Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_vesna_2014 (1).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.9 Mб
Скачать

Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою

Процес опанування юридичних дисциплін з огляду на специфіку заочної форми навчання передбачає насамперед самостійне опрацювання матеріалу з кожної навчальної дисципліни, роботу з нормативно-правовими актами, монографічною та начальною літературою, виконання практичних завдань, написання реферату за обраною темою, виконання домашньої контрольної роботи, відповіді на семінарських заняттях під час екзаменаційної сесії, складання іспиту/заліку, написання і захист курсової роботи (якщо вона передбачена навчальним планом).

Курси навчальних дисциплін у процесі викладання поділяються на декілька модулів (тематично поєднані теми занять). Кожний курс складається з певної кількості тем, переважна більшість яких засвоюється студентами самостійно, під час виконання контрольних робіт, написання рефератів, а також при розгляді основних тем на лекціях, семінарських та практичних заняттях під час проведення екзаменаційних сесій. Автори курсів, викладачі навчальних дисциплін можуть на свій розсуд формувати тематичні модулі та відповідним чином оцінювати їх.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється в індивідуальний навчальний план згідно зі шкалою:

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка

за європейською шкалою

(ECTS)

Оцінка

за вітчизняною

шкалою (іспит / залік)

100–90 балів

А

Відмінно

Зараховано

89-80 балів

B

Добре

Зараховано

79-70 балів

C

Зараховано

69-60 балів

D

Задовільно

Зараховано

59-50 балів

E

Зараховано

49-1 балів

FX

Незадовільно

Не зараховано

У разі зарахування (поновлення) до навчання в канікулярний період

студент має право обирати тему контрольної роботи самостійно, якщо в вимогах викладача іде посилання на вибір теми згідно з номером у списку групи.

Навчання на заочному відділенні юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться за Болонською системою, відповідно до якої підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни складається з кількох модулів. Кожна письмова робота становить певну кількість балів. За несвоєчасне подання письмових робіт кількість балів буде знижена.

Перелік іспитів та заліків екзаменаційної сесії:

Іспити:

1. Цивільне право

2. Кримінальне право

3. Адміністративне право

4. Іноземна мова

5. Економічна теорія

Заліки:

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

2. Трудове право

3. Державне (конституційне) право зарубіжних країн

4. Релігієзнавство

5. Основи психології

Курсова робота:

Цивільне право

Юридичний факультет

Заочне відділення

2 курс 4 СЕМЕСТР

2012/2013 навчальний рік

Літня сесія

08.04.2013 – 21.04.2013 р.

з/п

Назва дисципліни

Викладач

оцінювання

1.

Іноземна мова

Англійська мова: Авдєєнко Ірина Миколаївна

Французька мова: Герасименко Валентина Іванівна

екзамен

контрольна робота

2.

Українська мова за професійним спрямуванням

Ст.викладач Гуменяк Віра Олександрівна

Каф. державно-правових дисциплін к.426

залік

контрольна робота

3.

Трудове право

Доц. Мороз Сергій Вікторович

Каф. державно-правових дисциплін к.426

залік

контрольна робота

4.

Цивільне право (загальна частина)

Устименко Олена Анатоліївна

Каф. цивільно-правових дисциплін к.429 а

екзамен

контрольна робота

5.

Кримінальне право (загальна частина)

Доц. Храмцов Олександер Миколаєвич

Каф. кримінально-правових дисциплін к.432, 428 а

екзамен

контрольна робота

6.

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

Доц. Зубенко Ганна Вікторівна

Кафедра конституційного, муніципального і міжнародного права к.

залік

контрольна робота

7.

Адміністративне право

Доц. Гришина Наталія Вікторівна

Каф. державно-правових дисциплін к.426

екзамен

контрольна робота

8.

Економічна теорія

Шедякова Тетяна Євгеніївна

екзамен

контрольна робота

9.

Основи психології

Викл. Селезньова Ольга Станіславівна

416 а

залік

контрольна робота

10.

Релігієзнавство

Доц. Голиков Сергій Олексійович

Каф. філософського факультету

залік

контрольна робота

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Ідентифікація. Англійська мова (германські мови).

 2. Опис.

На даному етапі навчання студенти закріплюють та вивчають :

 • Правила читання.

 • Граматичну будову мови.

3. Оцінювання

а) Форми контролю: Поточне тестування, підсумковий письмовий тест.

Поточне тестування проводиться наприкінці кожного модулю. Підсумковий письмовий тест наприкінці кожного семестру.

б) Розподіл балів, що присвоюються студентам

Заліковий модуль I-100 балів

Зміст

Кількість балів

Модуль 1

60

Підсумковий письмовий тест

40

в)Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А)

80 -89 балів – добре (B)

70 - 79 балів - добре (С)

60 - 69 бала - задовільно (D)

50-59 балів - задовільно (Е)

