Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані,

розподіл за видами аудиторних занять,

видами індивідуальної

та самостійної роботи,

форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вибіркова

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 2

Загальна кількість годин:72 годин

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю:

ПМК

0305 Економіка та підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит

освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Викладається на 4 курсі

Семестр: 7

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: - 36 годин

за видами занять:

  • лекції (теоретична підготовка): - 18 годин

  • семінарські заняття (практичні заняття): - 18 годин

Самостійна робота: - 26 години

Індивідуальна робота: - 10 годин

7 семестр, ІНДЗ;

Форми контролю:

Семестр 7 :

поточний контроль: - на семінарських заняттях,

модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в змістовий модуль

підсумковий контроль: - ПМК

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади функціонування пенсійної системи

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування пенсійної системи України

Тема 1. Соціальні засади та економічна суть пенсійного страхування

Тема 2. Трирівнева пенсійна система та організація її впровадження в Україні

Тема 3. Солідарна система пенсійного страхування

Тема 4. Загальнообов’язкова накопичувальна пенсійна система

Тема 5. Система добровільного пенсійного страхування

Змістовий модуль 2. Механізм управління пенсійним страхуванням

Тема 6. Управління системою пенсійного страхування

Тема 7. Фінансовий механізм пенсійного страхування

Тема 8. Міжнародне співробітництво у сфері пенсійного забезпечення

Модуль 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.