Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

8.2. Додаткова література:

 1. Багнюк І. Пенсійне забезпечення // Вісник податкової служби України. - 2004.-№ 45. -С. 52-59.

 2. Базилюк А. Високі зарплати гарантуватимуть високі пенсії // Соціальний захист. - 2004. - № 7. - С. 6-7.

 3. Белінська О. Рівень пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Української Академії державного управління. — 2003. — № 1. — С. 237-240.

 4. Бессараба Б.В. Демографічні ризики солідарної пенсійної системи // Україна - аспекти праці. - 2003. - № 5. - С. 26-34.

 5. Бойко Н. Идем на повышение! // Негоциант. -2005. - № 3 (581). -С.10.

 6. Борисенко Н.Ю. Некоторые аспекты совершенствования механизмов формирования и использования финансовых ресурсов Пенсионного фонда России // Финансы и кредит. - 2004. -№ 21 (159). - С. 23-35.

 7. Борисенко Н.Ю. Мировой опыт проведения пенсионных реформ // Финансы и кредит. – 2004. - № 18. – С. 53-58

 8. Вишняков А. Пенсионный фонд или правовое государство? // Бухгалтерия. - 2004. - № 44. - С.40-45.

 9. Гайдар Е. История пенсий. Становление и кризис системы социальной защиты в современном мире // Независимая газета. - 2004.- №10. - С. 11-14.

 10. Діхтєрьова В.В. Тенденції формування доходу пенсійного фонду в області (Формування доходу Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області) // Вісник ДДФЕІ. - Сер. Економічні науки. -2002. -№ 2. - С.40-41.

 11. До попередніх підсумків роботи Пенсійного фонду України в 2004 році // http://zаkоn.гаdа.gov.ua

 12. Зайчук Б.О., Никитенко В.С., Семендяєва В.І. Система пенсійного забезпечення сьогодні і завтра: Коментар застосування Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". — К.: «Формат» ВПД, 2004. — 336 с.

 13. Залко Г. Американский опыт пенсионного обеспечения // Рынок ценных бумаг. – 2004. - № 17. – С. 56-59.

 14. Іваницька О. Міжнародний досвід використання ресурсів пенсійних фондів і можливості його застосування в Україні // Вісник НАДУ. — 2003.-№ 3.-С.431-436.

 15. Івченко О. Соціально-економічне становище м. Дніпропетровська за 2004 рік // Наше місто. - 2005. - № 29. - С.2.

 16. Калита Н. Формування системи приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки. - 2002.- № 6. - С. 49-55

 17. Кіндратець О. Пенсійна політика в країнах Заходу // Право України. - 2004. - № 1. -С. 132-135

 18. Ковальова Н. Регулювання інвестиційних активів накопичувальних пенсійних фондів: правило „розсудливої людини" або „кількісні обмеження" // Ринок цінних паперів України. — 2004. — № 3-4. — С.49-57.

 19. Ковальська Г. Актуальні питання реформування пенсійної системи України // Статистика України. - 2004. - № 2. - С. 65-69.

 20. Королев А. Начисление и перечисление взносов в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования // Финансовая консультация. -2004. -№ 19. - С. 31-35.

 21. Куликов Ю., Михайленко Н. Окремі соціальні аспекти впровадження пенсійної реформи // Соціальна політика. - 2004. - № 11. - С. 29-31.

 22. О. Кіндратець. Пенсійна політика в країнах Заходу // право України. – 2004. - № 1. – С. 132-135.

 23. Калита н. Формування системи приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // актуальні проблеми економіки. – 2002. - № 6. – С. 56-59.

 24. Косова Ж.Д. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту. // Фінанси України. – 2000. - № 8.

 25. Литвиненко В. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування // Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 9. -С.30-33.

 26. Лич В.С. Реформування пенсійної системи України: сутність, напрями // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004.- № 3 (34). - С.65-68.

 27. Медведєв Ж. Довгожительство та ринкова економіка // Дзеркало тижня. -2005.-№ 9 (537). - С.10-14.

 28. Морозова О. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи //Вісник Пенсійного фонду України. - 2004. - № 9 (27). – С. 17-19.

 29. Москаленко И. Пенсионная реформа на Украине // Юридическая практика. - 2005. -№ 1-2 (367-368). - С.16-17.

 30. Папінова О. Внески до Пенсійного фонду з окремих видів доходу // Баланс. - 2004. - № 14. - С.58-61.

 31. Партин Г.О. Пенсійні фонди, як учасники фінансового ринку // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 143-149.

 32. Петрова К. Зміни в соціальній сфері // Все про бухгалтерський облік. -2005.-№ 31.-С.7.

 33. Поволоцкая Л. Увеличилась минимальная трудовая пенсия // Факты и комментарии. — 2005. — № 8. — С.5.

 34. Ричік Л. Пенсійна реформа та її фінансові наслідки // Соціальна політика. - 2003. - № 10. - С. 19-26.

 35. Сахань І. Основою добробуту стане гідна зарплата // Соціальний захист. - 2005 . - № 10. – С.4-9

 36. Семенюк В. Перші результати пенсійної реформи: регіональний аспект // Соціальний захист. - 2004. - № 2. - С.40-43.

 37. Стафилова О. Накопительная составляющая доходов системы обязательного пенсионного страхования // Финансы. — 2004. — № 2. — С.51-53.

 38. Теременко Н. Начисление и уплата страховых взносов, порядок определения страховых выплат в новой системе государственного пенсионного страхования // Бухгалтерский учет и аудит. — 2003. — № 10.-С.59-63.

 39. Теременко Н. Особенности и порядок функционирования новой системы негосударственного пенсионного обеспечения // Бухгалтерский учет и аудит.-2003.-№ 11. - С.55-58.

 40. Труев И.В. Основные тенденции в развитии пенсионных фондов США на современном этапе // Страховое дело. - 2004. - № 5. - С.32-43.

 41. Ткаченко А. Россия и развитые страны на пути реформ // Власть. – 2004. - № 6. – С. 62-68.

 42. Цигилик І. Проблеми розвитку пенсійної системи України // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 6 - С.8-13.

 43. Чеботарева Н.О. О вложении средств Пенсионных фондов // Банковское дело. - 2002. - №3. - С. 174-179.

 44. Шангіна Л. Відсотки від уряду за кредитом від народу: розрахунок і почуття // Дзеркало тижня. - 2005. - № 10 (538). - С.20-24.

 45. Шестакова Е. Опыт введения многоуровневых пенсионных систем в государствах Восточной Европы: общие подходы и особенности // Трудовое право. – 2003. - № 2. – С. 79-85.

 46. Яценко Н. Логіка дій та абстрактність цифр // Дзеркало тижня. - 2005. -№ 10 (538).- С. 16-20.

 47. Яшин В. Ніна Карпачова стала на захист українських закордонних пенсіонерів // Негоціант. - 2005. - № 11.- С.6-7.

Навчально-методичний посібник

Пенсійна система України

Даценко Вікторія Володимирівна

Баранник Лілія Борисівна

Пенсійна система України: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 100 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Пенсійна система України» розроблений згідно з навчальним планом і програмою й призначений для студентів фінансового факультету. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам по вивченню теоретичного матеріалу дісципліни «Пенсійна система України».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, опис навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури

ББК 369.012

Д 65

Підп. до друку 21.01.2009. Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. Тираж 5 Замовлення №

____________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.