Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

9.3. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система показників рентабельності

Рентабельність – відносний показник ефективності роботи підприємства.

Прибутковість (доходність) підприємства взагалі вимірюється двома показниками:

  • прибутком;

  • рентабельністю.

Прибуток виражає абсолютний ефект, проте не враховує використання ресурсів (результативність витрат), тому для аналізу фінансово-економічного стану використовують систему показників рентабельності.

В загальній формі рентабельність обчислюється як співвідношення прибутку і витрат. Застосовують різні модифікації цього показника залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках.

Передусім відокремлюють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) і рентабельність продукції.

Рентабельність інвестованих ресурсів обчислюється в кількох модифікаціях:

  • рентабельність активів;

  • рентабельність власного капіталу;

  • рентабельність акціонерного капіталу.

Рентабельність активів (майна) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства. Обчислюється як відношення загального (чистого) прибутку до середньої суми активів підприємства за балансом:

Рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання активів, утворених за рахунок власних коштів. Обчислюється як відношення чистого прибутку підприємства до величини власного капіталу, яка береться за балансом як сума активів за вирахуванням боргових зобов’язань.

, де:

Рентабельність акціонерного капіталу свідчить про верхню межу дивідендів на акції і обчислюється як відношення чистого прибутку підприємства до величини статутного капіталу (або номінальної вартості проданих акцій):

Для характеристики рентабельності продажів використовують показники:

  1. Рентабельність продукції, яка характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції за певний період до повної собівартості реалізованої продукції:

В інших випадках собівартість продукції також можна обчислити як співвідношення прибутку від реалізації до обсягів реалізації. Саме такий показник використовується в зарубіжній практиці:

  1. Рентабельність одного виробу обчислюється за формулою:

Ці – гуртова ціна одиниці продукції;

Сі – повна собівартість одного виробу.

  1. Рентабельність (результативність) витрат виробництва характеризує показник рівень рентабельності або рентабельність поточних витрат – відношення прибутку (загального або чистого) до величини витрат виробництва або операційних витрат:

  1. Рентабельність виробництва або рентабельність виробничих фондів (норма рентабельності) обчислюється як відношення прибутку (загального або чистого) до величини середньорічної вартості ОВФ і нормованих оборотних коштів:

9.4. Показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості або рентабельності, показниками оборотності капіталу, фінансовою стійкістю та здатністю розраховуватись з борговими зобов’язаннями.

Оцінюється фінансово-економічний стан на підставі офіційних документів, а саме звітів про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та системи розрахункових показників, які об’єднані у певні групи.