Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Сутнісна характеристика окремих видів новин і нововведень

 1. Технічні виявляються у формі нових продуктів або виробів, нових технологій їх виготовлення і нових засобів виробництва (машин, устаткування, енергії та конструкційних матеріалів).

 2. Організаційні – охоплюють нові методи і форми організації діяльності підприємства (організаційні структури управління, форми організації різних типів виробництва та колективної праці).

 3. Економічні – методи господарського управління наукою і виробництвом через реалізацію функцій планування, прогнозування, ціноутворення, мотивації і оплати праці та оцінка результатів діяльності.

 4. Соціальні – різні форми активізації людського чинника: професійна підготовка, підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення умов праці, охорона здоров’я людини, охорона наявного природного середовища та створення комфортних умов життя.

 5. Юридичні – нові закони та нормативно-правові акти, що реалізують всі види діяльності.

 6. Локальні – внутрішньовиробничі та внутрішньорегіональні новини, які зумовлюють еволюційні перетворення і тому не справляють особливого впливу на розвиток підприємства.

 7. Глобальні – великомасштабні загальнодержавні або міжрегіональні новини, що мають революційний характер і сприяють підвищенню організаційно-технічного рівня виробництва.

Усі локальні та глобальні нововведення можуть забезпечувати прогрес лише у випадку їх комплексного використання.

Технічні нововведення зумовлюють, передусім, організаційні нововведення, які впливають на зміну економічного механізму господарювання.

7.2. Науково-технічний прогрес: суть, загальні та пріоритетні напрямки

Науково-технічний прогрес (НТП) – це безперервний, взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки, тобто це постійне створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва та кінцевої продукції з урахуванням досягнень науки.

НТП властиві такі класичні форми:

 1. Еволюційна – передбачає поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів або технологій їх виготовлення, модернізацію машин і устаткування, приладів, удосконалення матеріалів в межах того ж самого покоління техніки.

 2. Революційна – передбачає зміну поколінь техніки і кінцевої продукції, виникнення принципово нових науково-технічних ідей, в процесі яких здійснюється науково-технічна революція (НТР), тобто перехід до нових поколінь техніки в провідних галузях народного господарства (рушійна сила).

НТР – якісна, докорінна зміна трансформація суспільного розвитку на основі новітніх наукових винаходів, що справляють революційний вплив на характер трудової діяльності людини.

Визначальні особливості НТР:

 1. Перетворення науки на безпосередню продуктивну силу та рушійну силу економічної і соціальної діяльності.

 2. Інтеграція галузей науки з виробництвом.

 3. Якісне перетворення всіх елементів процесу виробництва – знарядь праці, предметів праці і самої праці, тобто збільшення частки творчості у праці та революція в робочих машинах і створення матеріалів з заданими властивостями.

Пріоритетні напрямки НТП:

 1. Застосування прогресивних базових технологій.

 2. Створення машин для легкої та харчової індустрії.

 3. Створення багатоопераційних верстатів з числовим програмним управлінням.

 4. Створення робото технічних і роторно-конвеєрних комплексів.

 5. Впровадження гнучких автоматизованих систем, комп’ютеризація виробництва.

 6. Застосування нових синтетичних, композиційних, керамічних, еколого-чистих матеріалів з заданими властивостями.

Комплексна автоматизація виробництва на базі впровадження автоматизованих систем управління виробництвом, впровадження САПР.