Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Література:

 1. Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – Харків, 2003.

 2. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Б. Авер'янова. – К., 1999.

 3. Коваль Л. Административное право Украины. – К., 1996.

 4. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. –К.: Юрінком Інтер. – 1999. 736 с.

 5. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України: Навч.-метод, посіб. – Одеса, 1998.

 6. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Вид. друге, перероб. і доп. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с

 7. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № ЗО. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 p.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 3. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 4. Про правонаступництво: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

 5. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28 жовтня 1989 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1989. – №45. – Ст. 631.

 6. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 7. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 202.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 9. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 28.

 10. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 11. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 12. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 14.

 13. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 p. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 14. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 15. Про державну контрольно-ревізійну службу України: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

 16. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 17. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 18. Про державну податкову службу: Закон України від 24 грудня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.

 19. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

 20. Про державну службу: Закон України від 26 грудня 1993 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 21. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

 22. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

 23. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 24. Про громадянство України: Закон України в редакції від 16 квітня 1997 р. // Юридический вестник. – 1997. – № 3.

 25. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 20 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 26. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. –Ст. 566.

 27. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 28. Про державну таємницю: Закон України в редакції від 21 вересня 1999 p. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – Ст. 2075.

 29. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №17. – Ст. 691.

 30. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 342.

 31. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 728.

 32. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1292.

 33. КпАП України (із змін, і доп.). – К., 2000.

 34. Митний кодекс України. – К., 1999.

 35. Кодекс торгового мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47-52. – Ст. 349.

 36. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 37. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 25. – Ст. 274.

 38. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

 39. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 11 листопада 1992 р. (із змін, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 40. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219.

Укладач: доцент кафедри державно-правових дисциплін Гришина Наталія Вікторівна

Основи психології

Форми контролю

 • контрольна робота

 • залік

Мета: курс призначений для студентів юридичного факультету. Основною метою є ознайомлення студентів з основними поняттями, теоріями і проблемами психології, просліджуючи зв'язки між методологічним, теоретичним та емпіричними рівнями наукового знання.

Завдання

 • розглянути та сформувати у студентів уявлення щодо основних принципів, завдань та методології психології;

 • ознайомити студентів з основними психічними процесами, властивостями та станами, а також методами їх дослідження;

 • розглянути основні питання психології особистості, підкресливши специфіку їх розробки на сучасному рівні наукового знання;

 • дослідити зв'язок теоретичного емпіричного та методологічного рівнів психології.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття, проблеми психологічної науки;

 • основні теорії психології;

 • підходи щодо розгляду психології особистості;

 • основні методи дослідження у психології.

вміти:

 • встановлювати зв’язки різних рівнів психології

 • застосовувати на практиці методи дослідження психології.

Форма контролю:

 1. Контрольна робота

 2. Практичні заняття

 3. залік

Методи навчання

Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу з дисципліни «Основи психології та педагогіки». Окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал однієї або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначена даною робочою навчальною програмою.

Семінарське заняття – навчального заняття, на якому організується дискусія з визначених тем. Перелік тем семінарських занять визначений даною робочою навчальною програмою. На семінарському занятті оцінюється вміння студентів формулювати та відстоювати свою позицію, їх активність в дискусії та ін.

Методи контролю

Контрольна робота, виконуються під час самостійної роботи студента, індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. (завдання до самостійної контрольної роботи Додаток 1). За виконання контрольної роботи студент максимально може отримати 15 балів (по 5 за кожне з питань). На протязі курсу зацікавленість студента предметом та активність на семінарських заняттях може оцінюється у 10 балів (по 5 балів за кожний модуль).

У якості підсумкового контролю проводиться залік. До залікового контролю допускаються студенти, що набрали на протязі семестру не менш як 15 балів (за виконання контрольної роботи). Залікова контрольна робота виконується письмово під час аудиторних занять. Робота складається з трьох питань (з психології). За кожне з питань студент може отримати максимально 10 балів, загальна кількість балів складає – 30 балів.

Написання контрольної роботи з цієї дисципліни є важливою формою самостійного вивчення теоретичних питань та опрацювання їх на практиці.

Контрольна робота складається з теоретичних питань . В письмовій відповіді не дозволяється: пряме переписування текстів, скорочення слів, використання неперевірених фактів, статистичних даних тощо. Оформлення посилань на застосовані джерела – обов’язкове. Обсяг контрольної роботи – максимум 15 аркушів формату А-4, 14 шрифтом, полуторним інтервалом. Якщо студенту зручніше виконувати роботи письмово від руки – це можливо, але чітко дотримуйтесь вимог щодо обсягу роботи (пропорційно розмаху почерку). Відповідь на завдання має бути розгорнутою, змістовною, аргументованою. Наприкінці контрольної роботи слід вказати список використаної літератури. Виконану роботу студент здає в встановлені терміни до деканату заочного навчання для реєстрації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]