40- 49 бала - незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

0-39 бала - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

Unit 4

І. Learn the new words

entirely independent – цілком незалежний

justice - правосуддя

to remain - зберігати

volume – об’єм

legislation - законодавство

to apply - додавати, застосовувати

legal system - правова система

to distinguish - розрізняти

to be concerned with - стосується (мати справу з )

wrongful acts - неправомірні дії

harmful - шкідливий

duty – обов’язок

obligations – забов’язання

source - джерело

common law - загальне право

rules and regulations - правила та статут

under the authority of – на підставі

to confer - присуджувати

to deduce from custom - робити висновок з традиції

precisely - точно

to define - визначати, давати визначення

to codify – кодувати

to confine – обмежувати

economic and social matters – економичні та соціальні питання (справи)

criminal justice — кримінальне право

to prevent crime — запобігти злочину (злочинність)

criminal law — кримінальне право (закон)

to enforce the law — втілювати у життя закон

to determine — визначати (вирішувати)

convicted offenders — засуджені правопорушники

probation — стажування (пробація — вид умовного вироку)

prison services - тюремні служби

voluntary body - добровільний орган

annually - щорічно

crime trends - кримінальні тенденції

criminological research establishment - науково-дослідний криміналістичний центр

civil law - цивільне право

the law of property - право про власність

the law of contract - закон про договірні правоконтракти

the law of torts - закон про катування (делікатне право; tort - делікт — цивільне правопорушення)

maritime law — морський закон

to appoint — призначати на посаду

appointment — призначення на посаду

preliminary investigation — попереднє розслідування

above level — вище рівня

ІІ. Read and translate the text.

Notes:

Acts of Parliament - парламентський акт, законопроект, прийнятий палатою общин та палатою лордів та отримавший королівську санкцію

rules and regulations made by ministers under the authority of an Act of Parliament - правила та статут, розробленні кабінетом міністрів у рамках парламентського акта

European Community Law - Закон Європейського співтовариства

the annual reports of Her Majesty's Chief Inspector of Constabulary— щорічні звіти шефа-інспектора поліції Її Величність.

Justice and Courts in the United Kingdom

The United Kingdom judiciary in entirely independent of the Government. There is no minister of justice. The Lord Chancellor is the head of the judiciary. Although the United Kingdom is a unitary state, England and Wales, Scotland and Northern Ireland have their own legal systems and law courts, and considerable differences remain in law, organization and practice. However, a large volume of modern legislation applies through the United Kingdom.

The main sources of law are legislation, common law and European Community law.

Legislation consists of Acts of Parliament, orders (rules and regulations made by ministers under the authority of an Acts of Parliament) and by laws, made by local government or other authorities exercising powers conferred by Parliament.

Common law, the ancient law of the land deduced from customs and interpreted in court cases by the judges, has never been precisely defined or codified but forms the basis of the law.

European Community Law is confined mainly to economic and social matters.

The legal system of the United Kingdom distinguishes between criminal and civil law. The criminal law is concerned with wrongful acts harmful to the community. The civil law is concerned with individuals' rights, duties and obligations towards one another. British criminal justice comprises four stages:

 1. - making laws which define illegal actions;

 1. - preventing crime and enforcing the law - largely matters for the police;

 2. - determining in the courts the guilt or innocence of the people accused of crimes and sentencing the guilty;

 1. - dealing with convicted offenders.

The criminal law is government-sponsored, but there is usually consultation between government departments and the legal profession, the police, probation and prison services and voluntary bodies.

Crime statistics are published annually and further information about crime trends is contained in the annual reports of Her Majesty's Chief Inspector of Constabulary.

A wide range of research into criminal and social policies is carried out in university departments, much of it financed by the Government. The principal university criminological research establishment is the Institute of Criminology at Cambridge.

The civil law of England, Wales and Northern Ireland is subdivided into: family law, the law of property, the law of contract and the law of torts.

Other branches of the civil law include constitutional and administrative, industrial, maritime laws. Scottish civil law has its own, often analogous branches.

There are Magistrates' Courts and the Crown Courts in Britain. The courts of the United Kingdom are the Queen's Courts since the Crown is the historic source of all judicial power. The Queen, acting on the advice of ministers, is responsible for all appointments to the judiciary.

Magistrates" courts deal with nearly all less criminal cases and conduct preliminary investigations into offences. Magistrates are sitting in courts without a jury.

The Crown Courts take all criminal work above level of Magistrates's courts. The Crown Court deals with trials of more serious criminal cases, and the trials are held before a jury. A jury is completely independent of the judiciary.

ІІІ. Answer the questions. .

1. Is the United Kingdom judiciary independent of the Government?

 1. What are the main sources of law?

 2. What is legislation?

 3. What is common law?

 4. What is European Community law?

 5. What is criminal law?

 6. What is the civil law concerned with?

 7. What stages does British criminal justice comprise?

 8. Whom is the criminal law sponsored by?

 1. What University carries out criminological researches?

 2. What branches is the civil law subdivided into?

 3. What courts do you know in the United Kingdom?

 4. What cases do Magistrates' courts deal with?

 5. Are magistrates sitting in courts with a jury?

15. Does the Crown Court deal with more serious criminal cases?

16. Are the trials of the Crown Court held before a jury?

17. Is a jury dependent or completely independent of the judiciary?

ІV. Finish the sentences.

1. The criminal law deals with ....

 1. individuals' rights and obligations.

 2. serious criminal cases.

2. The civil law is concerned with ....

 1. individuals' rights and obligations.

 2. serious criminal cases.

3. Magistrates's Courts deal with ....

a) preliminary investigations and less criminal cases (without a jury).

 1. trials of more serious criminal cases (and before a jury).

4. The Crown Courts deal with ....

a) preliminary investigations and less criminal cases (without a jury).

b) trials of more serious criminal cases (and before a jury).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

Для того, щоб вірно виконати завдання, необхідно засвоїти наступні розділи курсу:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]