Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Загальні методичні рекомендації:

Контрольна робота повинна бути виконана, оформлена та зарахована з такими методичними вимогами:

1. Призначення контрольної роботи

Контрольна робота призначена для формування у студентів навичок практичного застосування отриманих теоретичних знань, підняття їх теоретичного та професійного рівня, кращого засвоєння курсу «Кримінальне право України (Загальна частина)» та іншого навчального матеріалу.

Під час написання контрольної роботи необхідно показати знання кримінально-правових інститутів Загальної частини.

  1. Мета та зміст контрольної роботи

Метою виконання контрольної роботи є закріплення і більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, вміння правильно та чітко застосовувати теоретичні знання на практиці.

Після визначення варіанту контрольної роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями по її виконанню і списком рекомендованої літератури, і лише після цього приступити до її виконання.

Варіант контрольної роботи визначається в залежності від реєстраційного номера студента.

  1. Підготовка та оформлення контрольної роботи

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати такі джерела:

Кримінальний кодекс України і інші нормативні акти;

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України;

Підручники з кримінального права;

Курси лекцій з предмету.

Перед початком безпосереднього написання контрольної роботи, студент повинен уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела.

При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання на них забороняється.

Текст контрольної роботи викладається грамотно, акуратно, великим, розбірливим почерком, з полями на лівому боці для викладу зауважень викладача. Контрольна робота повинна бути написана власноручно або віддрукована. Листи роботи повинні бути зшиті і пронумеровані.

Будь-які скорочення слів в тексті, виносках на джерела, крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст.) неприпустимі.

В контрольній роботі повинен бути титульний лист, на якому зазначається:

Найменування Університету;

Найменування кафедри;

Найменування навчальної дисципліни;

Номер варіанту;

Прізвище, ім’я та по батькові виконавця робота, курс, факультет та номер учбової групи;

Місце (місто) та рік виконання роботи.

Контрольна робота повинна бути підписана на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури. Тут же треба зазначити дату (число, місяць та рік фактичної здачі роботи для реєстрації).

Список нормативного матеріалу та літератури (джерела) зазначається лише в певній послідовності:

Нормативний матеріал;

Спеціальна (додаткова) література;

Інші джерела.

  1. Вимоги щодо рішення завдань контрольної роботи.

Рішення завдань за зазначеними варіантами повинне відповідати наступним вимогам:

1. При розкритті теоретичних питань контрольної роботи слід аналізувати діюче кримінальне законодавство, практику його застосування. Для цього слід використовувати наукову літературу за відповідною темою, постанови Пленуму Верховного Суду України (якщо вони стосуються цього питання), матеріали судової практики з Єдиного реєстру судових рішень

2. При вирішенні практичного завдання необхідно:

- уважно ознайомитися з умовою задачі та зробити висновок про те, до якого кримінально-правового інституту вона відноситься;

- відповідати на поставлені в задачі питання потрібно із врахуванням теоретичних положень, а також положень правозастосовної практики (постанови Пленуму Верховного Суду України);

Відповіді повинні бути розгорнуті та обґрунтовані. При виникненні спірних питань слід виходити із умов завдання, враховуючи усі можливі варіанти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]