Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

4.3. Джерела утворення оборотних коштів

Джерелами утворення оборотних коштів є:

 1. Власні оборотні засоби підприємства.

 2. Кошти, що прирівняні до власних або стійки пасиви.

 3. Позичкові оборотні кошти.

Власні кошти закріплюються за підприємством в момент його створення з метою придбання матеріальних запасів і забезпечення реалізації продукції. На підприємстві, що створюється, до власних коштів належать кошти засновників з метою формування оборотного капіталу. На діючому підприємстві до власних коштів належить чистий прибуток який залишається у розпорядженні підприємства.

Кошти, що прирівняні до власних або стійки пасиви. Економічна суть полягає в тому, що вони підприємству не належать але воно використовує їх у своєї діяльності. Це постійна нормальна заборгованість.

Постійна нормальна заборгованість буває:

 • по відпускним;

 • фінансовим організаціям, яка пов’язана з періодичністю сплати податків;

 • постачальникам за матеріальні ресурси (всі види кредиторської заборгованості).

Позичкові оборотні кошти. До позичкових коштів належать:

 • короткострокові банківські кредити;

 • комерційний кредит (вексель);

 • кошти які одержані підприємством в результаті емісії облігацій, акцій, сертифікатів тощо;

 • ссуди банку.

Потреба підприємства у власних оборотних коштах може збільшуватись у зв’язку із зростанням обсягів виробництва або збільшенням нормативних запасів і витрат. Це пояснюється змінами в асортименті продукції, зміною умов постачання готових виробів та умов розрахунків між постачальниками та споживачами.

Головним фінансовим джерелом покриття додаткової потреби в оборотних коштах є власні фінансові ресурси, а саме: нерозподілений прибуток звітного року.

Господарські товариства всіх форм власності можуть збільшувати оборотні кошти за рахунок коштів, призначених на збільшення статутних фондів.

Нестача оборотних коштів призводить до погіршення фінансового стану і неплатоспроможності підприємства. Потреба підприємства у власних оборотних коштах визначається в процесі нормування , тобто визначені нормативу власних оборотних коштів.

4.4. Нормування оборотних коштів

Оборотні кошти підприємства які створені за рахунок усіх джерел, поділяються на: нормовані і ненормовані.

Нормування оборотних коштів (розрахунок нормативу) – визначення за науково обґрунтованою методикою необхідної або нормальної величини грошових коштів, в які вкладаються мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей для забезпечення безперервності процесу виробництва продукції.

Таким чином, в основі нормування оборотних коштів підприємства покладено принцип мінімальної потреби.

Норматив оборотних коштів – мінімальна потреба в товарно-матеріальних цінностях для забезпечення ритмічної роботи підприємства.

Методи розрахунку нормативу оборотних коштів:

 1. Аналітичний (дослідно-статистичний) – метод, що передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з поступовим нормуванням фактичних запасів і виключенням з них надлишків.

 2. Коефіцієнтний – полягає в уточнені чинних на початок періоду нормативів власних оборотних коштів згідно з динамікою в цьому періоді обсягів виробництва, що впливають на величину цих коштів.

 3. Прямого розрахунку – науково обґрунтований розрахунок величини кожного елемента нормованих оборотних коштів, він є найточнішим, а решта методів використовується як допоміжні.

Нормуванню підлягають:

 1. Виробничі запаси.

 2. Незавершене виробництво.

 3. Залишки готової продукції.

 4. Витрати майбутніх періодів.

Величина нормативу визначається за кожним елементом нормованих оборотних коштів. Ці нормативи називаються частковими. Сума часткових нормативів визначає зведений або загальний норматив оборотних коштів який відповідає потребі підприємства у власних та прирівняних до власних оборотних коштів. Нормовані оборотні кошти становлять матеріальну частину оборотних засобів.

Не підлягають нормуванню:

 • дебіторська заборгованість;

 • оборотні кошти у товарах відвантажених, роботах, послугах, строк оплати яких не настав (кошти в розрахунках);

 • поточні фінансові інвестиції;

 • грошові кошти в касі і на розрахункових рахунках.