Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Тема 4 оборотні кошти підприємства і ефективність їх використання

 1. Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів (ОбК).

 2. Склад і структура оборотних коштів підприємства.

 3. Джерела утворення оборотних коштів.

 4. Нормування оборотних коштів.

 5. Ефективність використання ОбК.

4.1. Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів (ОбК)

Оборотні кошти – сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування та забезпечення кругообороту виробництва оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди як економічна категорія, представляють собою предмети праці, які споживаються на протязі одного операційного циклу, термін використання яких менше одного року, при цьому вони змінюють свій натурально-речовий стан і входять до складу новоствореної продукції як частина її собівартості. До оборотних фондів належать також виробничий інструмент і господарський інвентар, вартістю до 500 грн.

Фонди обігу необхідні підприємству для створення виробничих запасів та здійснення розрахунків, головним чином за товари, роботи і послуги, т.т. фонди обігу необхідні підприємству для реалізації продукції.

Структура оборотних коштів показує процентне співвідношення окремих груп або елементів оборотних коштів в їх загальній величині.

В процесі виробництва вартість оборотних коштів переноситься на новостворену продукцію за один кругооборот, який передбачає проходження оборотних коштів через три стадії:

 1. Грошова.

 2. Виробнича.

 3. Товарна.

На першій стадії відбувається придбання засобів виробництва і оборотних коштів із грошової форми перетворюються у форму натуральних запасів.

На другій стадії відбувається процес виробничого споживання матеріальних запасів і створення готової продукції. На цій стадії оборотні кошти змінюють свою натуральну форму.

На третій стадії здійснюється реалізація готової продукції і перехід оборотних коштів із товарної форми в грошову. для того, щоб процес виробництва здійснювався ефективно, необхідно, щоб величина реалізуємої продукції була більшою ніж затрати коштів, т.т. щоб створювався додатковий продукт. Одержані від реалізації грошові кошти дають можливість розпочати новий кругооборот оборотних коштів.

Час знаходження оборотних коштів у сфері виробництва називають часом виробництва, у сфері обігу – часом обігу, а їх сукупність визначає час кругообороту оборотних коштів.

Оборотні кошти використовуються ефективніше лише тоді, коли більша їх частина обслуговує сферу виробництва.

4.2. Склад і структура оборотних коштів підприємства. Елементний склад оборотних коштів підприємства

Виробничі запаси – запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, тари, ремонтних деталей, малоцінних інструментів, господарського приладдя, та інших подібних предметів, що швидко спрацьовуються.

Незавершене виробництво – предмети, обробку або переробку яких не завершено підприємством. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

Напівфабрикати власного виробництва – предмети праці, що повністю оброблені або перероблені у даному виробничому підрозділі підприємства але потребують подальшої переробки в інших підрозділах (наприклад: паковка, штампова, відливка та інша продукція заготівельного виробництва).

Витрати майбутніх періодів – грошові витрати які здійснені в даний період, але які будуть відшкодовані за рахунок собівартості продукції у наступні періоди.

До них належать витрати на:

 • підготовку та освоєння випуску нових виробів;

 • винахідництво та раціоналізацію;

 • придбання науково-технічної інформації;

 • передплату періодичних видань.

Функціонально-технологічна структура оборотних коштів показує процентне співвідношення оборотних фондів і фондів обігу.

Елементна структура оборотних коштів обчислюється шляхом розрахунку питомої ваги (частини) окремих її елементів у загальному обсязі на певну дату (наприклад: частини виробничих запасів, напівфабрикатів, готової продукції, витрат майбутніх періодів у загальному обсязі оборотних коштів).