Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Структура оф

Розрізняють таку структуру ОФ:

 • видову або технологічну;

 • галузеву;

 • вікову.

Видова показує процентне співвідношення, окремих видів або груп в загальній вартості ОФ на підприємстві. Вона змінюється під впливом багатьох чинників: особливостей і технічного рівня виробництва, структури капітальних вкладень, рівня цін на технологічне устаткування та територіального розміщення об’єктів.

Технологічна структура характеризує співвідношення між активною і пасивною частиною.

Галузева характеризує співвідношення ОФ різних галузей в їх загальній вартості.

Вікова – співвідношення ОФ різних вікових груп в їх загальній вартості:

 • нові фонди – термін експлуатації до 5 років;

 • 5-10 років;

 • 10-15 років;

 • 15 – 20 років;

 • старі фонди – термін експлуатації понад 20 років.

Економічне значення ОФ полягає в тому, що вони визначають характер матеріально-технічної бази виробництва.

Зростання обсягу і вдосконалення ОЗ забезпечують безперервне зростання рівня технічної оснащеності праці та продуктивності праці персоналу.

ОФ становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства.

Соціальне значення ОФ полягає в тому, що вони створюють умови для відтворення робочої сили.

3.2. Сутність і види оцінки оф

Облік ОФ здійснюється в натуральній і вартісній формах.

Натуральні показники ( площа, об’єм, потужність, кількість одиниць обладнання) використовують для визначення виробничої потужності підприємства, при розробці балансів обладнання та удосконалення складу ОФ. При цьому кожній одиниці ОФ надається інвентарний номер, а на устаткування виписується технічний паспорт, в якому вказується дата придбання, ціна заводу виготовлювача, техніко-економічні параметри, № акта вводу в експлуатацію і норма амортизації, кожна дата проведення капітального ремонту .

Оцінка ОФ у грошовому виразі об’єктивно необхідна для правильного визначення загального обсягу ОФ, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності.

Види оцінки здійснюються в залежності від:

 1. Моменту проведення оцінки.

 2. Від стану ОФ.

Залежно від моменту оцінки ОФ здійснюються за первинною або відновною вартістю.

Залежно від стану ОФ оцінюються за повною або залишковою вартістю.

Вартість оф

Первинна (первісна, початкова) – фактична вартість ОФ на момент їх придбання і взяття на баланс. Роль первинної вартості на об’єкти нового будівництва відіграє кошторисна вартість, на машини і устаткування первинна вартість складається з оптової чи гуртової ціни придбання з урахуванням транспортних і заготівельно-складських витрат, витрат на монтаж, і встановлення і випробування.

Відновна вартість – вартість відтворення ОФ за сучасних умов виробництва. Вона включає ті самі витрати, що і первинна вартість, але за сучасними цінами; для забезпечення порівняння вартісної оцінки ОФ, що вводяться в експлуатацію в різні роки, проводиться їх періодична переоцінка за відновною вартістю.

Повна вартість (первинна і відновна) – це вартість ОФ у новому неспрацьованому стані. Саме за цією вартістю ОФ рахуються на балансі підприємства протягом всього періоду функціонування.

Залишкова вартість характеризує реальну вартість ОФ, ще не перенесену на новостворену продукцію. Вона є розрахунковою величиною і визначається як різниця між повною вартістю ОФ та сумою нагромадженого зносу. Вона використовується для розрахунку амортизаційних відрахувань і наслідків ліквідації ОЗ.

В ринкових умовах ОФ переоцінюються за відновною вартістю з урахуванням зносу і таку вартість називають справедливою (реальною).

П(С)БО7 виділяє наступні види оцінки ОФ:

 1. Чиста балансова вартість ОФ, яка визначається як різниця між сумою коштів, за якою ОФ обліковуються на балансі підприємства, та сумою накопиченої амортизації.

 2. Вартість, що амортизується, представляє собою фактичну вартість ОФ за вирахуванням ліквідаційної вартості:

ПВ – ЛВ = Вам

 1. Ліквідаційна вартість визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримати за об’єкт ОФ в кінці періоду використання(за вирахуванням витрат на його ліквідацію) у вигляді металобрухту та ін.

 2. Середньорічна вартість ОФ визначається за залежністю:

, де:

ОФпоч.року – вартість ОФ на початок року;

ОФвв.експл. – вартість ОФ, введених в експлуатацію;

ОФвиб. – вартість ОФ, що вибули;

tпрац. (tнепрац.) – кількість повних місяців працездатності (непрацездатності) ОФ до кінця року.

 1. Балансова вартість на початок звітного періоду:

де:

(а - 1) – період, що передував звітному;

БВ – балансова вартість на початок періоду;

Век – балансова вартість ОФ, що введені в експлуатацію;

КР – капітальний ремонт;

М – модернізація (реконструкція);

Виб – вартість ОФ, що вибули;

АВ – амортизаційні відрахування.