Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Тема 8. Міжнародне співробітництво у сфері пенсійного забезпечення

Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи. Міжнародний досвід реформування пенсійних систем. Можливість залучення Україною позитивного досвіду зарубіжних країн у впровадженні пенсійного страхування громадян на добровільній чи обов’язковій засадах.

Врахування досвіду розвинутих країн світу у капіталізації системи соціального страхування та гарантування соціальних виплат.

Законодавча база нової пенсійної системи. Управління пенсійною системою у зарубіжних країнах.

Система пенсійного забезпечення в пострадянських державах, країнах Європейського Союзу, США.

Модуль 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам Модуль 1

Змістовий модуль 1

(поточне тестування)

40 балів

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

8

8

8

8

8

Змістовий модуль 2

(поточне тестування)

Модуль 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Модульний контроль

Сума

24 балів

Т6

Т7

Т8

8

8

9

16

20

100

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою

ECTS

Оцінка за

шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

А

85-100

5 (відмінно)

Зараховано

ВС

65-84

4 (добре)

DE

50-64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складення)

Не зараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не зараховано

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

У залежності від поставленої мети студенти повинні використовувати такі основні види самостійної роботи:

з/п

Мета

Види роботи

1.

Первинне оволодіння знаннями (засвоєння нового матеріалу)

читання підручників, методичних рекомендацій, додаткової літератури;

складання плану тексту, конспектування прочитаного, упорядкування матеріалу через складання опорного конспекту з графічним зображенням структури тексту

2.

Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань

робота з конспектом лекцій;

повторна робота з матеріалом підручника, опорним конспектом лекцій, додатковою літературою;

відповіді на контрольні питання, питання тестів

Зазначені види робіт сприяють успішній підготовці до заліку.

Інструктивно-методичні вказівки до самостійної роботи:

  1. Уважно ознайомтеся з рекомендованими джерелами, що подаються до кожної теми в методичних порадах до самостійної роботи.

  2. Уважно прочитайте запропонований матеріал у відповідності з поставленим завданням, відокремте основне.

  3. З’ясуйте, що означають нові терміни і поняття (при необхідності використайте словник).

  4. Дайте відповіді на контрольні запитання.

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування пенсійної системи

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування пенсійної системи України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.