Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЕП.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Сутнісний зміст форм розширеного відтворення:

 1. Технічне переоснащення (переозброєння) діючого підприємства здійснюється відповідно до програми його технічного розвитку ( без розширення існуючих виробничих площ).Комплекс заходів передбачає підвищення технічного рівня окремих дільниць, цехів, виробництв за рахунок впровадження нової техніки, технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, модернізації застарілого і заміни фізично спрацьованого устаткування.

 2. Реконструкція діючого підприємства за єдиним проектом і передбачає певне або часткове переоснащення виробництва. При необхідності можуть бути розширені існуючі або споруджені нові допоміжні і обслуговуючі об’єкти. Реконструктивними вважаються також роботи з будівництва нових виробничих об’єктів замість тих, експлуатація яких є недоцільною ( здійснюється один раз в 5 або 10 років).

 3. Розширення діючого підприємства – спорудження за новим проектом додаткових виробничих комплексів, нових цехів та комунікацій.

 4. Нове будівництво – спорудження окремих виробничих об’єктів або підприємств, здійснюваних на нових земельних ділянках і за затвердженим проектом.

Джерелом фінансування витрат на розширене відтворення є чистий прибуток підприємства , а також може бути використана частина амортизаційного фонду.

3.7. Показники забезпеченості підприємства і працівників оф

Для характеристики забезпеченості підприємства і працівників основними засобами (ОЗ) використовують такі показники:

Для оцінки забезпечення підприємства:

 1. Фондозабезпеченість (оснащеність, фондомісткість) – характеризує потребу підприємства в ОЗ для виробництва одиниці продукції або виконання робіт чи надання послуг:

, грн./грн.

- середньорічна вартість ОФ;

- обсяги виробленої продукції

 1. Механозабезпеченість показує потребу підприємства в засобах механізації для виробництва одиниці продукції чи одиниці робіт. Обчислюється як відношення вартості засобів механізації (активної частини) до обсягів виробленої продукції:

, грн./грн.

 1. Енергозабезпеченість характеризує потребу підприємства у потужності (N) двигунів певної марки устаткування чи інших засобів енергетики для виконання одиниці роботи чи продукції:

, кВт/грн.

Забезпеченість працівників ОЗ характеризують показники:

 1. Фондоозброєність праці – характеризує співвідношення між ОЗ і чисельністю працюючих, тобто показує , яка вартість ОФ припадає на одного працюючого:

, тис.грн./люд.

 1. Механоозброєність визначає співвідношення між величиною засобів механізації і чисельністю працівників:

, тис.грн./люд.

 1. Енергоозброєність праці показує, яка сумарна потужність засобів енергетики припадає на одного працюючого:

, кВт/люд.

3.8. Показники стану та руху оф

На підприємстві постійно відбувається процес руху ОФ, а саме: збільшення їхньої вартості за рахунок будівництва або придбання нових ОФ і зниження - за рахунок вибуття (зносу обладнання). Рух ОФ характеризують показники:

 1. Коефіцієнт вибуття характеризує, яка доля ОФ, що була на балансі підприємства на початок року, списана внаслідок повного зносу або з інших причин. Розраховується як відношення вартості ОФ, що вибули з експлуатації, до вартості ОФ на початок року:

, %, долі

 1. Коефіцієнт оновлення (надходження) характеризує долю нових, введених в експлуатацію ОФ. Обчислюється як відношення вартості ОФ, введених в експлуатацію, до вартості на кінець року:

, %, коефіцієнти

 1. Коефіцієнт інтенсивності оновлення визначається як відношення:

 1. Коефіцієнт росту розраховується як відношення вартості ОФ на кінець року до вартості ОФ на початок року:

Стан ОФ оцінюється за допомогою таких показників:

 1. Коефіцієнт зносу характеризує ступень зносу ОЗ і обчислюється як відношення суми нарахованого зносу до балансової вартості:

, %, коефіцієнти

 1. Коефіцієнт придатності характеризує яка доля первісної вартості ще не перенесена на новостворену продукцію. Обчислюється як відношення залишкової вартості за певний календарний період до балансової вартості за цей же період:

, (100%)