Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Тема 1. Вступ

1.1. Предмет і зміст дисципліни економіка підприємства.

1.2. Завдання вивчення курсу.

1.3. Методи вивчення дисципліни.

1.1. Предмет і зміст дисципліни економіка підприємства

Економічна наука має давню історію, зародилась в ІІІ столітті до н.е. і її розвиток пов’язаний з іменем Аристотеля. Він вперше ввів в обіг поняття економіка, яке в дослівному перекладі означає „мистецтво ведення домашнього господарства”. Економічні проблеми розглядалися в працях Ксенофонта і Платона, проте як наука, тобто систематизовані знання про суть економіки, виникла лише в ХVII - ХVIII ст. в період розвитку капіталізму. Перша теоретична школа економіки – меркантилізм. Представники школи вважали, що багатство людей – гроші, золото і радили державі розширювати торгівлю. Проте критики меркантилізму справедливо відмічали, що під час торгівлі не виникає багатства, а лише відбувається обмін грошей на товар і навпаки. При порушенні рівноваги в обміні багатство перерозподіляється на користь однієї із сторін.

Слідом за меркантилізмом з’явилось вчення фізіократів („влада природи”). Вони вважали, що джерелом багатства є виробництво, зокрема сільське господарство, в якому багатство виникає природним шляхом і виступає як дар природи, проте сама природа без залучення капіталу не може примножувати багатство суспільства. Найбільш обґрунтовані бачення на питання економіки дала класична школа. Її представниками були У.Петті, А.Сміт, Д.Рікардо. Вони встановили, що багатство нації виникає у матеріальному виробництві. Ріст багатства відбувається тоді, коли початково затрачена вартість грошей збільшиться на додаткову вартість (прибуток).

В економічної літературі є різні тлумачення економіки як науки.

Економіка як наука про виробничу діяльність і обмін її результатами між людьми .

Економіка як наука вибору, що вивчає виробничий процес з точки зору використання обмежених виробничих ресурсів (землі, води, праці тощо).

Економіка як наука, що вивчає, яким чином людина здійснює організацію виробництва і споживання матеріальних благ.

На думку більшості економістів, обмеженість ресурсів і інших факторів виробництва свідчить про те, що головним завданням економіки є раціональне використання обмежених ресурсів, тобто отримання максимального ефекту з метою задоволення потреб суспільства.

Економіка підприємства - це наука, яка вивчає особливості прояву загальних економічних законів розвитку суспільства на рівні підприємства та раціональне використання обмежених виробничих ресурсів, на основі конкретних форм господарювання.

Навчальна дисципліна ЕП є профілюючим курсом при підготовці економістів підприємства, базується на раніше вивчених матеріалах таких дисциплін, як економічна теорія, статистика, системи технологій народного господарства, розміщення продуктивних сил. В свою чергу, дана дисципліна дає основу знань для вивчення організації виробництва, планування діяльності, менеджменту, маркетингу та економічному аналізу.

Предметом дисципліни ЕП є вивчення економічної системи підприємства за допомогою економічних показників, які дають змогу оцінити умови роботи підприємства і розробити заходи щодо підвищення ефективності виробництва.

Об’єктом вивчення дисципліни є підприємство як первинна ланка народного господарства і товаровиробник.