Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пенсійна система України Ден. 2009.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Опрацюйте нормативну базу з питань соціального партнерства і дайте відповіді на поставлені питання:

 1. Організаційно-правові форми пенсійних систем.

 2. Спеціалізовані органи соціального партнерства: функ­ції, повноваження.

 3. Відповідальність учасників державної накопичувальної пенсійної системи.

 4. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу: теоретичні основи державної накопичувальної системи.

 5. Написати есе за темою:

“Накопичувальна пенсійна система: її переваги і ризики”,

“Система захисту акумульованих пенсійних активів”.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте сутність накопичувальної пенсійної системи.

 2. Які принципи функціонування накопичувальної пенсійної системи?

 3. Охарактеризуйте суб'єктів загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

 4. Яке нормативно-правове забезпечення накопичувальної пенсійної системи в Україні?

 5. Які принципи партнерства в процесі здійснення пенсійного страхування?

 6. Які задачі вирішує Накопичувальний фонд?

 7. Хто приймає участь в укладанні пенсійних угод при накопичувальній пенсійній системі?

 8. Сформулюйте основні функції Накопичувального фонду.

 9. Поясніть різницю між солідарною та накопичувальною пенсійними системами?

 10. Охарактеризуйте види пенсій, які будуть виплачуватися за рахунок коштів Накопичувального фонду.

Література

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 29, 49, 50

Тема 5. Система добровільного пенсійного страхування

Мета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про недержавне пенсійне забезпечення:

План вивчення теми

 1. Ризики впливу на функціонування добровільного пенсійного забезпечення

 2. Державний контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення

 3. Позитивний ефект добровільного пенсійного страхування.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Фінансові ризики — імовірність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи всього капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансової діяльності.

Ризики фондового ринку. Система ощадних пенсійних рахунків занадто наражається на ризики фондового ринку.

Дохідність пенсійних планів у системі ІПР дуже чутлива до коливань на фондових і валютних ринках. Останні події на фінансових ринках Південно-східної Азії і Східної Європи зайвий раз пересвідчили про існування небезпеки, на яку наражаються вкладники. Притаманні для України недоліки банківської системи підвищують розмір впливу цих ризиків на стан пенсійної системи. Подібні потрясіння спричинюються глибинними причинами, які роблять наш фінансовий ринок таким вразливим: відсутність економічного росту, відсутність структурних реформ, хронічний недобір податків та дефіцит бюджету, дефіцит платіжного балансу.

Ризики ринку ануїтетів. При індивідуалістичному підході люди стикаються з ризиками, пов'язаними з відсотковими ставками, оскільки їх використовують для визначення місячних виплат в межах річного доходу по індивідуальному рахунку в системі, заснованій на визначених внесках. Якщо в момент виходу на пенсію відсоткова ставка вища, ніж під час придбання страхового аннуітету, місячна сума пенсії буде меншою, ніж могла б бути. Система ІПР тільки накопичує внески до досягнення пенсійного віку. Вона не передбачає будь-які розрахунки розміру пенсій до досягнення пенсійного віку. Особа повинна виявити бажання придбати страховий ануїтет і потребуватиме періодичних (щорічних) порад, консультацій з приводу того, чи достатньо вона заощадить коштів для забезпечення себе пристойною пенсією. Страхові компанії, які продають ануїтети, не можуть точно передбачити середню очікувану тривалість життя. Це створює проблеми відбору клієнтів. Наприклад, в Чилі страхові компанії в односторонньому порядку визначають ціну аннуітету, а тому вони схильні припускати, що застраховані працівники будуть жити довго, через що справляють надто високу ціну за ануїтет.

Ризики ринку праці. На ефективність ринку праці в першу чергу впливає загальна збалансованість податків, страхових зборів і дестимулюючого ефекту пенсій. Як правило, солідарні пенсійні системи мають дестимулюючий вплив на ринок праці. Фундаментальна вада пенсійної системи подібної до української витікає з хибного розуміння мотивів людської поведінки: на рівні окремої людини вона руйнує важливий зв'язок між зусиллям і винагородою. Іншими словами, між особистою відповідальністю і особистими правами. Ця фундаментальна вада призводить до явища, яке в економічній теорії називають «моральним ризиком» — стимулом, який підштовхує людину до обману при відсутності покарання за це. У страховій справі цей термін часто асоціюється з несприятливим вибором людини, що спонукає приховувати реальну інформацію про себе. В результаті пенсійне страхування стає дорожчим для тих, хто чесно сплачує свої внески. Ця проблема широко розповсюджена в економіці і для боротьби з нею звичайно необхідні стимули.

