спорів.

 55. Порядок судового розгляду та вирішення індивідуальних трудових спорів.

 56. Поняття та види колективних трудових спорів (конфліктів).

 57. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за законодавством України.

 58. Поняття та порядок здійснення страйку.

 59. Трудове право, як окрема галузь права.

 60. Сукупність правовідносин, як предмет трудового права.

 61. Суб’єкти трудового права.

 62. Зайнятість населення та поняття «працевлаштування».

 63. Трудовий договір (контракт), як підстава виникнення трудових правовідносин.

 64. Робочий час та його режим.

 65. Час відпочинку та його види.

 66. Оплата праці: загальні принципи та порядок її здійснення.

 67. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю.

 68. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику.

 69. Поняття «дисципліни праці» та дисциплінарна відповідальність.

 70. Охорона праці: гарантії та заходи з охорони праці на підприємствах.

 71. Індивідуальні трудові спори.

 72. Колективні трудові спори (конфлікти).

 73. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]