Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Взаємозв’язок статей і елементів витрат

Тема 9 фінансово-економічні результати діяльності підприємства та ефективність

 1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства.

 2. Поняття про прибуток як економічну категорію. Види прибутку, формування та використання прибутку.

 3. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система показників рентабельності.

 4. Показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

 5. Сутнісна характеристика вимірювання ефективності виробництва.

 6. Чинники зростання ефективності виробництва.

9.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства

В діяльності підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, який здійснюється у формі витрат ресурсів, одержання доходів, їх розподілу та використання. При цьому:

 • визначаються джерела коштів;

 • визначаються напрямки і форми фінансування;

 • здійснюється оптимізація структури капіталу;

 • здійснюються розрахунки з постачальниками ресурсів, покупцями, персоналом та податковими органами.

Сукупність цих грошових відносин визначає зміст фінансової діяльності.

Основним завданням фінансової діяльності є:

 1. Вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу та його використання для забезпечення максимальної прибутковості.

 2. Збалансування в часі надходжень і витрат.

 3. Підтримування належної ліквідності (платоспроможності).

Види та форми фінансової діяльності підприємства

Залежно від джерел коштів розрізняють:

 1. Внутрішнє фінансування.

 2. Зовнішнє фінансування.

Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів самого підприємства:

 • прибуток;

 • амортизаційні відрахування;

 • виручка від продажу чи здавання в оренду майна.

Зовнішнє фінансування використовує кошти, які не пов’язані з діяльністю підприємства, а саме:

 • внески власників у статутний капітал підприємства безпосередньо у грошовій формі або шляхом купівлі акцій;

 • кредити;

 • зобов’язання боржників;

 • державні субсидії (дотації).

Основною метою складання фінансового плану є узгодження доходів і витрат у плановому періоді.

Фінансовий план складається, як баланс, з доходів і витрат.

У складі доходів основним є надходження від власних джерел (прибуток, амортизаційні відрахування, емісія та продаж цінних паперів, виторг від продажу непотрібних активів).

Витратна частина балансу включає планові спрямування коштів на сплату податків, поповнення резервного фонду, формування інвестиційних ресурсів (в тому числі оборотних коштів), виплату дивідендів, премій по результатам роботи за рік).

9.2. Поняття про прибуток як економічну категорію. Види прибутку, формування та використання прибутку

Прибуток як економічна категорія представляє собою новостворену і реалізовану додаткову вартість.

З іншої точки зору, прибуток – це та частина виручки або виторгу підприємства, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво і комерційну діяльність.

Прибуток також характеризує перевищення надходжень над витратами ресурсів.

Прибуток виражає мету підприємницької діяльності і служить основним фінансово- економічним показником.

Значення прибутку полягає в наступному:

 1. Прибуток створює економічну основу самоокупності і самофінансування підприємства.

 2. Прибуток є основним джерелом удосконалення матеріально-технічної бази виробництва і забезпечує всі форми інвестування.

 3. Прибуток є джерелом реалізації економічних інтересів працівників, тобто є джерелом матеріальної зацікавленості або матеріального заохочення.

Прибуток є об’єктом оподаткування, джерелом сплати податків і основним джерелом поповнення державного бюджету країни.

Різновиди прибутку залежно від його формування і використання:

 1. Загальний (балансовий) прибуток підприємства.

 2. Прибуток після оподаткування (чистий).

 3. Валовий прибуток.

 4. Операційний прибуток.

 5. Маржинальний прибуток.

Загальний прибуток підприємства ( П(С)БО№3) представляє собою весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності до його оподаткування та розподілу.

Чистий прибуток – це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.

Валовий прибуток – це різниця між виручкою та виробничими витратами або собівартістю продукції, яка визначена калькулюванням за неповними витратами. Таким чином, валовий прибуток включає власне прибуток і так звані невиробничі витрати.

Операційний прибуток обчислюється як різниця між валовим прибутком і невиробничими витратами.

Маржинальний прибуток характеризує величину виторгу (виручки) від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Отже, такий прибуток збігається з валовим, коли калькуляція здійснюється лише за змінними витратами.

Джерелами формування загального прибутку:

 • виручка від реалізації продукції, робіт та послуг;

 • реалізація зайвого майна і інших матеріальних активів;

 • позареалізаційні (пасивні) операції.

Пзаг = Преал + Пмайна + Ппас.опер.

Преал = ГрВ – Сп – ПДВ – Аз

Пч = Пзаг – Податок = Пзаг ∙ 0,7

ВПр = Гр. – Ср = Преал. + Адм.В + Збут

МПр = Гр. – Сзм = Пр + Спост.витрати

ЧВ (ЧД) = Гр. – ПДВ – Аз

ВПр = ЧД (ЧВ) – Ср

Пр = ВПр – АВ – Збут

Прибуток від продажу продукції обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції без ПДВ і акцизного збору та повною її собівартістю.

Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу ОЗ, нематеріаьних активів, цінних паперів інших підприємств. Він визначається як різниця між ціною продажу і балансовою (залишковою) вартістю об’єкта з урухаванням витрат на продаж (демонтаж, транспортування, оплата агентських послуг).

Прибуток від пасивних операцій – це прибуток від пайової участі у спільних підприємствах, прибуток від здавання майна в оренду (лізинг), прибуток від володіння борговими зобов’язаннями (векселями), дохід на цінні папери, роялті ( П(С)БО№15 - платежі за використання нематеріальних активів підприємства), надходження від економічних санкцій.

Згідно з законом України „ Про оподаткування прибутку підприємств” (1997), оподаткований прибуток обчислюється за формулою:

Поп = ВД – (ВВ + АВ)

ВД – валові доходи підприємства за певний період;

ВВ – валові витрати за цей період;

АВ – амортизаційні відрахування від балансової вартості ОФ і нематеріальних активів підприємства.

Підприємство передусім сплачує з прибутку:

 • податок на прибуток;

 • плату за землю;

 • податок з власників транспортних засобів;

 • податок на майно.

Прибуток підприємства поділяється на дві частини:

 1. Прибуток, що спрямовується за межі підприємства;

 2. Прибуток, що залишається на підприємстві.

Прибуток, що спрямовується за межі підприємства, представлений у вигляді виплат власникам корпоративних прав і персоналу фірми за результатами роботи як заохочувальний захід.

Прибуток, який спрямовується на розвиток соціальної сфери - будівництво житла, оздоровчі заходи, утримання будинків відпочинку, культурно-масові заходи, утримання дитячих дошкільних закладів, здешевлення харчування в їдальнях).

Прибуток, що залишається на підприємстві, є основним джерелом його розвитку і спрямовується в резервний та інвестиційний фонди. Такий прибуток називається нерозподіленим.