Політичні ризики. В Україні пенсіонери становлять 39% електорату, а реально, через вищу політичну активність, майже половину. Отже, діюча в нас система «негайних виплат» пенсій завжди буде джерелом політичних конфліктів і передвиборних популістських обіцянок. Чинне законодавство обіцяє пенсії, що не відповідають рівню надходжень внесків. Система індивідуальних пенсійних рахунків краще захищена від політичних ризиків, проте більше вразлива з точки зору охоплення страхуванням різних соціальних груп населення.

Демографічні ризики. Солідарна система більше реагує на вікову структуру населення. Наприклад, в Україні показник демографічного навантаження або коефіцієнт залежності пенсійної системи (співвідношення чисельності пенсіонерів і працюючих — платників пенсійних внесків) за короткий проміжок часу збільшився з 0,432 у 1980 р. до 0,770 у 2004 р., тобто в 1,8 рази. Водночас, система ІПР крім відсоткової ставки особливо реагує на зміни смертності, оскільки ці фактори впливають на відповідність розміру пенсії попереднім заробіткам. Адже очікувана тривалість життя при досягненні пенсійного віку має тенденцію до зростання, що негативно впливає на розмір щомісячної пенсії. Жінки також матимуть менші пенсії, оскільки вони живуть довше.

Державний контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення:

Державна інспекція у справах пенсійних фондів

Державна комісія з цінних паперів та Фондовому ринку

НПФ / компанія з управління НПФ

Спеціалізована компанія з управління пенсійними активами НПФ відкритого типу

Депозитарні установи

Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями НПФ перед їх учасниками, але гарантує виконання пенсійних схем згідно з укладеними контрактами за типовими зразками, стимулює розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, надаючи певні податкові пільги.

З метою захисту прав учасників недержавних пенсійних фондів передбачені наступні обмеження:

 1. Для страхування ризиків, які виникають при використанні пенсійних схем, за якими встановлені гарантовані норми інвестиційного доходу, передбачене створення засновниками НПФ резервних фондів, які становлять 1,5% від залучених пенсійних коштів.

 2. Забезпечується постійний контроль за структурою пенсійних активів з боку державних регулюючих органів та депозитарних установ.

 1. Передбачається система вимог при реєстрації НПФ.

 1. Передбачається впровадження системи обов'язкового страхування та перестрахування пенсійних активів.

 2. Передбачається створення системи оприлюднення інформації про діяльність НПФ.

Впровадження недержавного пенсійного страхування дозволить:

 1. Легалізувати грошову масу, яка знаходиться у розпорядження громадян, та інвестувати її в економіку України.

 2. Збільшити надходження до державного бюджету через впровадження відповідних ліцензійних та реєстраційних зборів.

 3. Ввести ефективний перерозподіл пенсійного забезпечення громадян України, яка дозволить зняти певну частину "навантаження" із солідарної системи, ускладненої обставинами фінансового кризису.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

 1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу по темі “Добровільне пенсійне страхування”.

 2. Розробити пенсійні схеми за різними пенсійними програмами.

 3. Підготувати виступ на тему: “Особливості функціонування недержавного пенсійного страхування в Україні”.

Питання для самоконтролю

 1. Що являє собою недержавне пенсійне страхування?

 2. Які ризики існують при добровільному пенсійному страхуванні?

 3. Дайте характеристику суб’єктів добровільного пенсійного страхування.

 4. У чому полягає особливість різних типів недержавних пенсійних фондів?

Література

5, 26, 32, 33, 37, 43, 45, 48, 54, 57, 59, 63, 64, 70

Змістовий модуль 2. Механізм управління пенсійним страхуванням

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.