Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2009

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2009

Індекс УДК 369.012

Д 65

Пенсійна система України: Навчально-методичний посібник призначений для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».- Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 100 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Пенсійна система України» розроблений згідно з навчальним планом і програмою й призначений для студентів. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам по вивченню теоретичного матеріалу дисципліни «Пенсійна система України».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, опис навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

Автори (укладачі):

В.В. Даценко

- старший викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.Б. Баранник

- к.е.н, доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Л.М. Котлова

- к.е.н., доцент кафедри фінансів Державного національного університету імені Олеся Гончара

Л.В. Лисяк

- к.е.н., професор кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

П.І. Коренюк

д. е. н., професор кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою фінансового факультету

Протокол № 3 від 21.10.2009

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів

Протокол № 3 від 13.10.2009

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….

4

1. Програма навчальної дисципліни..........................................

6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам……………..

16

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи…………...

17

4. Методичні рекомендації до семінарських занять…………

45

5. Методичні рекомендації до практичних занять…………..

67

6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань………………………………………………………….

76

7. Підсумковий контроль……………………………………….

83

8. Список рекомендованої літератури………………………...

93

Передмова

Навчально-методичний посібник призначений для підготовки студентів, галузі знань 0305 ”Економіка і підприємництво”, які навчаються за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит»

Вивчення дисципліни «Пенсійна система України» передбачає:

 • опанування компетенціями щодо комплексного використання методів і прийомів здійснення пенсійного забезпечення згідно зі специфікою ринкової економіки;

 • набуття системи знань, умінь та навичок для вирішення завдань організації системи пенсійного страхування.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Пенсійна система України» є формування системи знань з питань побудови, функціонування, розвитку і реформування пенсійного страхування як теоретичної основи державної соціальної політики.

Предметом навчальної дисципліни «Пенсійна система України» є фінансовий механізм функціонування пенсійної системи.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • ретроспективний огляд механізму функціонування пенсійної системи України;

 • вивчення сутності та принципів пенсійного забезпечення, демографічні чинники функціонування пенсійної системи;

 • аналіз економічної системи пенсійного забезпечення в Україні; аналіз можливостей пенсійного захисту недержавними фінансовими інститутами;

 • іноземний досвід організації пенсійного страхування.

Засвоєння теоретичного матеріалу навчальної дисципліни «Пенсійна система України» базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні таких навчальних дисциплін, як «Фінанси», «Бюджетна система», «страхування», «Страхові послуги», «Позабюджетні цільові фонди», «Соціальне страхування».

Метою навчально-методичного посібника є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань пенсійного страхування.

Для послідовного опрацювання тем курсу студентам необхідно звернутись до рекомендованої літератури перелік якої наведено у посібнику.

Порядок вивчення окремих тем і питань, визначених тематичним планом дисципліни, який відображає структуру програми і логіку даного курсу, забезпечує послідовний розгляд основних закономірностей функціонування пенсійної системи.

З метою контролю знань студентів з дисципліни «Пенсійна система України» навчальною програмою передбачається виконання поточного контролю на семінарських та практичних заняттях, модульного контролю, а саме виконання контрольної роботи після вивчення навчального матеріалу.

Навчально-методичний посібник побудований відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни «пенсійна система україни»

Мета дисципліни – формування системи базових знань з питань побудови, функціонування, розвитку і реформування пенсійного страхування як теоретичної основи державної соціальної політики.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти певними компетенціями, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, а саме:

Інструментальні компетенції:

 • здатність аналізувати та систематизувати інформацію з основних питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографій, статистичних щорічників, наукових статей тощо);

 • вміння оптимально організовувати свій час за «золотим принципом» «час – гроші».

Міжособистісні компетенції:

 • здатність виробляти навички управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати загальні та професійні знання для організації особистої діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • розуміння процесів, що відбуваються у системі пенсійного страхування в умовах ринкової економіки;

 • знання закономірностей та особливостей пенсійної політики держави; функцій та ролі пенсійного фонду в ситемі державного пенсійного страхування;

 • знання основних елементів пенсійного страхування;

 • вміння розраховувати на основі даних офіційної статистики такі показники, як коефіцієнт заміщення, розмір трудових пенсій, коефіцієнт страхового стажу, коефіцієнт заробітної плати, співставлення мінімальної пенсії, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, вплив рівня інфляції на розмір пенсій;

 • вміння аналізувати склад пенсійних активів Накопичувального фонду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.