Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать
  1. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1 курс. 1 семестр. Модуль 1

3.1

Особливості вимови французьких приголосних, алфавіт. Урок 1-4

2

1.1

Порядок слів у реченні. Ритмічна група. Зчеплення. Відмінювання дієслів 1 та 2 групи (présent). Артикль. Утворення жіночого роду та множини іменників. Заперечна форма дієслова, III група дієслова. Вказівні та присвійні прикметників. Безособові дієслова. Питальне речення. Злиті артиклі.

2

3.2

1.2

Урок 5-9

Звороти il y a, ce sont. Особові придієслівні займенники. Прийменники місця. Неозначений прикметник tout. Питання до прямого додатку.

3

2.1

2.2

Розмовна практика «Навчання на уроці французької мови».

Введення лексики по темі «Сім’я». Бесіда по темі.

1

Залікова письмова робота

2

1 курс, 2 семестр. Модуль 1

3.1

1.1

Уроки 10-16.

Займенникові дієслова. Неозначені прикметники ¨tout, même etc. Минулі часи Passé composé.Passé immédiat. Утворення та вживання Майбутні часи. Утворення, вживання.

1

2

2.1

Бесіда по темі «Робочий день студента». «Свята та вільний час».

1

Залікова письмова робота

2

2 курс. 3 семестр. Модуль 1

1.1

3.1

Повторення вживання минулих часів. Пасивна форма. Gérondif. Утворення та вживання, особливості перекладу в наукових текстах . Узгодження часів індикативу. Вживання plus-que-parfait та futur dans le passé. Відносні займенники qui, que, dont, auquel etc.

Бесіда по темі «Україна». «Система освіти у Франції»

2

1

2.1

Урок 1-3. Читання, переклад текстів за фахом, переказ тексту А.

1

Залік

2

2 курс, 4 семестр. Модуль 1

1.1

Утворення та вживання часів умовного способу. Узгодження в підрядних реченнях. Дієслівні перифрази, інфінітивні звороти. Особливості перекладу абсолютних дієприкметникових зворотів.

2

3.1

Бесіда по темі «Моя майбутня професія».

1

2.1

Урок 4-6. Читання, письмовий переклад текстів В, С. Переказ тексту А. Вивчення кліше для анотування та реферування текстів.

1

  1. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1

1

Рід та число прикметників.

Особливості вимови та написання числівників.

Прийменники à, de. Місце прислівників.

Прислівники où, d’où, quand, pourquoi.

Частковий артикль (вживання, невживання).

Вивчення активної лексики за темою даного модуля.

Читання текстів за темою даного модуля.

64

Модуль 1

2

Утворення прислівників ¨-ment¨ Ступені порівняння прислівників.

Дієслова savoir, vouloir, pouvoir, prendre, connaître, partir.

Сполучники comme, parce que, car.

Порядкові числівники.

Місце особових придієслівних займенників у складних часах.

Складні питальні займенники. Вживання заперечень.

Особливості відмінювання дієслів I групи.

Вивчення активної лексики та монологів за темою даного модуля.

68

Модуль 1

3

Форма присвійних та вказівних займенників.

Умовне підрядне речення. Вживання часів після «si».

Виділення членів речення, реприза.

Переклад інфінітивів минулого часу.

Місце двох займенників-додатків.

Вживання прийменника «de»в пасивній формі.

Вивчення активної лексики за темою даного модуля.

Читання текстів за темою даного модуля.

68

Модуль 1

4

Займенникові дієслова з пасивним значенням.

Непряме питання. Спонукальне речення у непрямій мові.

Анотування письмове та усне текстів за фахом. Сполучники.

Особливості перекладу Participe passé та звороту «ne… que».

Вивчення активної лексики за темою даного модуля.

Читання текстів за темою даного модуля.

68

Разом

268

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]