Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

6.2. Поняття про капітальні вкладення

Капітальні вкладення – це кошти, що направляються на розширене відтворення ОФ та об’єктів соціальної інфраструктури підприємства.

Розрізняють:

 • валові капітальні вкладення;

 • чисті капітальні вкладення.

Валові капітальні вкладення – періодично здійснювані витрати капіталу на просте і розширене відтворення ОВФ і об’єктів соціальної інфраструктури підприємства (загальна сума витрат).

Чисті капітальні вкладення – витрати капіталу лише на розширене відтворення виробничих об’єктів соціальної інфраструктури підприємства.

Вони обчислюються як різниця між валовими капітальними вкладеннями і сумою амортизаційних відрахувань.

Елементний склад капітальних вкладень

До складу капітальних вкладень підприємства включаються:

 1. Вартість будівельно-монтажних робіт: підготовка території до забудови, безпосередньо будівництво будівель, зведення споруд і монтаж обладнання.

 2. Вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного устаткування, а також інструмента і інвентаря, який належить до ОФ.

 3. Витрати на проектно-пошукові роботи, вартість земельних ділянок, витрати на технічний нагляд, підготовку експлуатаційних кадрів, вартість придбаних ліцензій і патентів, вартість тимчасових не титульних споруд, а також інші витрати, пов’язані з підготовкою до будівництва і експлуатації об’єктів.

Залежно від класифікаційних ознак та напрямків використання капітальних вкладень, розрізняють такі види структури капітальних вкладень:

 1. Галузева.

 2. Територіальна.

 3. Технологічна.

 4. Відтворювальна.

 5. За формами власності.

Галузева – характеризує розподіл капітальних вкладень за галузями і видами виробництв.

Територіальна – характеризує процентне співвідношення капітальних вкладень між економічними районами і областями країни.

Технологічна – характеризує співвідношення між затратами на будівельно-монтажні роботи, вартістю обладнання машин і механізмів та іншими капітальними затратами, т.т. це співвідношення між трьома елементами капітальних вкладень.

Відтворювальна – характеризує співвідношення довгострокових витрат на нове будівництво, розширення і реконструкцію та технічне переоснащення ОФ, тобто це процентне співвідношення між формами відтворення ОФ.

Прогресивною вважається така технологічна структура, в якій поступово збільшується частка витрат на машини і устаткування та інструмент і інвентар.

Позитивною є така тенденція у відтворювальній структурі, при якій збільшується питома вага витрат на переоснащення і реконструкцію.

Структура капітальних вкладень за формами власності свідчить про збільшення частини приватних інвестицій (акціонування і приватизація державних підприємств).

Етапи планування капітальних вкладень на підприємстві

Потреба в капітальних вкладеннях на підприємстві залежить від економічної ситуації на ринку. Варіантами економічної ситуації на ринку та на підприємстві можуть бути:

 1. За кількісними та якісними характеристиками, попит на продукцію підприємства задовольняється повністю. Це не вимагає збільшення обсягу її виробництва.

 2. Продукція за якістю і ціною користується попитом на ринку, який постійно зростає. Підприємство зацікавлене у збільшенні обсягу виробництва і введенням в дію додаткових виробничих потужностей.

 3. Різке падіння попиту на продукцію даного підприємства, яка є неконкурентоспроможною за своїми техніко-економічними показниками. У цьому випадку підприємство має або модернізувати вироби, або організувати випуск нової продукції.

За першим варіантом економічної ситуації, достатньо здійснити лише просте відтворення ОФ за рахунок амортизаційних відрахувань. Розмір капітальних вкладень обмежується на основі інформації про потребу в устаткуванні і ціни на нього, з урахуванням капітального доходу від реалізації засобів праці, що вибули.

За другім варіантом, пов’язано нарощування виробництва продукції за рахунок реконструкції або переоснащення виробництва. Для визначення обсягу капітальних вкладень за цим варіантом, використовують два методи:

 1. попередньо приблизних розрахунків на основі показника питомих капітальних вкладень;

 2. прямих розрахунків за даними кошторису технічного переоснащення або реконструкції підприємства.

Третій варіант економічної ситуації забезпечує розширене відтворення ОФ, як і другий, але вимагає докорінну перебудову техніко-технологічної бази. Розрахунок капітальних вкладень здійснюється за схемою другого варіанту, але додатково враховуються капітальні затрати, пов’язані з маркетинговими дослідженнями і проектуванням нових виробів.

Джерелами формування інвестиційних ресурсів можуть бути:

 1. Власні кошти підприємства у вигляді:

 • частини нерозподіленого прибутку підприємства;

 • доходи від реалізації цінних паперів;

 • амортизаційних відрахувань

 • іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних активів.

 1. Позичкові інвестиційні кошти у формі:

 • довгострокових кредитів банків;

 • емісія облігацій підприємства;

 • цільових державних кредитів на певні види інвестування.

 1. Залучені інвестиції у формі:

 • коштів держбюджету, т.т. централізованих фінансових вкладень;

 • внески іноземних інвесторів на створення спільних підприємств;

 • внески вітчизняних інвесторів до статутного фонду підприємства.

Важливою умовою ефективної інвестиційної діяльності підприємства є розробка його інвестиційної стратегії, яка включає:

 1. Формування напрямків інвестиційної діяльності та системи довгострокових цілей.

 2. Вибір найбільш ефективних шляхів реалізації цілей інвестиційної діяльності. Це розглядається в тісному взаємозв’язку із загальною стратегією підприємства і визначає принципи розподілу інвестиційних ресурсів на визначений період.