Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Література

3, 22, 24, 37

6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ)

Метою написання ІНДЗ є формування системного уявлення про економіку, залучення студентів до наукової роботи та напрацювання таких основних навичок наукової діяльності як узагальнення, систематизація, обґрунтування і доведення наукових фактів, ідей та закономірностей, опрацювання нормативно-правових актів та спеціальної літератури за темою, аналіз та синтез, формулювання власних суджень та пропозицій щодо вирішення проблеми. Результати ІНДЗ повинні бути оригінальними, розкривати актуальні питання пенсійного забезпечення, містити пропозиції щодо вирішення проблем. Важлива не просто констатація проблем та їх значення, а й обговорення шляхів їх вирішення, аналіз альтернативних варіантів, практична значимість. Обсяг ІНДЗ – приблизно 10 сторінок друкованого тексту.

Робота з виконання ІНДЗ може бути поділена на певні етапи (див. таблицю).

Другий етап роботи над ІНДЗ — визначення об’єкту, предмету, мети, завдань і гіпотези дослідження - студент може виконати самостійно або звернутися за консультацією до викладача.

Результати роботи оформлюються подібно до наукової статті і мають титульний аркуш із зазначенням стандартних реквізитів – назви навчального закладу, органу, якому він безпосередньо підпорядкований (Мінфін), виду роботи (ІНДЗ), теми ІНДЗ, П. І. Б. студента, шифр групи, П. І. Б. та посада викладача, рік виконання завдання.

з/п

Зміст індивідуальних завдань

Кількість годин

Кількість балів за модуль

1

2

3

4

МОДУЛЬ 2

1.

Вибір напрямку і теми ІНДЗ

1

2.

Визначення об’єкту, предмету, мети, завдань і гіпотези дослідження

2

3.

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

3

4.

Збір та аналіз фактичного матеріалу

3

5.

Виклад власних суджень щодо вирішення проблеми

3

6.

Визначення результатів дослідження та формування наукової публікації та тез доповіді

3

Всього за модуль 2

15

15

Роботу треба виконувати відповідно до плану, за текстом у квадратних дужках робити посилання на номери джерел, зазначених у списку літератури, через кому – сторінки (наприклад, [5, с. 123]). За текстом роботи необхідно робити підстрокові посилання при використанні цитат з літературних джерел. При згадуванні будь-якого автора за текстом потрібно вказувати спочатку ініціали, потім прізвище (наприклад: «на думку Е. М. Лібанової»; «треба погодитись з О. А. Грішновою»). У підстрочному посиланні — навпаки: спочатку вказується прізвище, а потім ініціали автора, назва книги, журнальної статті, назва видання, рік та сторінка, з якої взята цитата. Наприклад: Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. — К.: Знання, 2007.— С.215. При використанні колективних робіт наводиться назва роботи, прізвище та ініціали її відповідального редактора, назва видання, рік, сторінка.

Студенти мають право за погодженням з викладачем формулювати інші теми ІНДЗ або змінювати рекомендовані теми.

Результати виконання ІНДЗ повинні мати таку структуру:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, обґрунтування актуальності теми;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор, ступінь вивчення та висвітлення проблеми в літературі;

 • формування цілей (постановка завдання роботи);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

 • список використаної літератури, оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Дата набуття чинності 2007-07-01.

Вимоги до оформлення такі:

  • параметри оформлення сторінки:

  • абзац (відстань між рядками) 1,5;

  • поля – 2 см з усіх боків;

  • шрифт «Times New Roman Cyr»– 14;

  • усі рисунки, таблиці, діаграми, схеми, формули повинні бути створені засобами редактора Word та прив’язані до тексту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.